ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การประเมินแบบมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนฮอดพิทยาคม = Participatory evaluation in learning development project using project work learning, Hotpittayakom school / สุรีย์ พันธ์ศรี / 2556 /Full Text
Subject
การประเมินผลทางการศึกษา
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนฮอดพิทยาคม
222 การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย = Operational performance evaluation of green supply chain for thai autoparts industry / ณฐนนท นิยมญาติ / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
การบริหารงานโลจิสติกส์
223 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 = Evaluation of efficiency and effectiveness of the Director Immigration Division 5 / อภิรดี จันตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
224 การประเมินผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากและพลังความร้อนใต้พิภพต่อระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้าย่อยฝาง = Impact assessment of micro-hydro and geothermal power plants on Fang Substation distribution system / พงค์ศักดิ์ เจ้ยทองศรี / 2556 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ -- ฝาง (เชียงใหม่)
สถานีไฟฟ้าย่อย -- ฝาง (เชียงใหม่)
225 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health impact assessment of smong in Pa Lan village, San Sai Luang sub-district, San Sai district, Chiang Mai province / จุฬาลักษณ์ ปัญญาคง / 2556 /Full Text
Subject
Health impact assessment
Health
226 การประเมินผลกองทุนสวัสดิการชุมชน สัจจะออมทรัพย์วันละบาทของตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of one baht per day trust saving, Community Welfare Fund Of Tambon Banklang, Sanpatong District, Chiang Mai Province / ชญาดา กาวีวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
กองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์กรชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
227 การประเมินผลการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดลำปาง = Evaluation of the sales of Life Insurance of Siam Commercial Bank (SCB LIFE) in Lampang Province / กัญญารัตน์ สมคิด / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- ลำปาง
228 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคาและอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Performance evaluation of power area expansion for agricultural land projects of Provincial Electricity Authority, Ko Kha and Hang Chat District, Lampang Province / อมรชุณหก์ พงษ์พลอยเผื่อน / 2556 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
229 การประเมินผลการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปปฏิบัติในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Tambon Healthe Promoting Hospital policy implementation in Phrao Distric, Chiang Mai Province / สุภาวดี พงษ์เสนาะ / 2556 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- พร้าว (เชียงใหม่)
โรงพยาบาล -- พร้าว (เชียงใหม่)
230 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the Anti-Dengue project health volunteers, Loungnuae Sub-district, Doi Saket District Chiang Mai Province / วาสนา ชำนาญเวช / 2556 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
231 การประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการของตำรวจชุมชน มวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of Police-Community relations' project of Sarapee Provincial Police Station, Chiang Mai / ปรีชาพล รัตนมณี / 2556 /Full Text
Subject
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
232 การประเมินผลการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the garbage disposal service of Nong Hoi Sub-district Municipality, Mueang Chiang Mai District / ดารารัตน์ วังเสมอ / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหนองหอย
ขยะ -- เชียงใหม่
233 การประเมินผลการให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of domestic express mail service in Mueang District, Chiang Mai Province / นนทลี ดวงใจ / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
234 การประเมินผลการให้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดเชียงราย = Evaluation of SMEs loan service of Krungthai bank in Chiang Rai province / ศาสตรา ยะป๊อก / 2556 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงราย
235 การประเมินผลโครงการก่อสร้างอาคารพักนอนของมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก = Evaluation of boarding house project of Child's Dream foundation / ธนิตา เทพอินทร์ / 2556 /Full Text
Subject
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
มูลนิธิ
236 การประเมินผลโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอปง จังหวัดพะเยา = Evaluation of the crop insurance project of maize farmers in Pong District, Phayao Province / เกล็ดแก้ว วรรณมณี / 2556 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- รายได้
เกษตรกร -- ปง (พะเยา)
ข้าวโพด -- การปลูก
237 การประเมินผลด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดของผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ = Evaluation of step-subsistent welfare for aging in Mueang Phrae Municipality, Mueang Phrae District, Phrae Province / มนวีร์ หมวกพิกุล / 2556 /Full Text
Subject
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- แพร่
238 การประเมินผลระบบสารสนเทศเตือนภัยด้านการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the agricultural disaster warning information system in Chiang Mai Province / ณวรา ชัยชนะ / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
239 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของชุมชนต่อโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่ทาตอนกลาง และตอนล่าง จังหวัดลำพูน = Valuation of communities' willingness to pay for the construction of flood protection weirs in central and lower Mae Tha Watershed, Lamphun Province / วรรณนิกา ใจดง / 2556 /Full Text
Subject
ฝายน้ำล้น -- ลำพูน
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
240 การประเมินมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ = Valuation of the cultural heritage of temples in Chiang Mai Province / วรรณิศา ศรีเนตร / 2556 /Full Text
Subject
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงใหม่
วัด -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79