ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการวาดแบบจำลอง = Development of mathematics word problem-solving skills of Prathom Suksa 3 students through the model method / ณัฐนันท์ แสนเรือน / 2556 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
382 การพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน = Developing story writing skills of Prathom Suksa 2 students using community learning resources / พัชรินทร์ ด้วงเฟื่อง / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา
การเขียน
การเล่าเรื่อง
383 การพัฒนาทักษะการเลือกซื้อของในชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยผ่านสถานการณ์จริง = Developing consumer skills in daily life of a child with intellectual disabilities through situated learning / นลินทิญา นวฐิติกุล / 2556 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ
384 การพัฒนาทักษะการสะกดคำที่มีตัวสะกดตามมาตราแม่กนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานอีสป = Development of spelling skills in words with final consonants in the Mae Khon category among Prathom Suksa 3 students through the Aesop stories / นาตยา สาคร / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- คำ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
385 การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม = Development of reading skills in basic Thai words of Prathom Suksa 1 students through the whole language approach / ศศิประภา ลิ่มกุล / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
386 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธี ซี ไอ อาร์ ซี = Developing Comprehension reading skills in the Thai language of Prathom Suksa 3 students through the CIRC technique / อัจฉรา พงษ์เย็น / 2556 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
387 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชนเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกองแขก โดยใช้รูปแบบการสอน ซี ไอ อาร์ ซี = Development of reading comprehension skills of Prathom Suska 2 Pga Knyau Students at Bankongkhak School Through CIRC Approach / ชนกานต์ ทิพย์อุ่น / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกองแขก (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ชนเผ่า
388 การพัฒนาทักษะชีวิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาบ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ = Life skills development through participatory at risk behavior prevention of amphetamine addition of primary school students in Nonghai sub-district, Mueang Sisaket district / วิทยา รอบคอบ / 2556 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ศรีสะเกษ
นักเรียนประถมศึกษา -- ศรีสะเกษ
389 การพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนปกาเกอะญอที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน = Developing word-spelling reading skills for a Pga K' nyau student with learning disabilities by peer tutoring technique / ธิดารัตน์ อิมัง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านซิแบร
การศึกษาพิเศษ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
ปกาเกอะญอ
ภาษาไทย -- การอ่าน
390 การพัฒนาแนวทางการตรวจวัด รายงานผลและการทวนสอบสำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของประเทศไทย = Development of measurement, reporting and verification guideline for greenhouse gas mitigation projects in Thai energy sector / ปิยะพงษ์ มหาไม้ / 2556 /Full Text
Subject
ก๊าซเรือนกระจก -- ไทย
ก๊าซเรือนกระจก -- การวัดผล
391 การพัฒนาแนวทางสำหรับการวางแผนระบบจักรยานสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Gideline development for planning of public bicycle system in Chiang Mai Municipality / อาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
ทางจักรยาน -- เชียงใหม่
จักรยาน -- เชียงใหม่
392 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical nursing practice guidelines for self-management support among the elderly with hypertension, general medical clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ชัชฎากร จันทรวิทูร / 2556 /Full Text
Subject
Self -- management
Aging
Hypertension
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
393 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะ อุณหภูมิกายสูงในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of clinical practice guidelines for hyperthermia management in patients with traumatic brain injury, Chiangrai Prachanukroh Hospital / พิรานันท์ เงินแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สมอง -- โรค
Body temperature
Brain injuries
394 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุขณะเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pressure ulcer prevention among older persons during open heart operation, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / สุดารัตน์ โนจิตร / 2556 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Heart -- surgery
395 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยสูงอายุแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for dehydration prevention in elderly patients, medical department, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ปวีณา คำธัญ / 2556 /Full Text
Subject
Dehydration
Aging
396 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพระนางจามเทวี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of computer-assisted instruction on the topic of Phra Nang Jam Devi for Prathom Suksa 3 students / จันทร์จิราพร ปวนกาศ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
แบบเรียนสำเร็จรูป -- ลำพูน
397 การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนโรงเรียนกวดวิชา = Development of communicative grammar lessons to promote English speaking ability and self-confidence among tutorial school students / พัชรา มูลปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
398 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กระบวนวิชาภาษามือเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Development of e - Learning courseware on introduction to sing language course for undergraduate students / วีระยุทธ สุภารส / 2556 /Full Text
Subject
ภาษามือ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
แบบเรียนสำเร็จรูป
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
399 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายในวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development of web-based e-Learning courseware in computer subject for Prathom Suksa 4 students / กรวีร์ ไม้หอม / 2556 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
แบบเรียนสำเร็จรูป
การสอนด้วยสื่อ
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์
400 การพัฒนาบริการเชิงตำแหน่งสำหรับระบบการส่งสารแบบทันที = Development of location-based service for instant messaging system / สีหราช ธรรมยา / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารข้อมูล
ระบบโทรคมนาคม
ระบบสื่อสารไร้สาย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79