ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลประคับประคองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of palliative care among older persons with end stage colon cancer, Lampang hospital / ธมนพัชร ศิริกาญจนางกูร / 2556 /Full Text
Subject
Colonic neoplasms
Aging
Palliative care
642 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with major depressive disorders, Doisaket hospital, Chiang mai Province / วรางคณา เผ่าวงศา / 2556 /Full Text
Subject
Caregivers
Depression
643 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลแพร่ = Situational analysis of caring for persons with dependence, psychiatric clinic, Phrae hospital / ปราโมทย์ มังกรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
Caregivers
644 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence, Banthi hospital, Lamphun province / วิภาภรณ์ ไชยอาม / 2556 /Full Text
Subject
Caregiver
Alcoholism
645 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with alcohol depedence, Pua Crown Prince hospital, Nan province / ชลทริกา เชียงหนุ้น / 2556 /Full Text
Subject
Caregiver
Alcoholism
646 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide Banthi hospital, lamphun province / นิยมพร ถาน้อย / 2556 /Full Text
Subject
Suicide
Caregivers
647 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Situational analysis of caring for older persons with stroke, Sri Sangwan Hoapital, Mae Hong Son Province / นิลินธร วัฒนลักษณ์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
ผู้สูงอายุ -- แม่ฮ่องสอน
648 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of risk management in the medical outpatient clinic, Lamphun hospital / ศรีทวน วิบูลย์มา / 2556 /Full Text
Subject
Risk management
Outpatient clinics, hospital
649 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน = Situational analysis of risk management in inpatients units, Hariphunchai Memorial hospital, Lamphun province / ปุณยนุช อยู่จำรัส / 2556 /Full Text
Subject
Risk management
650 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situstional analysis of promoting glycemic control among older patients with diabetes mellitus, inpatient unit, Nakornping hospital, Chiang Mai Province / อรนุช ปัญจะมา / 2556 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Diabetes mellitus -- in old age
Hospital -- inpatient services
651 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of enhancing organizational creativity, female medical ward II, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รัชรีย์ พัฒนนิรมาน / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความคิดสร้างสรรค์
การบริหาร
Creation
Organization
Maharaj Nakorn Chiang Mai -- hospital
652 การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋วด้วยการใช้ระบบควบคุมแรงดันและความถี่ไฟฟ้าร่วมกับภาะถ่ายเท = Performance analysis of pico-hydropower system by voltage and frequency control system integrated with dump load / นิติพัฒน์ จอมมงคล / 2556 /Full Text
Subject
ไฟฟ้าพลังน้ำ -- เชียงใหม่
พลังงานน้ำ
653 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบวิทยุในกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก = Performance analysis of radio frequency in paddy drying / ราเชล ศรีษะน้อย / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง
คลื่นความถี่วิทยุ
ข้าวเปลือก -- การอบแห้ง
654 การวิเคราะห์สมรรถนะเตาหุงต้มแก๊สภาคครัวเรือนโดยใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัดตัว = Performance analysis of domestic gas cooker using compressed biomethane / สุริยันต์ สุวรรณศรี / บัณฑิตวิยาลัย 2556 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
เตาแก๊ส
655 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาที่มีผลต่อการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล = Correlation analysis of the left side brain and the right side brain that affect student learning using data mining techniques / จิรวัฒน์ แก้วรากมุข / 2556 /Full Text
Subject
สมอง
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
656 การวิเคราะห์อัตราส่วนถัวความเสี่ยงของข้าวขาว 5% FOB ด้วยวิธีควอนไทล์รีเกรสชั่น = The Hedge ratio analysis of white rice 5% FOB using quantile regression / อานนท์ ธนะหมี / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- ราคา
ข้าว -- การตลาด
การประเมินความเสี่ยง
657 การวิเคราะห์อัตราส่วนถัวความเสี่ยงของน้ำมันดิบด้วยวิธีควอนไทล์รีเกรสชั่น = The Hedge ratio analysis of crude oil using quantile regression regression / ภาตย์ สังข์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ปิโตรเลียม -- ราคา
การประเมินความเสี่ยง
658 การวิเคราะห์อัตราส่วนถัวความเสี่ยงของมันสำปะหลังเส้นด้วยวิธีควอนไทล์ริเกรสชั่น = The Hedge ratio analysis of tapioca chips using quantile regression method / กนกนันท์ ชัยสุรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
มันสำปะหลัง -- ราคา
มันสำปะหลัง -- การประเมินความเสี่ยง
มันสำปะหลัง -- การตลาด
659 การวิเคราะห์อัตราส่วนถัวความเสี่ยงของยางแผ่นรมควันชั้น 3 ด้วยวิธีควอนไทล์รีเกรสชัน = Hedge ratio analysis of ribbed smoked rubber sheet No.3 using quantile regression / ปนิศ ศรีเกี่ยวฝั้น / 2556 /Full Text
Subject
ยางแผ่นรมควัน -- ราคา
ยางแผ่นรมควัน -- การประเมินความเสี่ยง
ยางพารา -- ราคา
ยางพารา -- การตลาด
660 การวิเคราะห์อัตราส่วนถัวความเสี่ยงของโลหะเงินด้วยวิธีควอนไทล์รีเกรสชัน = The Hedge ratio analysis of silver using quantile regression / รจน์ ตันตะนรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
เงิน -- ราคา
การประเมินความเสี่ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79