ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการฝึกกีฬาของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง = Development of sport training management information system of sport center, for Excellence Institute of Physical Education, Lampang Campus / นฤดม์ ศรัทธา / 2556 /Full Text
Subject
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การฝึกกีฬา
442 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for monitoring project on action plan of The Graduate School, Chiang Mai University / นุชนาท สุพรรณอุดม / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การสร้างคลังข้อมูล
443 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ = Information system development for electronic equipment inventory management in department of electronic, Northern Mubanku Technology College / ผ่องอำไพ เสนแสง / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสร้างคลังข้อมูล
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
444 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด = Development of Information system for strategic plan administration of Akara Properties Co., Ltd. / ณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
445 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลลำพูน = Development of information system for key performance indicator report of Lamphun Hospital / ธนาภรณ์ ทาทอง / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
446 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยใช้เทคนิคความฉลาดทางธุรกิจ = Development of information systems to support the personnel administration of Maejo University using business intelligence technique / ละออศิริ พรหมศร / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- การบริหารงานบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
447 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information system development for executive secretary section, Office of the University, Chiang Mai University / พลินพริมา กุลโพธิสุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการสำนักงาน
เลขานุการ
448 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับวิชาโครงงานการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสาขาวิชาการจัดการการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการการพัฒนางานประยุกต์แบบรวดเร็ว = Development of information system for electronic project course of The Electronic Commerce Management Department of North-Chiang Mai University by rapid application development / ศุภกิจ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
449 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย = Information system development for children and youth council, Chiang Rai Province / ยุพิน นาใจ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
เด็ก -- เชียงราย
เยาวชน -- เชียงราย
450 การพัฒนาระบบสารสนเทศสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านปงชัยการไฟฟ้า = Development of inventory information system for electric part retail business for Pong Chai electric retail shop / สาวิตรี ใจลังกา / 2556 /Full Text
Subject
ร้านปงชัยการไฟฟ้า
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สินค้าคงคลัง
การควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สินค้าคงคลัง -- ฐานข้อมูล
451 การพัฒนาระบบสำหรับเฝ้าระวังและจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบลินุกซ์ = Development of system for linux server monitoring and management / รัชชกานต์ สุวรรณเนตร / 2556 /Full Text
Subject
ลีนุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
452 การพัฒนาระบบแสดงผลการเกิดไฟป่าโดยการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย = Development of wildfire display system by satellite data processing in combination with wireless sensor network / สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
ระบบคอมพิวเตอร์
ไฟป่า -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารไร้สาย
453 การพัฒนาระบบอุ่นน้ำด้วยแผงรับรังสีดวงอาทิตย์โดยใช้หลอดแก้วสุญญากาศกับท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ = Development of water heating system using evacuated tube solar collector with closed-loop oscillating heat pipe / ฤทธิชัย บุญทาศรี / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อน -- การออกแบบ
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
454 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน = Development of sports for health management model in Rajamangala University of Technology Lanna Nan / ธีรวุฒิ ปิงยศ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กีฬา
สุขภาพ
455 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล แผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Development of a model for promoting practices to prevent drug-resistant organisms infections among nursing personnel, medical department of a tertiary care hospital / ปิยะฉัตร วิเศษศิริ / 2556 /Full Text
Subject
Infection -- prevention & control
Drug resistance, viral
456 การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมในเขตวงเมืองเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = Development of architectural style in the old city of Chiang Rai to promote cultural tourism / สันติชาติ ชัยภมรฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรม -- เชียงราย
ภูมิทัศน์ -- เชียงราย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงราย
457 การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติทางจิตวิทยาของ The Quality of life-alzheimer's disease (QOL-AD) scale ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ = Development and psychometric test of The Quality of Life-Alzheimer's Disease Scale (QOL-AD) in alzheimer's patients Thai version / นพพร บัวสี / 2556 /Full Text
Subject
Psychological tests -- Validity
Alzheimer]s disease
458 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับการสืบค้นข้อมูลศูนย์ซ่อมรถผ่านโทรศัพท์มือถือ = Development of web service for garage searching via mobile phone / สุภาษิต วิริยภาพ / 2556 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
459 การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = The English skills development of the Army Officers of 33th Military Circle for ASEAN Community Access / ปิยพร เหรียญศิริ / 2556 /Full Text
Subject
ทหารบก
ภาษาอังกฤษ
460 การพัฒนาสถิติทดสอบสำหรับอัตราส่วนความเสี่ยงในตารางความสัมพันธ์ 2 x 2 x ที่มีศูนย์ในโครงสร้าง = Development of test statistic for risk ratio in a correlated 2 x 2 table with structural zero / พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์สถิติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79