ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การลบสมมติบัญญัติในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Elimination of Sammatipaatti in Theravda Buddhism / พระมหาสุทธสิทธิ์ สุทฺธจิตฺโต (สารวงษ์) / 2556 /Full Text
Subject
Theravada Buddhism, Hinayana Buddhism
Buddhism
542 การเลือกที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพลศาสตร์สำหรับเหมืองแม่เมาะ = Dynamic facility location selection for Mae Moh Mine / ธนากร ทรวงแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
เหมืองแร่ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
543 การเลือกปฏิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในแต่ละภูมิภาคของตลาดแรงงานไทย = Gender wage discrimination in various regions of Thai labor market / จุฬาลักษณ์ นิ่มไชยนันท์ / 2556 /Full Text
Subject
ค่าจ้าง
แรงงาน -- ไทย
การเลือกปฏิบัติทางเพศ
544 การเลือกปฏิบัติทางเพศต่อพนักงานสอบสวนหญิงในเขตพื้นที่ภูธรภาค 5 = Sex discrimination against female investigators in the area of provincial police region 5 / พรรณณิภา เอียดช่วย / 2556 /Full Text
Subject
การเลือกปฏิบัติทางเพศ
พนักงานสอบสวน
545 การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงโครงสร้าง กับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ = Head-nurse staff nurses exchange, structural empowerment and innovative behavior of professional nurses in regional hospitals / พัชราภรณ์ สว่างวัน / 2556 /Full Text
Subject
Empowerment
Nurse
546 การวัดค่าความคล้ายของเอกสารภาษาไทยจากความสัมพันธ์วลีโดยใช้ตัวแบบอินเด็กซ์กราฟ = Thai document similarity measurement from phrase-base relation using index graph model / นริศ กำแพงแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
547 การวัดประสิทธิภาพของอุปทานการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ = The Measurement of efficiency in International Tourism Supply of Malaysia, Thailand, and Singapore / ปราชญ์ อนุมัติ / 2556 /Full Text
Subject
รายได้
การท่องเที่ยว
548 การวัดระดับอุปนิสัยของเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of Chiang Mai Night Safari designated area officers, by applying the seven habits of higthly effective people principle / เตชสิทธิ์ ยิ่งสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นิสัย
การดำเนินชีวิต
549 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง = Measuring habit level of agricultural production students, Maejo university, by applying the seven habits of highly effective people principle / สุรเชษฐ์ อภิวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
นิสัย
นักศึกษา -- เชียงใหม่
550 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of economics students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / เอกชัย เมฆอรียะ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
551 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of architecture students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / เสาวลักษณ์ เขาเหิน / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
552 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of Chiang Mai college of agriculture and technology by applying the seven habits of highly effective people principle / ชานาลิน ยศเดช / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
นิสัย
นักศึกษา -- เชียงใหม่
553 การวัดระดับอุปนิสัยของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of medical representatives in multinational pharmaceutical companies by applying the seven habits of highly effective people principle / ธนิษฐา พัฒนกิจจำรูญ / 2556 /Full Text
Subject
นิสัย
554 การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ทรงประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of employees of Krung Thai Bank Public Company limited in Phisanulok Province, by applying the seven habits of highly effective people principle / ภาวิณี รอดเดชา / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
นิสัย
การดำเนินชีวิต
555 การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานบริษัท ช้าฟเนอร์อีเอ็มซี จำกัดโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง = Measuring habit level of employees of Schaffner EMC Company Limited, by applying the Seven Habits of highly effective people principle / ปัทมา ทิฐิธรรมเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด -- พนักงาน
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
นิสัย
การดำเนินชีวิต
556 การวัดระดับอุปนิสัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of registered nurses at Chiangrai Prachanukroh Hospital, by applying the saven habit of hightly effective people principle / เศรษฐวัฒน์ กิตยากุล / 2556 /Full Text
Subject
พยาบาล
นิสัย
การดำเนินชีวิต
557 การวางแผนการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลังในโรงงานผลิตน้ำดื่ม = Production planning and inventory management in drinking water factory / ธันวา ทาหน่อทอง / 2556 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
การควบคุมสินค้าคงคลัง
โรงงานผลิตน้ำดื่ม
558 การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในเครื่องบิน = Production planning for aircraft interior equipment industry / ศิรินาถ บุตรบุญ / 2556 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
การตกแต่งภายใน
559 การวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโรงงานอัดแท่งลำไยอบแห้ง = Capacity planning for compressed dried longan factory / พงศ์ศิริ เร่งเร็ว / 2556 /Full Text
Subject
ลำไยอบแห้ง -- การผลิต
ลำไย -- การอบแห้ง
อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
560 การวางแผนภาษีสำหรับรายจ่ายการส่งเสริมการขาย = Tax planning for sale promotion / ทัศนีย์ นุเทพสุ / 2556 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการขาย
การวางแผนภาษี
การบัญชีภาษีอากร
ภาษี
อากร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79