ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กลไกการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่เหียะ = Mechanism of public service of the municipality Mae Hia / อังคณา ปริยสิริ / 2556 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
22 กลยุทธ์การจัดคณะผู้แทนการค้าภาคเหนือไปเจรจาการค้าในต่างประเทศของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ = Northern business representatives of the office of International Trade Promotion in Chiang Mais Business Matching Strategies / นฤชล อยู่นัด / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
สินค้าออก
23 กลยุทธ์การบริหารภายใต้นโยบายการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดเชียงใหม่ = Management strategies under the liberalization policy of the securities exchange commission of Thailand Country Group Limited [PCL], Chiang Mai Branch / กิตติ ไชยวิภาสสาทร / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
24 กลยุทธ์ระดับธุรกิจของผู้ประกอบการโรงสีข้าวอินทรีย์ขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่ = Business strategies for medium - sized organic rice mill operators in Chiang Mai province / ยุวดี สุโพธิ์ใหม่ / 2556 /Full Text
Subject
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนธุรกิจ
โรงสีข้าว -- เชียงใหม่
25 กายวิภาคเปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดแบบวงจรเดียวและแบบสองวงจร = Comparative anatomy of single circuit and double circuit circulations / ดวงเนตร สุขรักษ์ / 2556 /Full Text
Subject
กายวิภาค -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เลือด -- การไหลเวียน
26 กายวิภาคเปรียบเทียบใบของพืชดอกบางชนิดในโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Comparative leaf anatomy of some flowering plants in Varee Chiangmai School, Chiangma Mai Province / ณัฐสินี วงศ์จิระหิรัญ / 2556 /Full Text
Subject
กายวิภาคศาสตร์พืช -- เชียงใหม่
ใบไม้ -- เชียงใหม่
พืชดอก -- เชียงใหม่
27 กายวิภาคเปรียบเทียบลำต้นของพืชดอกบางชนิดในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Comparative stem anatomy of some flowering plants in Regina Coeli College, Chiang Mai Province / เยาวราช ดาทอง / 2556 /Full Text
Subject
กายวิภาคศาสตร์พืช -- เชียงใหม่
ลำต้น -- เชียงใหม่
พืชดอก -- เชียงใหม่
28 การกำจัดซีโอดีและสีของน้ำเสียโรงงานกล่องกระดาษโดยกระบวนการรวมตะกอนทางไฟฟ้า = COD and color removal of cardboard factory wastewater by electrocoagulation process / หัสพงศ์ กิติเดช / 2556 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
การรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
อุตสาหกรรมกระดาษ
29 การกำจัดเหล็กและสารไตรคลอโรเอทธิลีนในน้ำบาดาลด้วยด่างทับทิม = Removal of iron and trichloroethylene in groundwater by using potassium permanganate / กรรณิการ์ พรมจีน / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการคุณภาพน้ำ
การกำจัดน้ำเสีย
น้ำบาดาล
น้ำเสีย -- การบำบัด
30 การกำหนดความผิดมูลฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบไทยกับสหรัฐอเมริกา = Defining offences according to copyright, as the predicate offences in money laundering control ac t: A Comparative study of Thai and the United States / จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ / 2556 /Full Text
Subject
เงินตรา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การฟอกเงิน
31 การกำหนดต้นแบบสมรรถนะสำหรับบุคลากรฝ่ายบริหารโครงการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ = Construction of competency model for project management personnel of knowledge and innovation center / ชลนิศา พรหมเผือก / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
32 การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กในการเพาะเลี้ยงแบบน้ำเขียวด้วยการตกตะกอนทางไฟฟ้า = Microalgae harvesting in green water culture by electroflocculation / พีระพล มัคคพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
สาหร่ายขนาดเล็ก
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
การตกตะกอน
สาหร่าย -- การเก็บเกี่ยว
33 การแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายที่มีความไม่แน่นอนของเวลาเดินทางโดยวิธีการหาค่าที่ดีที่สุดแบบอาณาจักรมด = Traveling salesman with uncertainty of time traveling problem solving using ant colony optimization / เอกพล ใจเย็น / 2556 /Full Text
Subject
การสำรวจเส้นทาง
การเดินทาง -- การสำรวจ
พนักงานขาย
34 การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนคดียาเสพติดในจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ = Correction of juvenile drug problems in Upper Northern Provinces for prevention of repeat offenders / ไพลินฆฤน บุญรอด / 2556 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ยาเสพติด -- การควบคุม
35 การขึ้นรูปโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบโครเมียมอัลลอยโดยเทคนิคการปลูกชั้นฟิล์มบางหลายชั้น = Fabrication of three-dimensional microstructure with multi-film thickness chromium alloy mask technique / ณรงค์ชัย ศิวะรักษ์รังสรร / 2556 /Full Text
Subject
กระจก
ฟิล์มโครเมียม
36 การเข้าร่วมโครงการแทรกแซงราคาข้าวเปลือกของชาวนาในอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = The Participation of farmers in the rice price intervention program in Phichai district, Uttaradit province / ปริญญา ลี้ฮ่วน / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- ราคา -- อุตรดิตถ์
ข้าว -- ราคา
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ
37 การควบคุมการเจริญของราบนยางแผ่นดิบโดย แอคติโนมัยซีทที่สร้างสารต้านรา = Control of ดungal growth on unsmoked rubber sheet by Antifungal-producing actinomycetes / นิคม สุจดา / 2556 /Full Text
Subject
เชื้อรา
เชื้อราก่อโรค
38 การควบคุมการติดตามหลายเป้าหมายเชิงลำดับโดยใช้แท็กอาร์เอฟไอดีจำนวนน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติอิงกริชเชิงขั้วที่สร้างขึ้นเอง = Sequential multiple target tracking control using minimum number of RFID tags for mobile robot based on self generated polar grid / ขจร อนุดิตย์ / 2556 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
39 การควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุดของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นตัวเอง = Maximum power control of self excited induction generator for pico hydro power plant / รัฐไกร วัจนคุณอนันต์ / 2556 /Full Text
Subject
ไฟฟ้าพลังน้ำ
กังหันน้ำ
เครื่องจักรพลังน้ำ
40 การควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการอบลำไยสีทองเพื่อลดการใช้พลังงานก๊าซแอลพีจี = Temperature controlling of the goldern longan baking process to reduce LPG gas consumption / ปรีดา รัตนพรม / 2556 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79