ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การดัดแปรการทดสอบโฟลล์มานสำหรับการทดสอบตัวแปรพหุแบบทางเดียวบางประเภท เมื่อไม่ทราบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร = Modification of follmann's test for some one-sided multivariate tests with unknown population covariance matrix / ศิริพร คงรอด / 2555 /Full Text
Subject
สถิติ
คณิตศาสตร์สถิติ
การทดสอบสมมติฐาน
162 การดำเนินการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในเครือข่ายสายเหนือสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 = Educational institution budget management in the northern associated network, Mae Hong Son Primary education service area 1 / ฐิรกานต์ กองคำ / 2555 /Full Text
Subject
งบประมาณโรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
การบริหารการศึกษา
163 การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด = Corporate social responsibility activities of Khanom Electricity Generating Limited / พัชราพรรณ ชอบธรรม / 2555 /Full Text
Subject
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
164 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Internal Quality Assurance performance of Sansaiwittayakom school, Chiang Mai province / บุญถม แสงคำ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
165 การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 2 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance of school based management according to quality standards of Samoeng quality of education development schools network 2, Samoeng district, Chiang Mai province / ศิริกาญจน์ จอมนวล / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
166 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อพนักงานการประปานครหลวง = Implementation of good governance to metropolitan waterworks authority's personnels / วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน / 2555 /Full Text
Subject
การประปานครหลวง -- การบริหาร
การประปานครหลวง -- พนักงาน
ธรรมรัฐ
167 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = Education quality assurance performance for the third external quality assessment of Suksasongkhro Chiang Mai School / ประทิน ตั้งใจ / 2555 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
168 การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance of drug abuse protection of Wat Sripingmuang Municipality School, Chiang Mai Province / บรรลังษ์ ลังการัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
โรงเรียน -- เชียงใหม่
169 การดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้พิการ เขตเทศบาลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ = Self care through empowerment of the people with disabilities in Yangnueng municipality, Chiang Mai province / นราทิพย์ ไชยยา / 2555 /Full Text
Subject
คนพิการ -- การดูแล
คนพิการ -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
170 การเดาและการอนุมานความหมายคำศัพท์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Guessing and inferencing of vocabulary meaning to enhance English reading ability and vocabulary retention among Mathayom Suksa 5 students / วิศาธร ทนุกิจ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
171 การตรวจคัดกรองการปนเปื้อนสารเมลามีนด้วยชุดทดสอบในขนมที่มีนมเป็นส่วนประกอบซึ่งจำหน่ายบริเวณโรงเรียนอนุบาลเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Screening test of melamine contamination by test-kit in milked sweet sold around kindergartens at Mueang Chiang Mai District / สัณหจุฑา พวงมาลา / 2555 /Full Text
Subject
การปนเปื้อนในอาหาร -- เชียงใหม่
การปนเปื้อนในน้ำนม -- เชียงใหม่
เมลามีน
172 การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อ Aspergillus flavus ในเมล็ดข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี = Detection of aspergillus flavus contamination in Milled Rice cv. Khao Dawk Mali 105 using near infrared spectroscopy / รุ่งนภา ไกลถิ่น / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
เชื้อรา
เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
173 การตรวจหาเชื้อ Streptococcus salivarius ในเลือดของศพที่ตายจากการจมน้าโดยการใช้ เทคนิคลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน = Detection of streptococcus salivarius in postmortem blood of drowning victims using Loop-Mediated isothermal amplification / อนิลดา เนตตกุล / 2555 /Full Text
Subject
เลือด -- การตรวจ
174 การตรวจหายาบ้าบนธนบัตรด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี = Detection of methamphetamine on banknotes by gas chromatography-massspectrometry / วรัญญา มโนกร / 2555 /Full Text
Subject
ยาบ้า
เมทแอมฟิตะมีน
โครมาโตกราฟีย์
175 การตรวจหาอเมโลจีนินวายโลคัสในตัวอย่างน้ำซับช่องคลอดในคดีความผิดทางเพศโดยวิธีลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟีเควัน = Deteetion of amelogemin Y Locus in vaginal swabs from sexual assault cases by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) / ธีระชัย วชิราวิโรจน์ / 2555 /Full Text
Subject
การพิสูจน์เอกลักษณ์
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอ
อาชญากรรมทางเพศ
นิติวิทยาศาสตร์
176 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว ระดับอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 = Public health emergency response of surveillance and rapid response team at district level in North Eastern region : a case study on influenza A H1N1 / ปิติสุข พันสอน / 2555 /Full Text
Subject
ไข้หวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1
การเฝ้าระวัง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
177 การตอบสนองของประชาชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วม : กรณีศึกษาตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Responses of people to flood disaster : a case study of Nong Hoi Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ภานุพงค์ สว่างวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
การป้องกันน้ำท่วม -- เชียงใหม่
น้ำท่วม -- เชียงใหม่
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
178 การตอบสนองของรัฐบาลลาวต่อการลงทุนของจีนในภาคบริการในเมืองน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Response of the Lao Government to Chinese investment in service sector in Namtha District, Luang Namtha Province, The Lao Peoples Democratic Republic / สุพิชฌาย์ ปัญญา / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ลาว
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ
ลาว -- การเมืองและการปกครอง
ลาว -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- จีน
179 การตอบสนองเชิงไฟฟ้ากลของพอลิเมอร์เบลนด์นาไฟฟ้าไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอร์พอลิทิโอฟีน = Electromechanical responses of conductive dielectric elastomerpolythiophene blends / สิริพงษ์ ทองบ่อ / 2555 /Full Text
Subject
โพลิไทโอฟีน
โพลิเมอร์นำไฟฟ้า
180 การตอบสนองต่อพิบัติภัย ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = People's rexponse to chemical and hazardous substances disaster in the vicinity of Northern Region Industrial Estate, Lumphun Province / ณ อร กิตติวาณิชย์ / 2555 /Full Text
Subject
ของเสียอันตราย -- ลำพูน
โรงงาน -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84