ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การรับรู้ภาวะสุขภาพ การดูแลและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง = Health status perception, self care and practice of diabetes mellitus patients a state hospital / ธฤษวรรณ ชาติสุภาพ / 2556 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- โภชนบำบัด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
522 การรับรู้ภาวะสุขภาพและความตระหนักต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านห้วยขอน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Perception on health and awareness toward pesticide among agriculturist Ban Huay Khon Subdistrict, Song District, Phrae Province / ธนิตา สุกิน / 2556 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- สอง (แพร่)
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
523 การรับรู้และการตอบสนองของประชาชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วม : กรณีศึกษา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Perception and responses of people towards flood disaster : a case study of Tambon Napoon, Amphoe Wang Chin, Changwat Phrae / พิมพ์นิภา กันทะธง / 2556 /Full Text
Subject
น้ำท่วม -- แพร่
อุทกภัย -- แพร่
การรับรู้
ประชาชน -- แพร่
524 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม = Perception and participation of Maejo University personnel in the community and environment strategy / วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม
525 การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของประชาชนบริเวณริมแม่น้ำคาน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Perception and participation in promoting environmental quality of people along Khan River Bank, Luang Prabang City, Lao PDR / วิสิทธิ์ วิไลผล / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลาว
526 การรับรู้วัฒนธรรมจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Chineses culture perception of Prathom Suksa 6 students, Suandek Sankamphang school, Chiang Mai province จินเหมย หลี / จินเหมย, หลี / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วัฒนธรรมจีน
527 การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายตอนต้น = Perception of sexual identity among early male adolescents / ชมภู่ บุญไทย / 2556 /Full Text
Subject
Adolescent
Sexuality -- in adolescent
528 การรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว = Information literacy of the 1st year undergraduate students at Souphanouvong University of the Lao People's Democratic Republic / คำพรรณ สุขผล / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ -- นักศึกษา
การรู้สารสนเทศ
สารสนเทศศาสตร์
529 การลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะโดยใช้ดินเหนียวสีแดงเป็นวัสดุปิดคลุม = Reduction of sulfate contamination in Mae Moh mine drainage by using bed clay as covered material / เกษศิรินทร์ แปงเสน / 2556 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
ซัลเฟต
530 การลดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ในก้อนเชื้อเห็ดและการเพิ่มผลผลิตของเห็ดนางรมและเห็ดหูหนู = Reduction of microbial contamination in mushroom spawns and yield enhancement of Pleurotus ostreatus and Auricularia polytricha / วสันต์ ศรีพรม / 2556 /Full Text
Subject
เห็ดนางรม -- การผลิต
เห็ดหูหนู -- การผลิต
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
531 การลดข้อผิดพลาดในกระบวนการปิดบัญชีโดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ = Errors reduction in account closing procedure using quality control tools / ดาริกา สุขป้อม / 2556 /Full Text
Subject
หนี้สิน (การบัญชี)
การบัญชี -- การควบคุมคุณภาพ
532 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Secretariat work process re - design in Mae Rim District local administration organizations, Maerim District, Chiang Mai Province / เปมิกา ศรีสุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
งานสารบรรณ -- การบริหาร
533 การลดความสูญเสียของผลผลิตและคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวก่อนกำหนดโดยการผลิตข้าวนึ่ง = Minimizing losses of yield and grain quality due to premature harvesting of rice by parboiling / สุพรรณี สุวรรณประภา / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเก็บเกี่ยว
ข้าวเหนียว
534 การลดค่าความแปรปรวนคุณภาพในอุตสาหกรรมชุบเคลือบไฟฟ้า = Quality variation reduction in Electroplating industry / วราภรณ์ จันทร์เวียง / 2556 /Full Text
Subject
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
535 การลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ABC แบบต่างหลักเกณฑ์ = Inventory cost reduction using difference criteria ABC analysis / ธรณิศ ทักษณา / 2556 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง
การควบคุมสินค้าคงคลัง
536 การลดภาระความเย็นของบ้านด้วยบล็อกประสานด้วยโปรแกรมเอ็นเนอร์จีพลัส = Cooling load reduction of the house with interlocking block using energy plus program / สาคร จิตติวัฒนกุล / 2556 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
บ้าน
537 การลดเวลานำในกระบวนการออกใบเสนอราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่โดยแนวคิดแบบลีน = Lead time reduction of Quotation process for new product using lean concept / วรกร ใจประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมความสูญเปล่า
การผลิตแบบลีน
538 การลดเวลาและสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคลีน = Time and work in process reductions by using lean technique / อัยรินทร์ ณัฐติรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การควบคุมการผลิต
539 การลดสารอินทรีย์ละลายน้ำโดยเซราทิกเมมเบรนร่วมกับสารส้ม = Dissolved organic matter reduction using ceramic membrane combined with alum / ณิชา ครุฑกล่อม / 2556 /Full Text
Subject
อินทรียเคมี
สารประกอบอินทรีย์
โคแอกกูเลชัน
สารส้ม
540 การลดสินค้าคงคลังในโรงงานผลิตเมล็ดกาแฟคั่วโดยการวางแผนและการจัดตารางการผลิต = Inventory reduction in roasted coffee bean factory by production planning and scheduling / ณัฐปภัสร์ ปฐมพรเศรษฐ / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
กาแฟ -- การควบคุมสินค้าคงคลัง
การควบคุมการผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79