ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การวิเคราะห์ปัจจัยในการปรับปรุงรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Factors analysis in chain redesign of Thailand electronics industries in preparation for ASEAN economic community participation / เจตรัฐ จันทร์มนตรี / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย
อิเล็กทรอนิกส์ -- การส่งออก
622 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเมี่ยงและกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า กรณีศึกษา ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative analysis of tea leaves (Meang) and arabica coffee farming costs and benefits : A Case study of Thepsadej, Doi Saket District, Chiang Mai Province / จันทิรา ใบงิ้ว / 2556 /Full Text
Subject
ชา -- ต้นทุน -- เชียงใหม่
ชา -- อัตราผลตอบแทน -- เชียงใหม่
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า -- ต้นทุน
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า -- อัตราผลตอบแทน
623 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย = Impacts of economic stimulus policies on economic growth of Thailand / ชญาดา วรรณะลี / 2556 /Full Text
Subject
นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
624 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม = Analysis of Thai Tourists behavior in donwai Floating Market, Nakhonpathom Province / ชลธิชา แสงประดับ / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดน้ำดอนหวาย
ตลาด -- นครปฐม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นครปฐม
นักท่องเที่ยว -- ไทย
625 การวิเคราะห์พลังงานและเศรษฐศาสตร์ของการผลิตความร้อนจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ด้วยกระบวนการแก๊ซซิฟิเคชั่น = Energy and economic analysis of heat production from pennisetum purpureum cv. pakchong 1 grass through gassification process / จิรพัทธ์ ชูโชติถาวร / 2556 /Full Text
Subject
พลังงานความร้อน
หญ้าเเปียร์ปากช่อง 1
แกสซิฟิเคชันของชีวมวล
626 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของเทคนิคการคัดแยกด้วยความถ่วงจำเพาะสำหรับเมล็ดงาขี้ม้อน = Parametric analysis on specific gravity separation technique for perilla frutescens seed / ปานนท์ เมืองแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
งาขี้ม้อน
เครื่องแยก
627 การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงสุดโต่งของดัชนีหลักทรัพย์ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Extreme value estimators for Value-at-risk to stock indices in South East Asian Countries / ศรัณย์ บุญซื่อ / 2556 /Full Text
Subject
ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
การลงทุน
628 การวิเคราะห์เมตาโบโลมิกส์ในปัสสาวะของประชากรไทยที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกส์เรโซแนนซ์ = Analysis of urinary metabolomics in Thai population who live in a cadmium contaminated area by nuclear magnetic resonance / ดาราวรรณ บุปผา / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Metabolomics
Biological Markers
629 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of dental hospital information system of Faculty of Dentistry, Chiang Mai University / นุชลี วรรณเลิศ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
630 การวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางด้วยแบบจำลองฟัซซีแรนดอมยูทิลิตีสำหรับการจัดการอุปสงค์การเดินทาง = Analysis of mode choice using fuzzy random utiliy model for travel demand management / ชาคร อินดาวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
การเดินทาง -- แบบจำลอง
ยานพาหนะ
631 การวิเคราะห์แรงดันเกินเฟอร์โรเรโซแนนซ์ในหม้อแปลงแรงดันชนิดตัวเก็บประจุ = Analysis of ferro-resonance overvoltage in capacitor voltage transformer / ปติพัฒน์ แสงเทียน / 2556 /Full Text
Subject
หม้อแปลงไฟฟ้า
632 การวิเคราะห์และการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and development of website for Hospital in Chiang Mai c / ปัญญา เรสธวิชท์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
เว็บไซต์
633 การวิเคราะห์และประเมินค่าความเข้มคาร์บอนของการผลิตแป้งมันสำปะหลัง = Analysis and evaluation of carbon intensity from tapioca starch production / จุฑารัตน์ อินทร์ตา / 2556 /Full Text
Subject
แป้งมันสำปะหลัง -- การผลิต
คาร์บอน
634 การวิเคราะห์และประเมินค่าความเข้มคาร์บอนจากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ = Analysis and evalution of carbon intensity from crude palm oil production / ปณิดา นนทะแสน / 2556 /Full Text
Subject
น้ำมันปาล์ม
คาร์บอน
635 การวิเคราะห์เว็บไซต์ธนาคารพาณิชย์ไทย = Analysis of Thai commercial banks' websites / กันยรัตน์ สุมณศิริ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ไทย
เว็บไซต์
636 การวิเคราะห์ศักยภาพการค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน = Analysis of Thailand's trade potential with ASEAN countries / ณัญจนา ทองนวล / 2556 /Full Text
Subject
การค้าระหว่างประเทศ
ไทย -- การค้าระหว่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
637 การวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentiality analysis of financial institution of Baan Don Community, Fang District, Chiang Mai Province / ทนัชพร เลิศธนะโภค / 2556 /Full Text
Subject
สถาบันการเงิน -- ฝาง (เชียงใหม่)
องค์กรชุมชน
638 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ = Potential analysis of medical tourism business in Chiang Mai province / นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
639 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ดูแลของผู้พิการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Situational analysis of mental health care for caregivers of persons with disability, Phakumkao subdistrict health promoting hospital, Sawankaloke district, Sukhothai province / เจียรนันต์ จันทร์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Mental health
Disabled persons
640 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชนแม่ทา จังหวัดลำพูน = Situational analysis of palliative care for older persons with wnd stage cancer in Maetha community, Lamphun province / อุบลกาญจน์ จินดามงคล / 2556 /Full Text
Subject
Aging
Neoplasms
Palliative care


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79