ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = An Analysis of the relationship between research and development expenditure and economic growth in Thailand / ณัฐชา เครือรุ่งเรือง / 2556 /Full Text
Subject
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย
ค่าใช้จ่าย
582 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของประเทศไทย และปริมาณการใช้บริการเสียงของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ = Analysis of the relationships between Thailand's leading economic indicators and the voice service usage of a mobile phone network in Northern Thailand / ชัชวาลย์ นุชเกษม / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
583 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดตราสารทุนธนาคารพาณิชย์ กับดัชนีราคาหลักทรัพย์เซ็ท50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Analysis of relationship between Thai commercial Bank's equity mutual fund NAV and Set 50 / บุญทิวา ชัยแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- ราคา
การลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม
584 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอากรขาเข้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีการค้าชายแดนภาคเหนือ ประเทศไทย = An Analysis of the relationship between import tariff revenue and gross provincial product of border trade in Northern Thailand / อรวรรณ มงคล / 2556 /Full Text
Subject
ภาษีศุลกากร
อากร
สินค้าเข้า
ไทย (ภาคเหนือ) -- การค้ากับต่างประเทศ
585 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Analysis of relationship between the revenue from foreign tourists and economic growth of Thailand / ชนม์ชนัมม์ สุวรรณโภคัย / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- รายได้
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
586 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งปกคลุมดินและเกาะความร้อนเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Analysis of the relation between land covers and urban heat island in Chiang Mai municipal area / บัณฑิต สิงห์จันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
เกาะความร้อนของเมือง -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
สิ่งปกคลุมดิน
ความร้อน
587 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk analysis of exchange traded funds (ETF) in the stock exchange of Thailand / ชัญญาภร สมพงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ความเสี่ยง
588 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานชองอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย = Supply chain risk analysis of electronic industry in Thailand / กฤติยา เกิดผล / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย
อิเล็กทรอนิกส์ -- การส่งออก
589 การวิเคราะห์โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนกับการเสริมสร้างจิตสำนึกทางสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนจีนฮ่อในโรงเรียนตามแนวขายแดน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The Analysis of D.A.R.E. Project and the sstrengthening of social consciousness for the prevention and the eradication of drug problems among Haw Chinese youth in border schools in Muangna Sub-district, Chiangdao District, Chiang Mai Province / อัครภูมิ ชนะใหญ่ / 2556 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
590 การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดบริการสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Analysis project to Ppoviding health service of local health insurance funds, Chun District Phayao Province / เพ็ญพักตร์ ภิรัญคำ / 2556 /Full Text
Subject
กองทุนสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- จุน (พะเยา)
591 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคปอดอักเสบในผู้ป่วยสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี = A Spatial analysis of pneumonia in the elderly in Suphanburi province / ภัทรกุล ศิลปรัตน์ / กรุงเทพฯ 2556 /Full Text
Subject
ปอดอักเสบ -- ผู้ป่วย -- สุพรรณบุรี
ภูมิศาสตร์ -- สุพรรณบุรี
ภูมิศาสตร์การแพทย์ -- สุพรรณบุรี
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (สถิติ)
592 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐนิเวศในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ = Eco-economic analysis in supply chain of hard disk drive industry / ปิยาภรณ์ วิทูล / 2556 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
การบริหารงานโลจิสติกส์
593 การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงนกแอ่นกินรังในประเทศไทย = Financial coat-benefit analysis and risk of edible-nest swiftlet business entrepreneurs in Thailand / กุลริสา มูณละศรี / 2556 /Full Text
Subject
นกนางแอ่น -- ต้นทุน
นกนางแอ่น -- อัตราผลตอบแทน
รังนก -- ต้นทุน
รังนก -- อัตราผลตอบแทน
594 การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนการปลูกผักภายใต้โรงเรือนตามรูปแบบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ = Cost-benefit analysis of vegetables greenhouse models of Mae Tho Royal Project Development Center / นฤมล ศรีวิชัย / 2556 /Full Text
Subject
โครงการหลวงแม่โถ
ผักกางมุ้ง -- ต้นทุนการผลิต
ผักกางมุ้ง -- อัตราผลตอบแทน
595 การวิเคราะห์ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม จำกัด ตามหลักการปฏิบัติทางสุขลักษระที่ดี = Improving cost analysis of Tar-Sansai Ngam cooperative milk collection centers comply with good manufacturing practive / ภูวนาถ เหล่าประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม จำกัด
สหกรณ์โคนม -- เชียงราย
การก่อสร้าง -- ต้นทุน
596 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร = Cost-benefit analysis of rubber production in Chumporn Province / ชานน ชูเกษมรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ยางพารา
สวนยาง -- ชุมพร
597 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and benefit analysis of maize (Field Corn) production, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รัตนาวดี ยศยาคำ / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- ต้นทุนการผลิต
ข้าวโพด -- อัตราผลตอบแทน
ข้าวโพด -- การผลิต
ข้าวโพด -- การปลูก
598 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต้นอ้อยที่ปลูกด้วยระบบน้ำหยดและการปลูกด้วยระบบดั้งเดิมของเกษตรกร ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Cost and return analysis in sugar cane planting cultivated by water dripped irrigation and traditional system of farmers in Sawankhalok District, Sukhothai Province / อาภาภรณ์ เมฆดั้น / 2556 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อ้อย -- ต้นทุนการผลิต
อ้อย -- สุโขทัย
599 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของไม้ขุดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of balled plants in Chiang Mai Province / เพียงใจ ทองสุก / 2556 /Full Text
Subject
ไม้ต้น -- การค้า
ไม้ต้น -- เชียงใหม่
600 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกชาของเกษตรกรบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of tea plantation of farmers in Baan Maekampong, Mae Oon District, Chiang Mai Province / มัทนี สุจาศรี / 2556 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ชา -- การปลูก -- แม่ออน (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79