ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและพลังงานสำหรับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Greenhouse gas and energy management for Chiang Mai University dormitories / จารุวรรณ มั่นอ่ำ / 2556 /Full Text
Subject
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก
หอพัก -- การใช้พลังงาน
182 การบริหารจัดการของธนาคารความดีตำบลหัวง้มและ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = The Management of goodness banks on Hua- Ngom Sub-district and Pahoong Sub-district, Phan District, Chiang Rai Province / วรางคณินทร์ ศรีวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
การพัฒนาชุมชน -- พาน (เชียงราย)
การพัฒนาชนบท -- พาน (เชียงราย)
183 การบริหารจัดการธุรกิจแบบครอบครัวของโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Family business manangment of noodle production factory in Chiang Mai Province / จิราณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจครอบครัว -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ
เส้นก๋วยเตี๋ยว
184 การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่ = Administering secondary schools in Chiang Mai province offering programs for academically gifted students / รื่นจิตร ปัญญาเรือง / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
185 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Educational institution curriculum management in preparing for joining the ASEAN community at Sanpatongwittayakom school, Chiang Mai province / จันทนา หุนกระโทก / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม -- หลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร -- เชียงใหม่
การศึกษา -- หลักสูตร
186 การบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบันที่ 11) พ.ศ. 2551 ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = The Enforcement of the local government act (No.11) B.E. 2551 in Amphoe Wiang Pa Pao, Changwat Chiang Rai / วราภรณ์ วงค์น้ำนอง / 2556 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายท้องถิ่น -- เชียงราย
กฎหมายปกครอง -- ไทย
187 การแบ่งถ่ายไนโตรเจนและความสัมพันธ์กับระดับคลอโรฟิลล์ของใบข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Nitrogen partitioning and its relationship to chlorophyll level in Leaves of Rice cv. Khao Dok Mali 105 / ณิญา ปันดอนไฟ / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ไนโตรเจน
คลอโรฟิลล์
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- การปลูก -- เชียงใหม่
ข้าว -- การทดสอบพันธุ์
188 การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Work performance of student affairs staff at Maetuenwittayakom school, Omkoi district, Chiang Mai province / สุทัศน์ เอี่ยมแสง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
กิจกรรมของนักเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
189 การปฏิบัติตามมาตราฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Performance of standards and Quality indicators of Chiang Mai primary educational service area office 4 / พัชราภรณ์ เทพวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
190 การประกอบสร้างความกลัวและการเมืองว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 = Construction of fear and the politics of the enforcement of the article 112 of the Thai criminal code / นพพล อาชามาส / 2556 /Full Text
Subject
กฎหมายอาญา
191 การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Public relations in Tambon Municipalities in Mueang District, Chiang Mai Province / ชญาดา ไชยศิลป์ / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- การประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
192 การประดิษฐ์ซับสเตรตแก้วโดยวิธีบาบัดผิวสำหรับประยุกต์ทางเซลล์แสงอาทิตย์ = Fabrication of glass substrate for solar cell application by Surface Treatment Method / สุรพงษ์ ปัญญาทา / 2556 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
สารเคลือบ
เซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
193 การประดิษฐ์และสมบัติของวัสดุผสมเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต-จีโอพอลีเมอร์แบบ 0-3 = Fabrication and properties of 0-3 lead Zirconate Titanate Geopolymer composites ประจักษ์ / สัมพวรรณ กันธะคำ / 2556 /Full Text
Subject
วัสดุศาสตร์
จีโอโพลิเมอร์
ขี้เถ้าลอย
194 การประดิษฐ์และสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเส้นใยคาร์บอนท่อนาโนคาร์บอนอิพอกซีเรซิน เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนจักรยาน = Fabrication and mechanical properties of Carbon FiberCarbon NanotubesEpoxy Resin composites for use as bicycle parts / ศรัณย์ นันทะชมภู / 2556 /Full Text
Subject
วัสดุศาสตร์
วัสดุโครงสร้างนาโน
195 การประมาณค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยแบบจำลองสเตทสเปซ = Estimating risk of securities in the Information and Communication Technology Sector of the Stock Exchange of Thailand using state space model / สันดุษิต ธิการ / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
การวิเคราะห์การลงทุน
การบริหารความเสี่ยง
196 การประมาณอายุจากการปิดของรอยต่อทางด้านผิวนอกของกะโหลกศีรษะในประชากรไทยโดยวิธีการใหม่ = Age estimation from ectocranial suture closure in a Thai population: A new method / ณัฐณิชา คำแผ่น / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Age Determination by Skeleton
กะโหลกศีรษะ
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
197 การประเมินกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of work simplification process of Buak Khang Municipality, Sankhampang District,Chiang Mai Province / สุรกานต์ เข็มเพชร / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบวกค้าง
ข้าราชการ -- การทำงาน
ข้าราชการ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
198 การประเมินการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีของสำนักงานที่ดินในสังกัดจังหวัดลำพูน = Evaluation of internal control in financial and accounting of Provincial land offices in Changwat Lamphun / เจนจิรา รัตนะ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินในสังกัดจังหวัดลำพูน
การบัญชี -- ลำพูน
การเงิน -- ลำพูน
199 การประเมินการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด = Evaluational internal control of provincial Police region 5 saving and credit cooperative limited / พิษณุ ทนันไชย / 2556 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด
การควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
200 การประเมินการใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = An Evaluation of out patient departments service at Chiangmai Ram Hospital / นงเยาว์ คำฟู / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- แผนกผู้ป่วยนอก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79