ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงานชีวมวล ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Economic Cost-benefit analysis of community biopower Plant, Lai Ngao Sub-district, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province / รุจิพร หลวงฟอง / 2556 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าชุมชน บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ต้นทุนและประสิทธิผล
โรงไฟฟ้า -- เวียงแก่น (เชียงราย)
การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- เชียงราย
ซังข้าวโพด
602 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานผลิตน้ำผลไม้โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมเกณฑ์เวลา = Logistics cost analysis in fruit juice manufacturing factory using time-driven activity based costing / นรเศรษฐ์ บุญเหมย / 2556 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
อุตสาหกรรมน้ำผลไม้
การบริหารงานโลจิสติกส์
603 การวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ = An Analysis of educational expenditures of business administration and liberal arts students, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai / พรเพ็ญ ณ เชียงใหม่ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นักศึกษาปริญญาตรี -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
604 การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้หญิงวัยทำงานต่อการออกแบบกราฟฟิกรูปแบบมินิมอลบนบรรจุภัณฑ์ = Attitude analysis of working women age in minimal graphic design on packaging / นิชาพันธ์ ตันติเกียรติ / 2556 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
การออกแบบกราฟิก
สตรี -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
605 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุปสงค์การเดินทางตามลำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย = The Economic analysis of demand for travel via Thai inland waterways for tourism / ชลิดา เพียรสร้าง / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวทางน้ำ
การขนส่งทางน้ำ
606 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการเลือกสถานพยาบาลของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ = An Economic analysis of elderly peoples selection of health care facilities in Chiang Mai Province / วังทราย อินทะวัน / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
607 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการค้าปศุสัตว์และการป้องกันการแพร่กระจายของโรคปากเท้าเปื่อย = An Economic analysis to support trade in livestocks and prevention of the spread of Foot and Mouth Disease (FMD) / ณนท์ปภา บูรณวุฒิ / 2556 /Full Text
Subject
ปศุสัตว์ -- การค้า
ปศุสัตว์ -- การส่งออก
ปศุสัตว์ -- โรค
โรคปากเท้าเปื่อย
608 การวิเคราะห์ทางสังคมและเศรษฐกิจการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก = Socio-economic analysis of beef cattle production of farmers in Tak Province Area / เพียงขวัญ ปาแดง / 2556 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การผลิต
โคเนื้อ -- การตลาด
เกษตรกร -- ตาก
609 การวิเคราะห์เนื้อหา บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าว กรณีศึกษา บริษัท ไร่ส้ม จำกัด = Content analysis, role, function and ethic of daily newspaper in news reporting : case study of Rai Som company limited / พัชรภรณ์ จารุพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ไร่ส้ม จำกัด
จรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์
610 การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้หญิงไทยกับผู้ชายต่างชาติบนเว็บไซต์บริการจัดหาคู่ = Content analysis and forming relationship between Thai women and foreign men on dating websites / ชาลินี โชติจรุง / 2556 /Full Text
Subject
การเลือกคู่ครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษและสตรี
เว็บไซต์
611 การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรทรัพยากรป่าไม้และคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย = Mathematical model analysis of relationship between population, forestry resources, and carbon dioxide in Thailand / กนกอร เหลืองทรัพย์ทวี / 2556 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ประชากร
ทรัพยากรป่าไม้
คาร์บอนไดออกไซด์
612 การวิเคราะห์แบบจำลองธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการผลิต = Business model canvas analysis and production efficiency improvement / ศุภัทธิดา ศรีธัญรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมกระดาษสา
การจัดการอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
613 การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหา และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย = Analysis of types, patterns, content and usage of social media in Thailand / จิราภรณ์ ศรีนาค / 2556 /Full Text
Subject
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
การสื่อสาร
614 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟที่เมืองท่าแตง แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Efficiency analysis of coffee production in Tateng District, Sekong Province, Lao Peoples Democratic Republic / แสงอาทิตย์ พันธุวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
กาแฟ -- ลาว
กาแฟ -- การผลิต -- ลาว
กาแฟ -- การตลาด -- ลาว
กาแฟ -- การปลูก
กาแฟ -- การส่งออก -- ลาว
บ้านโกงตายูน (ลาว)
615 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตพริกหวานแบบไม่ใช้ดิน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Productivity analysis in hydroponic sweet peppers in Mae Rim District, Chiang Mai Province / อุณณาดา สุธรรม / 2556 /Full Text
Subject
พริกหวาน -- การปลูก
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
616 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงแรมในกลุ่มเพื่อการจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย โดยวิธีแบบจำลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม และคอปปูลา = Analysis of efficiency of convention hotel in Thailand by using stochastic frontier with copula ณัฐพัชร์ ปะนันชัย / กษิดิศ พูนขำ / 2556 /Full Text
Subject
โรงแรม
ประสิทธิภาพ
617 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต = Eco-efficiency analysis of agricultural sector based on input-output table / ปรางวลัย บัวแสน / 2556 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยาเกษตร
เกษตรกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
618 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาแบบไวรัลประเภทภาพเคลื่อนไหว = Analysis of factor having roles on viral video advertising media creation / ธิติวุฒิ ไชยวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
โฆษณา
เครือข่ายสังคมออนไลน์
619 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of effecting factors on performance appraisal and promotion of Chiang Mai University employees / ณัฐวุฒิ จันทร์เทศ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการและพนักงาน
การประเมินผลงาน
620 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบโดยวิธีพูลมีนกรุ๊ป = Analysis of factors affecting the exports of automobiles accessories and components using the Pooled Mean Group estimator / ปิยพร ประพันธ์พจน์ / 2556 /Full Text
Subject
สินค้าออก
อะไหล่รถยนต์ -- การส่งออก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79