ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานสับปะรดของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด = Improvement of pineapple supply chain management of Lampang pineapple producer cooperatives / ศราวุธ เชิงสะอาด / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการเกษตร -- ลำปาง
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำปาง
282 การปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการซ่อมเช็คระยะรถโดยสาร = Work improvement to increase the efficiency of bus periodical maintenance service / ศุทธา กุลประภัสสร์ / 2556 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
การทำงาน
283 การปรับปรุงการสอนเรื่อง ความสัมพันธ์ โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย = Improving teaching on relations by graphical repressentation for Mathayom Suksa 4 students, The Municipality 5 Denha School, Chiang Rai Province / สุรีย์รัตน์ ใจกล้า / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
กราฟ
284 การปรับปรุงขั้นตอนวิธีการดูแลภาระงานบนเครือข่ายซ้อนทับวีบีไอทรี = Improvement of load balancing algorithm on VBI-tree overlay network / สุรเดช ไชยมงคล / 2556 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
285 การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคขาวลำพูน = Quality improvement of maize husk and cob as roughage source for White Lamphun cattle / ณิชตา เป็งทินา / 2556 /Full Text
Subject
โค -- อาหาร
โค -- พันธุ์ขาวลำพูน
ซังข้าวโพด
286 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สตอเบอรี่ในน้ำเชื่อมเข้มข้นเพื่อส่งโรงงานทำโยเกิร์ต = Improvement of strawberry products in concentrated syrup for supplying yoghurt factory / ปัฐมาภรณ์ กองเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การควบคุมคุณภาพ
โยเกิร์ต -- การผลิต
287 การปรับปรุงคุณภาพสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของลำไยอบแห้งด้วยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ = Color and texture improvement of dried longan by Vacuum Impregnation Technology / เกวลิน หอมหวล / 2556 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไย -- การเก็บและรักษา
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
288 การปรับปรุงต้นทุนการถือครองวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์ = Improvement of raw material inventory cost in coil industry / อธิกร ทรายสมุทร / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การควบคุมต้นทุนการผลิต
289 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังอะไหล่งานซ่อมบำรุงฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน = Efficiency improvement of spare parts inventory management of plant engineering department / ณัฐพล ปรังฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
อะไหล่
290 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนกบรรจุภัณฑ์ในโรงงานผลิตแผ่นบันทึกหน่วยความจำฮาร์ดดิสค์ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Efficiency improvement of packaging department in a memory disk factory using motion and time study technique / นิรุทธ เมืองวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
การบรรจุหีบห่อ
การศึกษาการเคลื่อนที่
การศึกษาเวลา
291 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบต่อเนื่องโดยใช้ลมร้อนร่วมกับอินฟาเรด = Efficiency improvement of a continuous dryer using hot air combined with infrared / กรัณย์ คำมูล / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง
การอบแห้ง
ผลิตผลเกษตร
ผลิตผลเกษตร -- การอบแห้ง
292 การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานก่อสร้างเพื่อประยุกต์การวิเคราะห์ปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะโดยวิธีเมต้าฮิวริสติก = Productivity improvement in construction by applying vehicle routing problem model and metaheuristic methodm / พงศกร เชมนะศิริ / 2556 /Full Text
Subject
การขนถ่ายวัสดุ
การเคลื่อนย้ายวัสดุ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การขนส่ง
293 การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ = Efficiency improvement of print circuit board assembly line for laser printer product / ชุลีพร รัตนาภรณ์นุกุล / 2556 /Full Text
Subject
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ -- การควบคุมการผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
การศึกษาเวลา
294 การปรับปรุงระบบการจัดการชิ้นส่วนอะไหล่กรณีศึกษา ธุรกิจโลจิสติกส์ = Spare parts management system improvement case study : logistics business / อดิลักษณ์ ทนันชัย / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการวัสดุ
อะไหล่
การบริหารงานโลจิสติกส์
295 การปรับปรุงสถานีงานด้วยหลักการยศาสตร์ในโรงงานอาหารแช่แข็ง = Improvement of work station using ergonomics principle in frozen food factory / ฐากร ศรีวะอุไร / 2556 /Full Text
Subject
โรงงาน
อาหารแช่แข็ง
296 การปรับปรุงสมบัติการยืดตัว ณ จุดขาดของแผ่นพอลิแลกติกแอซิดชนิดบางด้วยพอลิบิวตะไดอีน = Improvement of elongation at break of poly (lactic acid) thin sheets by polybutadiene / เพ็ญวรัตน์ เซ็นนันท์ / 2556 /Full Text
Subject
พอลิเมอร์
สารยืดหยุ่น
ยาง
297 การปรับปรุงสมรรถนะของการจัดเรียงหีบห่อโดยพิจารณาขีดจำกัดน้ำหนัก = Performance improvement of package arrangement considering load bearing / วิชาญ ชัยจำรัส / 2556 /Full Text
Subject
การบรรจุหีบห่อ
การบรรจุเพื่อขนส่ง
บรรจุภัณฑ์
298 การปรับปรุงสมรรถนะโดยการลดมิติในการตรวจหารหัสคำสั่งซ้ำแบบใช้เอเอสที = Performance improvement by dimension reduction in AST-based code-duplication detection / ณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณรักษ์ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
299 การปรับปรุงเสถียรภาพดินจากการสลายตัวของหินดินดานโดยวิธีใช้ซีเมนต์เถ้าลอยและกากเอฟจีดียิปซัมเป็นสารผสใเพิ่ม = Stabilization of claystone residual soil using cement fly ash and FGD gypsum as additives / จุฑาภรณ์ ผลิตัน / 2556 /Full Text
Subject
ดิน
ดิน -- การวิเคราะห์
300 การปรับสภาพแผ่นซับสเตรตทองแดงด้วยพลาสมาสำหรับการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน = Plasma treatment of copper substrate for carbon nanotubes synthesis / โชติกา สุทธิชาติ / 2556 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
การตกสะสมไอสารเคมี
วัสดุศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79