ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Development of internal control systems for Finance, Accounting, and Inventory at Lampang Vocational College / บุษบา ครอบครอง / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
การควบคุมภายใน
การบัญชี
422 การพัฒนาระบบการจัดการการจัดเก็บสินค้าคงคลัง = Development of inventory storage management system / จริญญา ปัญญายงค์ / 2556 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
423 การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนปัญหาเครือข่ายภายในองค์กรผ่านเอสเอ็มเอส = Development of notifying system for potential problem of organization network via SMS / นรินทร์ เพ็ชร์สาริกิจ / 2556 /Full Text
Subject
บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
424 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองลำปาง = Performance appraisal system development of Tambon Administrative Organization in Mueang Lampang District / ปราณี พรมฟอง / 2556 /Full Text
Subject
การประเมินผลงาน
ข้าราชการ -- การทำงาน
ข้าราชการ -- ลำปาง
การวิเคราะห์งาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
425 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ของกองงานบริการผู้โดยสารบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด = Development of online learning system of ground service department of Nok Airlines company limited / ทัดไท พรายจันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
426 การพัฒนาระบบการสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ = Development of efficient decision tree construction system / วาทิต พลฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
ต้นไม้ตัดสินใจ
การวิเคราะห์ระบบ
ทฤษฎีระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์
427 การพัฒนาระบบค้นหาโครงสร้างของเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ MSAN = Development of MSAN network topology discovery system / นที มีเพียร / 2556 /Full Text
Subject
อินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
428 การพัฒนาระบบควบคุมโครงการก่อสร้างถนนโดยวิธีกำหนดเวลาการทำงานแบบทำซ้ำกับการวิเคราะห์งานที่ได้ = Development of project control in road construction by repetitive scheduling method with earned value analysis / นิติ จันทร์จุฬา / บัณฑฺตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
โครงการก่อสร้าง -- การควบคุม
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
429 การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of electronic document system of Payap University / วิชยุทธ์ เกตุอุดม / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
430 การพัฒนาระบบจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเมืองหลวงพระบาง = Development of tourism bicycle system of Luang Prabang / แก้วประเสริฐ สอนมณี / 2556 /Full Text
Subject
จักรยาน
การขี่จักรยาน
ทางจักรยาน
หลวงพระบาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
431 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ของฝ่ายพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด = The Development of knowledge management system of software development department at Isocare System Company Limited / โกวิทย์ เจนครองธรรม / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
432 การพัฒนาระบบแจ้งผลการเรียนบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ โดยใช้หลักการธุรกิจชาญฉลาด = Development of students grad report system on android mobile phone using by the principle of business intelligence / ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ / 2556 /Full Text
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
433 การพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพทัศนวิสัยสำหรับพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย = Development of visibility status monitoring and warning systems for high areas in the northern part of Thailand / สิทธิชน อังคุตรานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
การตรวจอากาศ
อุตุนิยมวิทยา
ระบบคอมพิวเตอร์
434 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่ายสำหรับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of server monitoring for university academic service center, Chiang Mai University / ณัฐพงศ์ คำกลม / 2556 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
เครือข่ายสารสนเทศ
435 การพัฒนาระบบเลือกวัสดุสำหรับการผลิตโดยใช้เทคนิคด้านเหมืองข้อมูล = Development of material selection system for manufacturing by using data mining technique / อภิวัฒน์ บุตรวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
วัสดุ
ฐานข้อมูล
436 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการระบุโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย = Development of decision support system foridentifying schools in risky areas / ธัญชนก คำวินิจ / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
437 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 = Development of electronics document management information system for Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6 / พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม / 2556 /Full Text
Subject
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
438 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบหลายมิติสำหรับวันวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ = Development of multidimensional information system for academic day of Chiang Mai University using online analytical processing / อรรถชัย โฆษณสันติ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โปรแกรมประยุกต์
439 การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติงานและโครงการ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน = Development of action plan and school project MIS for Maetuenwittaya School, Lamphun Province / พัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
440 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการบริหารโครงการ บริษัท เอแฟบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = Development of an information system for project management of AFAB Engineering company limited / อัครพล แช่มประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท เอแฟบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79