ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสตรอเบอรี่สดในจังหวัดเชียงใหม่ = Increasing potential of logistics and supply chain for fresh strawberry in Chiang Mai Province / จุฑามาศ เนตรปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การบริหารงานโลจิสติกส์
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
482 การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคเบาหวานในชุมชนป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leaders in formulating a strategic route map for diabetes control in the community, Pa Pong sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / ธวัชชัย ขันแก้วมิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
Community health
Strategic planning
Diabetes mellitus -- prevention & control
483 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 = The Participation of basic education institution board members in the school management of Tak primary education service area 2 / จันจิรา มงคล / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ตาก
484 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิในกระบวนการพัฒนาระบบงานบริการส่งมอบยาและให้คำแนะนำการใช้ยา = Participation of primary health care personnels in developing process of drug dispensing and drug counseling service system / ดรุวรรณ คลังศรี / 2556 /Full Text
Subject
Hospitals -- Drug distribution system
Pharmacy -- Information services
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล--ระบบการจ่ายยา
การบริบาลทางเภสัชกรรม
485 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students participation in solid waste management at Chiang Mai University / ภัทรมน ภู่อภิสิทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ
ขยะ
การกำจัดของเสีย
486 การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parent participation in preventing infection among pediatric patients with cancer receiving chemotherapy and related factors / สุมาลี ถาใจ / 2556 /Full Text
Subject
Neoplasms -- in infancy & childhood
Chemotherapy
Infection -- prevention & control
487 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = People participation in the Administration of Tambon Namrat Administrative Organization, Amphoe Nong Mueang Khai, Changwat Phrae / ลีลารัตน์ แบ่งทิศ / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การปกครองท้องถิ่น -- น้ำรัด (แพร่)
488 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ในเขตแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Public's participation in Garbage Management: a case study of srivijaya rd., Mueang District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ไชยฮ้อย / 2556 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
489 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = People participationin solid waste management in Moung Noi Sub-district Municipality, Pa Sang District, Lamphun Province / เพ็ญนภา สุทธิมาลา / 2556 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ
ขยะ -- ป่าซาง (ลำพูน)
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
490 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ = Peoples participation of dust problem management in Vientiane Municipality Area / สอนชัย ผาลิวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ลาว
ฝุ่น -- ลาว
การควบคุมฝุ่น -- ลาว
491 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = People's participation in the formulation of Changpuak municipality three-year development plan, Mueang Chiang Mai District / กนกอร ไชยศร / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลช้างเผือก
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาล -- เมือง (เชียงใหม่)
492 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ 25 ตาสับปะรด = Participation of the community leaders of Chiang Mai Municipality in solving drug problems of the 25 Pineapple Eyes Project / เนติธัช เทพวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
493 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of entrepreneurs in environmental problems management at Ang Khang Royal Agricultural Station, Mon Pin Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / เปรมวลัยณ์ กุลเจริญเศรษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เชียงใหม่)
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการ
494 การมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Participation of listeners of radio programs in Chiang Mai Province through social media / นพพล นาทองใบ / 2556 /Full Text
Subject
รายการวิทยุ -- เชียงใหม่
ผู้ฟังวิทยุ -- เชียงใหม่
495 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Political participation in Tambon Chompoo, Amphoe Sarapee, Chiang Mai / เยาวลักษณ์ จักรคำ / 2556 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
ประชากร -- กิจกรรมทางการเมือง
ประชากรในชนบท -- กิจกรรมทางการเมือง
496 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Political participation in local politics of youth in Sanpatong Sub-district Municipality, Chiang Mai Province / มนัญชยา อินต๊ะชมภู / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
การปกครองส่วนท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
497 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ ชุมชนบ้านป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Community participation in solid waste management, Pa Sao Village, Umong Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / อโนทัย เทียนสว่าง / 2556 /Full Text
Subject
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- ลำพูน
การกำจัดขยะ
498 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของชาวเกาหลีที่เข้ามาพำนักอาศัยระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ = Participation in community development of long stay Koreans in Chiang Mai Province / เกวลิน ปิณฑวิหค / 2556 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
ชาวเกาหลี -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น
499 การมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานโรงถลุงสังกะสี จังหวัดตาก = Participation in environment conservation projects of production employees of Padaeng Industry Public Company Limited,Tak Smelter / สุรีพร จัดของ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การอนุรักษ์พลังงาน -- ตาก
500 การเมืองวัฒนธรรมของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย: กรณีศึกษาขบวนการดะวะห์ใน จังหวัดเชียงราย = Cultural politics of Islam propagation among ethnic youth in Northern Thailand: A case study of Dawah movement in Chiang Rai Province / สมัคร์ กอเซ็ม / 2556 /Full Text
Subject
ศาสนาอิสลาม -- การเผยแผ่
กลุ่มชาติพันธุ์ -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79