ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การวิเคราะห์เอ็นเนอร์จีฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สำหรับไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน = Analysis of energy footprint and water footprint for biodiesel from oil palm / ลักขณา เจริญสุข / 2556 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
ปาล์มน้ำมัน
662 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Paticipatory action research in the evaluation of English instructional management at The Prince Royal's College, Chiang Mai province / คนึงนิจ จันทรมณี / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การประเมิน
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
663 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ = Action research for environment development of the Elementary Students at Watsuandok School, Chiang Mai Province / จิรัฐิติกาล ใจจันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดสวนดอก
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
664 การศึกษากระบวนการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = The Study of management process of private cultural museum in Chiang Mai province / สรณคมน์ ชุติมา / 2556 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดการ
พิพิธภัณฑ์ -- เชียงใหม่
665 การศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of the Buddhism Way School administration process as perceived by concerned people at Ban Mae Jong School, Doi Saket District, Chiang Mai Province / พงศธร คิดการงาน / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
การบริหารการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
666 การศึกษาการใช้สารเรืองแสง BaMgAl10O17:Eu2+ กับการหารอยลายนิ้วมือ = Study on luminescence of Eu2+ in barium magnesium aluminates for the detection of fingerprint / ฐวิรัชญ์ สุริยวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
ลายนิ้วมือ -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
การเรืองแสง
667 การศึกษาการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 255455 จังหวัดเชียงราย = Operational study on pledging project of in-season paddy for the crop year 20112012, Chaiang Rai Province / วิลาวัลย์ จันทรนิภา / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- ราคา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ข้าวเปลือก -- จำนำ
ข้าวเปลือก -- ราคา
ข้าวเปลือก -- เชียงราย
ข้าวเปลือก -- การผลิต
668 การศึกษาการปกิบัติทางการบัยชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of acoounting pratices in accordance with IAS 38: Intangible assets (Bound Valume 2009) of listed companies in media and publishing sector of the stock exchange of Thailand สิริพร เล้กงามเอก / สิริพร เล็กงามเอก / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
ตลาดหลักทรัพย์
669 การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรร์ของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study of accounting practices in accordance with TAS No.16 (bound volume 2009), property, plant and equipment of health care service sector in the stock exchange of Thailand / มณีรัตน์ ใบโม้ / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
670 การศึกษาการให้ความช่วยเหลือจากรัฐภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ = A Study of governments assistance in the aftermath of the Great Flood in 2011 in the Municipality of Nakhonsawan / ปิยะบุตร มกราพันธุ์ / 2556 /Full Text
Subject
อุทกภัย -- นครสวรรค์
ความเสียหายจากอุทกภัย
ความเสียหายจากน้ำท่วม
671 การศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร : กรณีศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ = A Study of brand identity design in food industry : a case study of old Chiangmai Cultural Center / ชนินทร์ ศรีโยยอด / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- เชียงใหม่
672 การศึกษาการออกแบบแอพพลิเคชั่นตราสินค้าของธุรกิจกาแฟบนโทรทัศน์สมาร์ทโฟน = A Study of brand application design of coffee business on smart phone / ศริณทร์ดา จิรายุพาพัทธ์ / 2556 /Full Text
Subject
สื่อ -- การออกแบบ
สมาร์ทโฟน
กาแฟ
ธุรกิจขนาดย่อม
673 การศึกษาความเชื่อมโยงของสื่อ สังคมและอุดมการณ์ชาตินิยมกระแสหลัก ผ่านสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง ทวิภพ = A Study of coherence between media, society and mainstream nationalist ideology through a television soap opera, Thavi-Phop / ลีลา จันสว่าง / 2556 /Full Text
Subject
ละครโทรทัศน์
ตัวละครและลักษณะนิสัย
674 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดของหมู่บ้านป่าสักงามในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม = Marketing feasibility study of Pa Sak Ngam Village towards commonity deverlopment to ago-tourism site based on ago-industrial background / ฝนทิพย์ เจริญสุข / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
บ้านป่าสักงาม (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน
675 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการการเผาในที่โล่งของ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of open burning management in Maewan Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province / กรรณ ชัยเลิศ / 2556 /Full Text
Subject
การเผาไหม้ -- เชียงใหม่
การกำจัดขยะ
676 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจห้องพักให้เช่าในอำเภอเมืองลำพูน = A Feasibility study on investment in rental room business project in Mueang Lamphun District / นินนาท รัตน์ชเลศ / 2556 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ลำพูน
ธุรกิจ -- ลำพูน
ที่พัก -- ลำพูน
677 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองลำปาง = The feasibility study on investment project of Vehicle Leasing Business in Mueang Lampang District / พัชรินทร์ ซองเงิน / 2556 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
รถยนต์ -- เช่าซื้อ
จักรยานยนต์ -- เช่าซื้อ
การวิเคราะห์การลงทุน
678 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตเอทานอลจากน้ำมันสำปะหลังและกากน้ำตาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา = A Feasibillity study on the investment in an ethanol factory from cassava and movasses in Chachoengsao Province / ธีรดา โลสิงห์ / 2556 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ฉะเชิงเทรา
เอทานอล -- การผลิต
679 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างห้องเช่าในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = A Feasibility study on investment in building a rental apartment in Si Wichai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ศุภกฤต อริยวุฒยากร / 2556 /Full Text
Subject
ที่อยู่อาศัย -- การลงทุน
การลงทุน
ที่อยู่อาศัย -- การเช่า
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
การวิเคราะห์การลงทุน
680 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลุงทุนตั้งโรงงานขนมจีนขนาดเล็กในเขตอำเภอเมืองพะเยา = Feasibility study on the establishing investment of small rice vermicelli (Khanom Jin) factory in Mueang phayao District / วรวรรณ ใจบาน / 2556 /Full Text
Subject
ขนมจีน -- การผลิต -- พะเยา
การจัดการอุตสาหกรรม
โรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79