ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การวิเคราะห์กลวิธีในการใช้ภาษาพูดแบบทอล์คโชว์ เพื่อการเรียนอย่างมีความสุข สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Analysis of strategies used in Talk Shows for the happiness learning of Mathayom Suksa 2 students at The Prince Royal's College / คะเณยะ อ่อนนาง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การพูด
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- เชียงใหม่
562 การวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด = An analysis of students' critical thinking in a mathematics classroom implementing an open approach / สุชาติ ไชยวัณ / 2556 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
563 การวิเคราะห์การจ้างงานในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมาร์คอป = Analysis of employment in Thailand using markov regime switching model / เกศิณี ชัยยา / 2556 /Full Text
Subject
การจ้างงาน -- ไทย
แรงงาน -- ไทย
564 การวิเคราะห์การบริโภคในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมาร์คอป = Analysis of consumption in Thailand using markov regime switching model / บุศรินทร์ ทิพย์ประจักษ์ / 2556 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- ไทย
ผู้บริโภค -- ไทย
565 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of people's paticipation in community radio management in Chiang Mai Province / วณิชยา ไพรศรี / 2556 /Full Text
Subject
วิทยุ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
วิทยุชุมชน -- เชียงใหม่
566 การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมาร์คอป = Analysis of foreign direct investment in Thailand using Markov Regime Switching Model / ทิพสุคนธ์ ราชวังเมือง / 2556 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
การลงทุน
567 การวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดในตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร = Analysis of business venture in clean casava chip production in Tambon Salok Bat, Amphoe Khanu Woralaksaburi, Kamphaeng Phet Province / จิราภา เรืองมงคล / 2556 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
มันสำปะหลัง -- ขาณุวรลักษบุรี (กำแพงเพชร)
568 การวิเคราะห์การวางแผนกำลังพลของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of manpower planning of Chiang Mai Immigration / สารภี สุต๊ะ / 2556 /Full Text
Subject
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- เชียงใหม่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
569 การวิเคราะห์การสื่อสารแบรนด์บุคคลของนักออกแบบกราฟิกผ่านสื่อสังคม = Graphic designer's personal branding communication analysis on social media / กฤษณะ อิสระ / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
สื่อสังคมออนไลน์
570 การวิเคราะห์การไหลเวียนทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้แบบจำลองเรงโน้มถ่วง = Analysis of the trade flows between The Lao People's Democratic Republic and ASEAN Members using gravity model / สมประสงค์ พรหมจักร / 2556 /Full Text
Subject
ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ
571 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้า ของไทยไปในกลุ่มอาเซียนบวกสาม = Analysis of revealed comparative advantage of Thai's agricultural exports to ASEAN+3 economy / เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร / 2556 /Full Text
Subject
สินค้า -- ไทย -- การส่งออก
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
572 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน = Analysis of the comparative advantage in agricultural exports of ASEAN member countries / สุวพิมพ์ เลี่ยมมินฟุล / 2556 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- การส่งออก
สินค้าเกษตร -- ไทย
การแข่งขันทางการค้า -- ไทย
กลุ่มประเทศอาเซียน
การวิเคราะห์การลงทุน
573 การวิเคราะห์ความผันผวนของดัชนีผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Analysis of the volatility in stock return index for each industry group in the Stock Exchange of Thailand / ดาราพร นูโพนทอง / 2556 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์การลงทุน
อุตสาหกรรม -- การวิเคราะห์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
574 การวิเคราะห์ความผันผวนของผลการตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอาเซียนโดยวิธีมัลติวารีเอท การ์ช = Analysis of the stock returns volatility in information and communication technology sector in ASEAN using multivariate GARCH model / สุชนาฏ ใจเย็น / 2556 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์การลงทุน
กลุ่มประเทศอาเซียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร
575 การวิเคราะห์ความผันผวนของมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย = An Analysis of Thai Jasmine Rice export value volatility / สุธีย์รา ตันตราวัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวหอมมะลิ
ข้าว -- การส่งออก
ข้าว -- ราคา -- ไทย
576 การวิเคราะห์ความผันผวนและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อในประเทศลาวโดยวิธีคอปปูลาการ์ช = Analysis of volatility and dependence between exchange rate andInflation rate in Lao Peoples Democracy Republic Using Copula-Based GARCH approach / ตงวาง ทรงตัว / 2556 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา -- ลาว
ตลาดเงินตราต่างประเทศ -- ลาว
อัตราแลกเปลี่ยน
577 การวิเคราะห์ความผันผวนและผลกระทบการส่งผ่านของผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทน้ำมันของประเทศไทย = Analysis of volatility and spillover effects of the stock returns of Thai Oil Companies / ราชธวัช อุบลศรี / 2556 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
578 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเอื้องม้าวิ่งแคระโดยเทคนิคอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์ = Genetic relationship analysis of dwarf doritis pulcherrima Lindl. by RAPD and ISSR techniques / มัลลิกา ดวงเขตต์ / 2556 /Full Text
Subject
เอื้องม้าวิ่ง
กล้วยไม้ -- พันธุศาสตร์
กล้วยไม้ -- พันธุ์
579 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม = Analysis of relationship between financial development and economic Growth of ASEAN Plus Three / พันธ์ศักดิ์ ทองเวโรจน์ / 2556 /Full Text
Subject
อาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ
การเงิน -- อาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
580 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ = Analysis of relationship among research and development expenditure, intellectual property right and economic growth / กันตา ตันนิยม / 2556 /Full Text
Subject
โครงการวิจัยและพัฒนา -- ค่าใช้จ่าย
ทรัพย์สินทางปัญญา -- ค่าใช้จ่าย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79