ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การพัฒนากรอบการทำงานในการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ = Development of framework for website usability efficiency testing / พชร วิจาระ / 2556 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
342 การพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลศัลยกรรมกระดูกและข้อของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of an orthopaedic nursing competency framework of professional nurses, Lamphun hospital / ภาวิณี วัฒนคุณ / 2556 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurses
Hospital -- Lamphun
343 การพัฒนากระบวนการด้านการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี = Development of under graduate students registration process: College of Arts, Media and Technology / อรวรรณ เสาร์คำน้อย / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี -- นักศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษา
344 การพัฒนากระบวนการสอนภาษาไทย โดยใช้การจัดการความรู้ = Development of Thai language teaching using knowledge management / รุ่งทิวา บุญบุตร / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
345 การพัฒนากระบวนการให้บริการพยาบาลในคลินิกโรคไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of nursing service process in Nephrology Clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ชลฤดี ธำรงค์ทิพยคุณ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
346 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ ภายใต้ตราสินค้าเบทาโกรในจังหวัดน่าน = Marketing strategy development of animal feed business for betagro brand in Nan Province / ภูมิพัฒน์ ไชยคำ / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ -- น่าน
อาหารสัตว์
การตลาด
347 การพัฒนากังหันน้ำขนาดจิ๋วสำหรับผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้งอาคารจำลอง = Development of pico hydro turbine for generating electricity from simulated building wastewater / สุรพร อนันตาภรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
กังหัน -- การผลิต
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
348 การพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Development of health promotion management in Chiangmai Provincial Administrative Organization / ธิดา วงค์หาร / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
349 การพัฒนาการตรวจวัดสารแคนนาบินอยด์ในพืชกัญชาด้วยน้ำยาให้สีฟาสต์เรดบีซอลต์ = Development of fast red B salt for detection of cannabinoid in cannabis plant / ปภานัน สร้อยสุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
กัญชา
350 การพัฒนาการทดลองการแผ่รังสีความร้อนโดยใช้เทอร์โมไพล์ = Development of thermal radiation experiment using thermopile / รมณี เหลี่ยมแสง / 2556 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
เทอร์โมไพล์
351 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านคุกเหนือ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Development of community participation in the elderly health promotion of Ban Kook Nhua, Si Satchanalai District, Sukhothai Province / ศริญญา นพวิบูลย์ / 2556 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาาพ -- ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย)
การส่งเสริมสุขภาพ -- ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
352 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขัน = Development of learning on Thai words among Prathom Suksa 6 students through teams-games-tournament techniqe / พรรณจิตร์ เขื่อนเพชร / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำและวลี
ภาษาไทย -- แผนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
353 การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ = Development of Prathom Suksa 4 Students' Mathematics learning on the topic of word problem-solving through the inquiry teaching Method / รัชนก แก้วจีน / 2556 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
354 การพัฒนาการสาธิตประกอบการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ในหัวข้อแม่เหล็ก = Development of interactive lecture demonstration on magnetism topics / ศิริวรร ไชยเวศ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สะหวัน
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลาว
แม่เหล็ก
ไฟฟ้า
355 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสานตอกไม้ไผ่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of project learning activities on Bamboo Wickerwork for Prathom Suksa 5 students at Ban San Sai school, Hang Dong district, Chiang Mai province / ธัญพัชร ศรีมารัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันทราย
การสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
356 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์แท้โดยเทคนิดดับเบิลแฮพลอยด์ = Development of pure line rice by Double Haploid Techniques / โสภณ บุญธรรม / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์พืช
357 การพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แช่แข็งโดยใช้เพนทาโฮ = Development of data warehousing for ready - to - eat frozen foods production using Pentaho / วรัญญู ยาระณะ / 2556 /Full Text
Subject
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาหารแช่แข็ง
อาหารสำเร็จรูป
358 การพัฒนาคลังข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 = Development of schools data warehouse in Lampang primary educational service area office 3 / วิศนุพงศ์ ถ้าทอง / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
โรงเรียน -- ลำปาง
359 การพัฒนาคลังจัดเก็บเอกสารสถาบันแบบเปิดของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of Open Access Institutional Repository of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University / มาริสา วินิจเขตคำนวณ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
360 การพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย = Developing concepts of decimals of Mathayom Suksa 1 students at Maesaiprasitasrt school, Chiang Rai province / อาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
ความคิดรวบยอด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79