ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การแปลผลแผนที่ที่วาดจากลายมือโดยใช้ฟ้ซซีเวกเตอร์ = Hand-drawn map interpretation using fuzzy vector / บุญญฤทธิ์ สมัครรบ / 2556 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์ -- การเคลื่อนที่
หุ่นยนต์ -- การควบคุม
322 การผลิดสารสกัดในใบเตยหอมชนิดผง และการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์เค้กประเภทโฟม = Production of powdered pandan extract and application in Foam-type cake product / พีรรัตน์ ดวงติ๊บ / สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2556 /Full Text
Subject
ใบเตย -- การอบแห้ง
ใบเตย -- การแปรรูป
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
สารสกัดจากพืช
เค้ก
323 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และมูลไก่ไข่โดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ = Biogas production from co-digestion of Pennisetum Purpureum ev. Pak Chong 1 grass and layer chicken manure using completely stirred tank reactor / วราวุธ วิลาวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ก๊าซชีวภาพ
หญ้าเนเปียร์
ไก่ -- มูล
324 การผลิตการตลาดและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกแอสเตอร์ในตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Production marketing and returns of aster ericoides growers in Mueangkaew Sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai province / อุบลรัตน์ ขัณฑ์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
แอสเทอร์
ไม้ดอก -- การตลาด
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
325 การผลิตซิลเวอร์เคลย์โดยใช้แป้งเป็นตัวเชื่อมประสาน สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ = Production of silver clay using flour as a binder for jewelry industry / อัญชนา แก้ววิทูร / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องประดับ
ดิน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
326 การผลิตน้าส้มสายชูหมักจากน้าเวย์เต้าหู้ = Production of vinegar from soybean curd whey / จิรภัทร ขันคลาย / 2556 /Full Text
Subject
น้ำส้มสายชู
น้ำส้มสายชู -- การผลิต
เต้าหู้
การหมัก
327 การผลิตน้ำส้มควันไม้จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษกิ่งไม้แห้ง = Production of wood vinegar from gasification of dry twigs / นิติกร วงค์จันทร์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
น้ำส้มควันไม้
328 การผลิตผลึกน้ำตาลจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน = Production of granulated sugar from sunflower honey / เมทณี นพคุณ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัทฟาร์มผึ้งสายัณห์
การตกผลึก
น้ำตาล
น้ำผึ้ง
การอบแห้ง
329 การผลิตสาโทและสุรากลั่นที่ทำจากลูกเดือย = Production of sato and distilled spirit from job's tears / สุดธนู มะนีโซด / 2556 /Full Text
Subject
สาโท
สุรา -- การผลิต
สุรา -- การกลั่น
ธัญพืช
330 การผลิตไอศกรีมข้าวก่ำงอกเสริมแลคโตบาซิลลัส = Production of germinated purple Rice-based ice cream fortified with lactobacillus spp / ปารวีย์ กุณะแสงคำ / 2556 /Full Text
Subject
ไอศกรีม -- การผลิต
ข้าวก่ำงอก
แล็กโตบาซิลลัส
331 การผสานข้อมูลโครงการก่อสร้างร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ = Data fusion method of construction project with geographical information system for controlling and monitoring water resource development project / ศิริศักดิ์ เกษารัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การก่อสร้าง
การพัฒนาแหล่งน้ำ
332 การผสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นในงานออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าอีสานร่วมสมัย = Local cultural hybridization in contemporary Isan brand identity design / มาริญา ทรงปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วัฒนธรรมไทย
333 การเผชิญหน้าระหว่างตัวตนและความเป็นอื่น = Confrontation between selfness and otherness / อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
334 การฝึกทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการจีแพสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา = Composition writing skill practice using GPAS process for Mathayom Suksa 1 students, Chunwittayakom school, Phayao province / ตาณิกา เงินฝรั่ง / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เรียงความ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พะเยา
335 การพ็ฒนาเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคเพิร์ทซีพีเอ็ม และการวิเคระห์ผลกระทบไขว้ = Tool development for software project development using PERT-CPM and cross -impact analysis techniques / อธิป น้อมศิริ / 2556 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
เพิร์ทซีพีเอ็ม
336 การพยากรณ์มูลค่าของเบี้ยประกันชีวิตของ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) โดยวิธีอารีแม็กซ์ = Forecasting the value of life assurance of Bangkok Life Assurance Public Company Limited using the ARIMAX method / มยุรี ราชเครือ / 2556 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- เบี้ยประกัน
ประกันชีวิต
337 การพยากรณ์ราคาน้ามันดิบ ราคาทองคา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์คส์และแบบจาลองอนุกรมเวลา = Forecasting crude oil price, gold price and foreign exchange rate using artificial neural networks and time series models / จารุณี สุนทรนาค / 2556 /Full Text
Subject
ปิโตรเลียม -- ราคา
ทองคำ -- ราคา
พยากรณ์การขาย
อัตราแลกเปลี่ยน
338 การพยากรณ์ราคาสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย = Gold future price forecasting in Thailand future exchange / พิชญาภา นิรุกติศานติ์ / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทอง -- ราคา
ทอง -- การขาย
339 การพยากรณ์อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยวิธีอาฟีแมกซ์ = Rate of change on exchange rate forecasting of Thailand using ARFIMAX method / อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา -- ไทย
การเงิน -- ไทย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
พยากรณ์เศรษฐกิจ
340 การพัฒนากรณีฐานรายภาคส่วนและกรอบการทำงานเชิงกฎหมายและสถาบันสำหรับระบบการตรวจวัดผล ทวนสอบ และรายงานผล ในภาคพลังงานของประเทศไทย = Development of sector-based baseline and legal and institutional framework for measurement, reporting and verification system in Thai energy sector / ฐิฏาพร สุภาษี / 2556 /Full Text
Subject
ก๊าซเรือนกระจก -- ไทย
ก๊าซเรือนกระจก -- การวัดผล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79