ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1661 ออกแบบระบบติดตามแบบบาร์โค้ดเพื่อความควบคุมงานระหว่างผลิต = Barcode tracking system design for work in process control / อักษรินทร์ รักสิทธิจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
1662 อัตราส่วนที่เหมาะสมของฟีโรโมนสังเคราะห์เพื่อดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก = Suitable ratio of synthetic pheromone for attracting diamondback moth, Plutella xylostella L. / อนุสรณ์ พงษ์มี / 2555 /Full Text
Subject
ฮอร์โมนแมลง
เฟอโรโมน
ผีเสื้อ
แมลงศัตรูพืช
1663 อาการเหนื่อยล้าของสตรีในระยะคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fatigue among intrapartum women and related factors / มยุรี พางาม / 2555 /Full Text
Subject
Fatigue
Labor
1664 อาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fatigue among older patients with colorectal cancer receiving chemotherapy and related factors / ปรารถนา ฉั่วตระกูล / 2555 /Full Text
Subject
Chemotherapy
Colorectal neoplasm
Fatigue
1665 อาการเหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fatigue among gestational diabetic women and related factors / วริศา วรวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Fatigue
Diabetes mellitus
Pregnancy in diabetics
1666 อาหารพื้นเมืองภาคเหนือและรูปแบบการให้บริการในโรงแรม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Northern Thai food and service model in hotels, Chiang Mai Municipality / อรอนงค์ ศรีไพโรจน์ / 2555 /Full Text
Subject
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
โรงแรม -- เชียงใหม่
1667 อาหารอย่างง่ายสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของหัวหอมใหญ่ = Simple media for tissue culture of Allium cepa L. / กิ่งกาญจน์ คำลือ / 2555 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
หอมหัวใหญ่
1668 อิทธิพลของการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการซื้อขนมขบเคี้ยวของนักเรียนระดับประถมศึกษา = Influence of television advertisement on snack buying of elementary students / สุชาวดี เนตรรังสรรค์ / 2555 /Full Text
Subject
โฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา -- พฤติกรรม
อาหารว่าง -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1669 อิทธิพลของการดัดแปรพื้นผิวชั้นนาโนต่อสมบัติของเซรามิกขั้นสูง = Influence of nanolayer surface modification on properties of advanced ceramics / เพ็ญพิชชา อมรภัทรกิจ / 2555 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
1670 อิทธิพลของวิทยุชุมชนที่มีต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่ = Influence of community radio on political movement of Red Shirts Group in Chiang Mai Province / วีรญา แสงคำ / 2555 /Full Text
Subject
สื่อมวลชนกับการเมือง
การเมือง
อิทธิพลทางสังคม
ข่าววิทยุ
1671 อุดมการณ์สังคมในนวนิยายและเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลของประภัสสร เสวิกุล = Social ideology in Prabhassorn Sevikul's award winning novels and short stories / สุพรรษา ภักตรนิกร / 2555 /Full Text
Subject
วรรณกรรม -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์
เรื่องสั้น -- ประวัติและวิจารณ์
อุดมการณ์
1672 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติของไตในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) = Incidence and risk factors of renal dysfunction in HIV-infected adults receiving Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) / ประภาพร เป็งธินา / 2555 /Full Text
Subject
Nephrotoxicology
Kidneys -- Diseases
HIV infections
ความเป็นพิษต่อไต
ไต -- โรค
การติดเชื้อเอชไอวี
1673 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพิษต่อตับในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่มีประสิทธิภาพสูง = Incidence and risk factors of hepatotoxicity in people living with HIVAIDs receiving Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) / ศิริลักษณ์ เทพมาลาพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
Toxic hepatitis
HIV infections
AIDS vaccines
Antiviral agents
ตับอักเสบจากพิษ
การติดเชื้อเอชไอวี
วัคซีนโรคเอดส์
สารต้านไวรัส
1674 อุปกรณ์ติดตามวัตถุท้องฟ้าชนิดอิเควทอเรียลสำหรับการถ่ายรูปทางดาราศาสตร์ = Star tracker equatorial mount for astrophotography / ธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์
1675 อุปสงค์ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Demand for residential condominiums in Chiang Mai, Municipality / วัชโรบล วงศ์สุข / 2555 /Full Text
Subject
อาคารชุด -- อุปทานและอุปสงค์
อาคารชุด -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
1676 อุปสงค์ในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด = Demand for bus services between Bangkok and Other Provinces / ชริญา สุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถประจำทาง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
รถประจำทาง
1677 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่าในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Opportunities in accessing to upper secondary level education of the second generation descendants of migrants from Myanmar in Mae Sod District, Tak Province / หทัยทิพย์ ศุภรัตโนดม / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษา
คนต่างด้าว -- พม่า
1678 โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการทางการเห็น = Educational opportunities and access for the visually disabled / อโนมา ทาสีดำ / 2555 /Full Text
Subject
คนตาบอด -- การศึกษา
คนตาบอด -- เชียงใหม่
ความบกพร่องทางสายตา -- เชียงใหม่
คนพิการ -- เชียงใหม่
1679 โอกาสและความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ ในบริเวณทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of Kaemling Project initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej in Doi Tao Lake Area, Doi Tao District, Chiang Mai Province / อนันต์ แย้มไพบูลย์ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
การเก็บกักน้ำ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
1680 โอกาสและศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยในอุตสาหกรรม ปาล์มน้ามันตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันในจังหวัดหนองคาย = The Opportunity and potential of smallholding farmers in the palm oil Industry According to the Biodiesel Development and promotion plan: A Case study of palm oil cultivators in Nongkhai Province / จิระศักดิ์ รักการ / 2555 /Full Text
Subject
ผลิตผลเกษตร -- การตลาด
ปาล์มน้ำมัน -- หนองคาย
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84