ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การพัฒนาสมบัติน้ำมันหล่อลื่นฐานน้ำมันพืชเพื่อใช้แทนน้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Development of vegetable oil-based lubrications properties to replace industrial hydraulic oil / ปริญญา ชื่นวัฒนา / 2556 /Full Text
Subject
น้ำมันหล่อลื่น
ไฮดรอลิกส์
462 การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ = Staff's operation competency development in automobile part factory / โสภิฏา เศรษฐกิจ / 2556 /Full Text
Subject
สมรรถภาพในการทำงาน
การจัดการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
463 การพัฒนาส่วนผสมของซีเมนต์ชดเชยการหดตัวสำหรับมอร์ต้าร์เพื่อใช้ปะซ่อมแซม = Development of mix proportion of shrinkage-compensating cement for patching repair mortar / ภาวพันธ์ นิสสภา / 2556 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์
464 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์เพื่อควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าว = Development of actinomycete bioproduct for controlling rice bakanae disease / จันทร์ฉาย จันธิมา / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
โรคถอดฝักดาบ
เชื้อรา
465 การพัฒนาสารานุกรมดนตรีออนไลน์ด้วยโปรแกรมมีเดียวิกิสำหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of online music encyclopedia using mediaWiki program for arts area of Upper Secondary Education, Dara Academy, Chiang Mai Province / สุวัฒน์ ปุกมณี / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ดนตรี -- สารานุกรม
466 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคมัลติมีเดียของศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเซรามิกและหัตถกรรมศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง = Development of learning media by multimedia techniques of Ceramic and Handicraft Learning Center, Lampang Ceramic Industries Development Center / อนิศา แก้วประดิษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
สื่อการสอน -- ลำปาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ -- ลำปาง
ระบบมัลติมีเดีย -- ลำปาง
467 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย = Development of electronic instructional media in the form of moral promotion tales for early childhood / ชนินทร ราชาตัน / 2556 /Full Text
Subject
การศึกษาปฐมวัย
การสอนด้วยสื่อ
สื่อการสอน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
นิทานคติธรรม
468 การพัฒนาสื่อในการให้ความรู้เรื่องน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Development media to provide blood sugar information for diabetes mellitus patients services at Muangpan Hospital, Lampang Province / ศศิธร ฟังอารมณ์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเมืองปาน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
469 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Development of a learning unit based on community historical and cultural learning resources for Wat Ketkaram municipal school students, Mueang Chiang Mai district / นฤมล คำปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
โรงเรียน -- เมือง (เชียงใหม่)
การสอน -- เมือง (เชียงใหม่)
แผนการสอน -- เมือง (เชียงใหม่)
ระบบการเรียนการสอน -- เมือง (เชียงใหม่)
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เมือง (เชียงใหม่)
470 การพิสูจน์ความเป็นพ่อ แม่ ลูก โดยการตรวจลายพิมพ์ไมโครแซทเทิล-ไลท์ดีเอ็นเอในกวางผาจีนเพื่อจัดการการเพาะขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยง = Parentage testing in Chinese Goral (Naemorhedus griseus) using microsatellite DNA finger print for captive breeding management / ทิตฏยา จรรยาเมธากุล / 2556 /Full Text
Subject
กวางผา -- การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ดีเอ็นเอ
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
เครื่องหมายพันธุกรรม
471 การพึ่งพาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ภาระการดูแล การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลวัยสูงอายุ = Dependency of the elderly with stroke, caregiver burden, social support and quality of life among older caregivers / ธารินทร์ คุณยศยิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
Aging
Stroke
Social support
Quality of life
Caregivers
472 การเพาะเลี้ยงแบบมิกโซโทรฟิกของสาหร่ายขนาดเล็กที่ผลิตน้ำมันชีวภาพ = Mixotrophic cultivation of Bio-oil producing microalgae / ดวงเพ็ญ ดิฐมาตย์ / 2556 /Full Text
Subject
สาหร่ายขนาดเล็ก
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
สาหร่าย -- กรดไขมัน
473 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กด้วยน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ = Microalgal cultivation with effluent from biogas plant for bio oil production / บัญชา ขำศิริ / 2556 /Full Text
Subject
สาหร่ายขนาดเล็ก -- การแปรรูป
สาหร่ายขนาดเล็ก
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
สาหร่าย -- กรดไขมัน
474 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในสภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ = Microalgal cultivation in high CO2 concentration condition for bio oil production / จีรนันท์ ศรีพุทธา / 2556 /Full Text
Subject
สาหร่ายขนาดเล็ก
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
475 การเพิ่มความแม่นยำในระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการชิงเผาป่าเต็งรัง = Accuracy improvement of decision support system for early burning in dry dipterocarp forest / พงษ์ธร วิจิตรกูล / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ไฟป่า
476 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหลสตรอเบอรี่เชิงการค้าโดยใช้เชื้อปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรกโนส = Efficiency improvement of commercial strawberry runner production using antagonist in controlling anthracnose / สมพงษ์ สิงห์บ้านหาด / 2556 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรกโนส
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
สตรอเบอรี่ -- การเจริญเติบโต
477 การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตน้ำแข็ง = Efficiency improvement of production planning in ice factory / ฐนิภัทร สมศักดิ์ / บัณฑตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
น้ำแข็ง -- การควบคุมคุณภาพ
478 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล = Risk management system efficiencey increasing in Hospital / วัชรกร ลำดวง / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
479 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Improving revenue collection efficiency of Huay Sai Sub-district administrative organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / นันทา ประชานันท์ / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
480 การเพิ่มปริมาณสปอร์ของอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา = Proliferation of arbuscular mycorrhizal spores / เลิศวิริยะกุล ชัยยา / 2556 /Full Text
Subject
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
เชื้อราในดิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79