ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Evaluation of educational administration information system, Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5 / อัมพิกา ใจก่อง / 2556 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
202 การประเมินการดำเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Library performance evaluation of Yupparaj Wittayalai school, Chiang Mai province / ภิญญาพัชญ์ การิยา / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสมุดโรงเรียน -- การบริหาร
ห้องสมุดโรงเรียน -- มาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน -- เชียงใหม่
203 การประเมินการตรึงไนโตรเจนโดยเอนโดไฟติกแบคทีเรียในอ้อยด้วยวิธีสมดุลไนโตรเจน = Evaluation nitrogen fixation by endophytic bacteria in sugarcane with nitrogen balance method / ธนวิตต ตียาพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
การตรึงไนโตรเจน
อ้อย -- การปลูก
204 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ด้วยการใช้ระบบหมักไร้อากาศแบบถังกวนสมบูรณ์ = Greenhouse gas emission assessment and economic analysis of electricity generation from pennisetum purpureum cv. pakchong 1 using completely stirred tank reactor anaerobic digester กัญญาภัต ตาจันทึก / กัญญาภัค ตาจันทึก / 2556 /Full Text
Subject
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
พืชพลังงาน
ก๊าซเรือนกระจก
205 การประเมินการให้บริการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Evaluation of services of Chiang Mai and Chiang Rai International Airports Immigration Officers / นภัทร พุ้ยน้อย / 2556 /Full Text
Subject
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- เชียงใหม่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- เชียงราย
206 การประเมินการให้บริการด้านการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา = A Training service evaluation of the Center for Skills Development in Phayao Province / พันธ์ศักดิ์ อสงไชยวัฒนกุล / 2556 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- พะเยา
การฝึกอบรม -- พะเยา
207 การประเมินความเข้าใจในหัวข้อคลื่นเสียงโดยใช้ แบบทดสอบวินิจฉัยสามชั้น = Evaluation of understanding in sound wave topics using three-tier diagnostic test / วิทวัส แดงสนั่น / 2556 /Full Text
Subject
คลื่นเสียง
คลื่น (ฟิสิกส์)
208 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงาน บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จำกัด = Evaluation on being a learning organization by employees of Chiang Mai Rimdoi Company Limited / ประภัสสร สุวรรณมาโจ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
การเรียนรู้องค์การ
การบริหารองค์ความรู้
การพัฒนาองค์การ
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
209 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต 1 ภาค1 ) = Evalution of being a learning organization by employees of provincial electricity authority network operation department (Area 1 Region 1 ) / นิชา เสาเวียง / 2556 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การ
210 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสำนักงานเขตเชียงใหม่ = Evaluation of being learning organization by emplyees of govenment Bank Branchea within Chiang Mai Regional Office / ภูรินท์ ข่อยจินดา / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
การเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การ
211 การประเมินความพร้อมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางในการรองรับนโยบายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554-2555 = A Readiness assessment of Lampang Probation Office for supporting drugs policy, fiscal year 2554-2555 / ดุจดาว ธนากรพงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
ยาเสพติด -- นโยบายของรัฐ
212 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการใช้โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ = Satisfaction evaluation of online-communication advertisement service customer / เกริกชัย เอี่ยมระหงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
213 การประเมินความสำเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง = Assessing the success of the organization of Kad Kong Ta walking street activities in Lampang Province / ศิรินทิพย์ เลาหะวีร์ / 2556 /Full Text
Subject
ถนนคนเดิน (ลำปาง)
กาดกองต้า -- ลำปาง
การจัดการธุรกิจชุมชน -- ลำปาง
ธุรกิจชุมชน
214 การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Risk assessment of the office of internal audit,Rajamangala University of Technology Lanna / จรัสศรี โนมี / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยง
215 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือ = Assessment of tax auditors in the Northen Region / รังสรรค์ สิงห์คำ / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีภาษีอากร -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบัญชีภาษีอากร
ผู้สอบบัญชี
การสอบบัญชี
การประเมินความเสี่ยง
216 การประเมินคุณภาพการศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โดยประยุกต์แนวคิดเชิงดุลยภาพ = Assessment of educational quality in machine shop department northern technology Mubanku College by applying balanced scorecard concept / ทวิชากรณ์ จอมวงศ์ / บัณฑฺตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ความสำเร็จทางธุรกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ) -- ไทย (ภาคเหนือ)
217 การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of workshop project on the development of operation higher level administrator program of Chiang Mai university / วิรัลพัชร อินยาวิเลิศ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย -- การฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
การฝึกอบรม
218 การประเมินโครงการระบบสำนักงานไร้กระดาษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Evaluation of a paperless office system project of Chiang Mai primary educational service area office 4 / ยุทธนา กังแฮ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน
กระดาษ
219 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำร่วมกับมีไข้กลุ่มความเสี่ยงน้อยในบริบทของประเทศไทย = Cost-effectiveness analysis of treatments in adult cancer patients with low risk febrile neutropenia in Thailand / อรนุช แจ่มดี / 2556 /Full Text
Subject
Cancer -- Treatment -- Cost effectiveness
Cancer -- Complications
มะเร็ง -- การรักษา
มะเร็ง -- ภาวะแทรกซ้อน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการผลิต
220 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรับยาทางไปรษณีย์เปรียบเทียบกับการรับยาที่แผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยจิตเภท ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-effectiveness analysis of pharmacy mail-order service compared with outpatient department service for schizophrenic patients at Suanprung Hospital, Chiang Mai province / ปฤทัย สำราญคง / 2556 /Full Text
Subject
Hospitals -- Drug distribution system -- Cost effectiveness
Hospitals -- Costs of operation


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79