ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคใบจุดของผักกาดหอม = Selection of antagonistic bacteria and yeast for control of leaf spot disease in lettuce / กาญจนา ศรีไม้ / 2556 /Full Text
Subject
ผักกาดหอม -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
แบคทีเรีย
ยีสต์
42 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ในการเร่งรัดงานก่อสร้างด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ = The Selection of fast-track construction strategies by quality function deployment technique / นาวิน ชมญาติ / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
43 การคัดเลือกวิธีผ้นน้ำระหว่างงานก่อสร้างเขื่อนโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า และ AHP = Selection of water diversion method by using value engineering and AHP / นิรุติ สังข์แป้น / 2556 /Full Text
Subject
เขื่อน -- การออกแบบและการสร้าง
44 การค้าชายแดนบ้านหนองอุก (หมู่บ้านอรุโณทัย) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Border trade at Ban Nong Ook (Arunotai Village), Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ตะวัน เชาว์กิตติโสภณ / 2556 /Full Text
Subject
บ้านหนองอุก (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- การค้า
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พฤติกรรมผู้บริโภค
การซื้อสินค้า
45 การคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เป็นบุคคลภายนอกในคดีล้มละลาย = Protection of debtor who Is third party in bankruptcy case สิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล / กนกวรรณ กุลชาติชัย / 2556 /Full Text
Subject
ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ล้มละลาย
การกู้ยืม
46 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาเชิงภาพลักษณ์องค์กร = Consumer protection in corporate image advertising พรวิไล นุตคาแหง / พรวิไล นุตคำแหง / 2556 /Full Text
Subject
การคุ้มครองผู้บริโภค
โฆษณา
ภาพลักษณ์องค์การ
47 การเคลื่อนไหวทางการเมือง ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา = The Political movement of environmental conservation groups in Nan Province towards Hong Sa Lignite Powr Plant / รุ่งทิวา หนักเพ็ชร์ / 2556 /Full Text
Subject
ความเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม -- น่าน
สิ่งแวดล้อม
น่าน -- การเมืองและการปกครอง
48 การเคลื่อนไหวทางสังคมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน = Social movement against construction of the Production Garbage Power Generatingsystem Project in Ban Klang Municipality, Mueang Lamphun Distreict / ธนวัฒน์ ปินตา / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านกลาง -- ลำพูน
ขบวนการสังคม -- ลำพูน
พลังงานจากขยะ
พลังงาน -- การผลิต
การกำจัดขยะ
49 การจัดกลุ่มข้อมูลจราจรบอตเน็ตโดยใช้ขั้นตอนวิธีฟัซซีซีมีนและการเลือกฟีเจอร์ที่เหมาะสม = Clustering of botnet traffic using fuzzy C-means with features selection / ขจรเกียรติ อักษรเสือ / 2556 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
การคุกคามทางอินเตอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
50 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรสายผู้สอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Teacher personnel change management of the education opportunity expansion schools, Mueang-Hot educational development network, Chiang Mai primary educational service area 5 / กัญญ์ภา สุภายอง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
51 การจัดการความรุนแรงในครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา = The Buddhist approach to the management of family violence / พระจันทร์ ตาปูลิง / 2556 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
ธรรมะ
ความรุนแรงในครอบครัว
52 การจัดการความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = Knowledge management of power generator maintenance / ชลาลัย โพรี / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
53 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ดูแลเด็กออทิสติกด้วยระบบการสื่อสารด้วยภาพ = Knowledge management for develop skill of autistic's caregiver with picture exchange communication system / ประภัสสร คำเมือง / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. หอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
เด็กออทิสติก -- การดูแล
ผู้ดูแล
การสื่อทางภาพ
54 การจัดการความรู้เรื่องผักสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชนหมู่บ้านปางปงปางทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Knowledge management of vegetable and herbs for health care of people in Pangpong-Pangsai village, Wiang Tan sub-district, Hang Chat district, Lampang province / พนิตตา เชื้อไทย / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
พืชสมุนไพร
สมุนไพร
55 การจัดการความเสี่ยงการสูญเสียเนื้อไม้ในการแปรรูปไม้เนื้อแข็งชนิดต่างๆของโรงเลื่อยไม้ = The Risk management of timber wastes for wood processing in lumber from sawmills / ฐานุพงศ์ เหง้าพรหมมินทร์ / 2556 /Full Text
Subject
ไม้แปรรูป
โรงเลื่อย -- การควบคุมการผลิต
การลดปริมาณของเสีย
56 การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาบ้านห้วยธนู ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Community-base risk management for flash flood : a case study of Ban Huai Thanu, Tambon Tan Chum, Amphoe Tha Wang Pha, Changwat Nan / ศุภรัตน์ สิริปรีดาพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
อุทกภัย -- น่าน
อุทกภัย -- การป้องกันและควบคุม
อุทกภัย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
57 การจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วลดไขมัน = Supply chain risk management for new product development : Case study of reduced-fat lanna pork sausage / จารุวรรณ วรรณโกษฐ / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารความเสี่ยง
ไส้อั่ว
ผลิตภัณฑ์ใหม่
58 การจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting ethics and morality management in Ban Maeki school students, Chai Prakan district, Chiang Mai province / นาถอนงค์ วิริยา / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ขิ
การสอน
ความดี
จริยธรรม
การพัฒนาจริยธรรม
กิจกรรมของนักเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
59 การจัดการทางวัฒนธรรมงานตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงพระเจ้าตนหลวงของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม = Cultural management of Taan Khaaw Mai Sai Baat Luang Phra Chao Ton Luang of Phayao university with society's cooperation / นริศ ศรีสว่าง / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
วัฒนธรรม -- พะเยา
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม -- พะเยา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
60 การจัดการประเพณีสลากภัตบ้านท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม = Shalakapat tradition management of Ban Tha Chai, Sri Satchanalai District, Sukhothai Province by civil society participations / สุภาวดี พรมพิราม / 2556 /Full Text
Subject
ประเพณีสลากภัต
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- สุโขทัย
สุโขทัย -- ความเป็นอยู่และประเพณี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79