ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การพัฒนาบัญชีต้นทุนการทำสวนลำไยของเกษตรกรอาชีพทำสวนลำไย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Development of longan orchard cost accounting of longan growers in Moungnoi Sub-district, Pasang District, Lamphun Province / จารุณี ยะพิพะ / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
ลำไย -- การปลูก -- ป่าซาง (ลำพูน)
เกษตรกร -- ป่าซาง (ลำพูน)
402 การพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์สมรรถนะของอุปกรณ์หลักสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ = Performance analysis model development of main components for Mae Moh coal-fired power plant / ฐิติพร สุภาษี / 2556 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ
โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
ไฟฟ้า -- การผลิต
403 การพัฒนาแบบจำลองแนวคิดการบริการกิจกรรมบำบัด ชุมชนในเชียงใหม่ = Development of a conceptual model for community occupational therapy service in Chiang Mai / ศุภลักษณ์ ผาดศรี / 2556 /Full Text
Subject
กิจกรรมบำบัด -- เชียงใหม่
404 การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงอนาคต เรื่อง อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Development of futuristic thinking exercises on ASEAN for Prathom Suksa 6 students, Varee Chiang Mai school / มัสลิน ธิอูป / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารี (เชียงใหม่)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลุ่มประเทศอาเซียน
405 การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออมกับเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังทองวิทยา จังหวัดลำปาง = Development of analytical thinking exercises on saving and sufficiency economy for Prathom Suksa 6 students, Wangthongwittaya school, Lampang province / เบญจมาพร เปอร์ทอง / 2556 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สังคมศึกษา -- แบบฝึกหัด
ทักษะทางการคิด
406 การพัฒนาประสิทธิภาพการประมวลผลชิพซีเควนซิงโดยแมปรีดิวซ์ = Efficiency improvement for chip sequencing using mapreduce / ชัยกมล ตรีพงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
คลาวด์คอมพิวติง
อินเตอร์เน็ต
407 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้าเวร = Development of preparation program for being charge nurses / ชมพูนุท ทิพย์ฝั้น / 2556 /Full Text
Subject
Nursing, supervisory
408 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบุตำแหน่งหนังสือสำหรับ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง = Developing program for identifying book location for Boonchoo Treethong library of Thammasat University Lampang Center / วราวุธ จันทรส / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ห้องสมุด -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
409 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไขมันต่ำจากข้าวเหนียวดำด้วยเทคนิคไมโครเวฟและเคลือบช็อกโกแลตลดไขมัน = Development of low fat rice-cracker product (Khao-tan) from black glutinous rice using microwave technique and coated with reduced fat chocolate / ธิดาวรรณ แมะบ้าน / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวแต๋น
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ข้าวเหนียวดำ -- การแปรรูป
410 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลายโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย = Product development of instant green tea mixed purple rice by spray drying / วอนสี ลอคำเฮือง / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องดื่ม
ชาเขียว
ข้าวก่ำ
411 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวก่ำเสริมโพรไบโอติก = Development of black sticky rice pudding fortified with probiotic / รังสินี ทายะนา / 2556 /Full Text
Subject
พุดดิ้ง
ข้าวก่ำ
โพรไบโอติก
412 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยชนิดผง = Development of powdered pandan custard product / เสาวลักษณ์ พิมพ์จันทร์ / สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2556 /Full Text
Subject
ใบเตย -- การอบแห้ง
การอบแห้งแบบพ่นกระจาย
ใบเตย -- การแปรรูป
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
สารสกัดจากพืช
413 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์โดยใช้วิธีสอนแบบโฟร์แมท สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of mathematics learning plans entitled application though 4MAT teaching method for Prathom Suksa 6 students / วรรณพร สุภาคำ / 2556 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
414 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรีไลน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Learning plan development of history strand using storyline method for self-knowledge construction of Mathayom Suksa 4 students, Varee Chiang Mai School / เบญจา จันทร์ศรี / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
415 การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทั่วไป = Development of a clinical pathway for prevention and control of tuberculous transmission in outpatient department at a general hospital / ศศิประภา ตันสุวัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
Tuberculosis -- prevention & control
Tuberculosis
Putpatient
416 การพัฒนามอร์ตาร์เพื่อใช้ปฏิสังขรณ์โบราณสถานก่ออิฐถือปูน = Development of mortar for historic masonries restoration / โชติกาญจน์ ราชกรม / 2556 /Full Text
Subject
อิฐ
โบราณสถาน -- การบูรณะและการสร้างใหม่
417 การพัฒนามาตรฐานในการทำงานด้านกระบวนการ นำเข้า-ส่งออก กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตตัวส่งสัญญาณบ่งชี้ตำแหน่ง = Improvement of working standard in import-export processes A case study of RFID assembly company / สุกัญญา กระแสร์ / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมสินค้า
418 การพัฒนามาตรวัดคุณภาพบริการห้องเช่ารายเดือนในจังหวัดเชียงใหม่ = Scale development for measuring service quality of monthly rooms rental in Chiang Mai Province / จุฬารัตน์ นำคิด / 2556 /Full Text
Subject
หอพัก -- เชียงใหม่
ห้องชุด -- เชียงใหม่
อาคารชุด -- เชียงใหม่
419 การพัฒนาโมดูลซอฟต์แวร์สำหรับประยุกต์ใช้การค้นคืนสารสนเทศในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ = Development of software module for applying information retrieval in relation databases / ปิตุภูมิ ชุมภู / 2556 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
420 การพัฒนาระบบกระจายยาของโรงพยาบาลอำเภอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = Drug distribution system development of district hospital to increase effectiveness of inventory management of sub-district health promotion hospitals, Sapphaya district, Chainat province / ภิญญดา นฤบุญญฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
Hospitals -- Drug distribution system
Hospital pharmacies
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
การจ่ายยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79