ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในบริษัทอิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด = Application of material flow cost accounting technique in Imperial Pottery Co.,Ltd. / อัตพล ภูอภิรมย์ / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การไหล
การควบคุมกระบวนการผลิต
262 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตเซรามิค กรณีศึกษา : บริษัทอินทราเซรามิค จำกัด = Application of material flow cost accounting technique in ceramic manufacturing process : A case study of Indra ceramic Co., Ltd. / ชูวงศ์ ศุภลักษณากร / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การไหล
เครื่องเคลือบดินเผา
263 การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการผลิตท่อคอนกรีต = Application of lean technique in concrete pipe manufacturing / นวรัฐ สัตถาผล / 2556 /Full Text
Subject
ท่อ -- การผลิต
การผลิตแบบลีน
264 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย = Application of lean thinking to improve the process of dispensing pharmacy to patients / อัจชนก แสนไชย / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ระบบการจ่ายยา
การผลิตแบบลีน
265 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง เอส พี เอ็ม 9613 ในการทำนายระดับเสียงจากเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ = Application of SPM 9613 model on noise level prediction from Mae Moh lignite mine / ศิริกัลยา สุทธิวัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
เหมืองแร่
เหมืองแม่เมาะ
266 การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกและแอสฟัลด์อิมัลชันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของอิฐดินดิบ = Application of vetiver grass's leaf and emulsified asphalt for improving mechanical properties of adobe bricks / ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย / 2556 /Full Text
Subject
อิฐดินดิบ
หญ้าแฝก -- การใช้ประโยชน์
267 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of sufficiency economy philosophy in building sustainability of Yung Yuen Mae Tha Agricultural Cooperative Limited, Mae-on District, Chiang Mai Province / อังศุมาลี ม่วงเกษม / 2556 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เศรษฐกิจพอเพียง
268 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้ เพื่อจับความรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้าท่วม : กรณีศึกษา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of knowledge engineering for Capture Knowledge to Fix Flood : A Case study padad Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
น้ำท่วม -- เชียงใหม่
การป้องกันน้ำท่วม
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
การบริหารองค์ความรู้
269 การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในโรงแรมบูติค : กรณีศึกษาโรงแรมเดอะบูติค รีสอร์ท อำเถอเมือง จังหวัดเขียงใหม่ = The Commodisting Lanna Culture: a case study of The Rim Boutique Resort Mueang Chiang Mai / ณัฎฐภัทร รอดเรือง / 2556 /Full Text
Subject
โรงแรมเดอะบูติค รีสอร์ท
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
โรงแรม -- เขียงใหม่
270 การประยุกต์ใช้เศษคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศและอบไอน้ำเป็นวัสดุบ่มภายในสำหรับงานคอนกรีต = Application of autoclaved aerated lightweight concrete waste as internal curing material in concrete work / ณัฐวัฒน์ วิทิตปริวรรต / 2556 /Full Text
Subject
การก่อสร้างคอนกรีต
คอนกรีต -- การบ่ม
คอนกรีตน้ำหนักเบา
271 การประยุกต์เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สูญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์ลำไยแช่เยือกแข็งชนิดนุ่ม = Application of vacuum impregnation technology for the Production of softly frozen longan product / ฤทัยรัตน์ แก้วดี / 2556 /Full Text
Subject
ลำไย -- การแปรรูป
สุญญากาศ
ลำไย -- พันธุ์ดอ
272 การประยุกต์แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์และบริการแบบองค์รวมของธีโอดอร์ ลิวิตต์ ในงานบริการทางเภสัชกรรมของร้านยาเดี่ยว เขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Application of Theodore Levitts total product concept in pharmaceutical services of drugstores at Mueang district, Phayao province / กิตติภัค เจ็งฮั้ว / 2556 /Full Text
Subject
Drugstores
Pharmaceutical services
เภสัชกรรม
ร้านขายยา
273 การปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Adaptation of Thai rice mill for the ASEAN Economic Community (AEC) in Mueang District, Lamphun Province / ศิริพร จันมาทอง / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- การตลาด -- ลำพูน
ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
โรงสีข้าว -- ลำพูน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
274 การปรับตัวของธุรกิจขนาดย่อมต่อนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทของลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Adaptation of SMEs to the 300-bath minimum wage policy of SME customers of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / ระพี พรึงลำภู / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ค่าจ้างขั้นต่ำ
275 การปรับตัวด้านอาชีพของเกษตรกรหลังการขายที่ดิน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmmers' occupation adjustment after land sale, Mae Puka sub-district, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / ธาราทิพย์ ภิระบัน / 2556 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
อาชีพ
การปรับตัว
276 การปรับตัวในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Living adjustment of ethnic students, Chiang Mai Rajabhat university / วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- การดำเนินชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ -- เชียงใหม่
277 การปรับแต่งและเชื่อมประสาททางสังคมและเทคโนโลยีของการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (ซังข้าวโพด) : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Socio-technical configuration of biomass power (corncob) a case study of biomass power plant station, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province / ศิริลักษณ์ อภัย / 2556 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าชีวมวล -- เวียงแก่น (เชียงราย)
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล
ซังข้าวโพด
278 การปรับปรุงกระบวนการทดสอบความชื้นในดินโดยวิธีเผา = Improvement of soil moisture content testing process by burning method / กิจพล สิงห์ภักดี / 2556 /Full Text
Subject
ดิน -- ความชื้น
ดิน -- การทดสอบ
279 การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังในร้านจำหน่ายอะไหล่ รถแทรกเตอร์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ลำปาง = Inventory management improvement in tractor spare part shop : A case study of Anantaphun Lampang Partnership / ปานวรินทร์ วิญญา / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการวัสดุ
280 การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอะไหล่รถโดยสาร = Improvement of inventory management for bus spare parts / อรนิตย์ ไชยจักร์ / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
รถประจำทาง -- อะไหล่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79