ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1641 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเสริมงามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 = Competency of administrators of basic educational institutions, Soemngam district, Lampang primary education service area 2 / จิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์ / 2555 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
สมรรถนะ
1642 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting dog owners towards selecting dog care services in Mueang Chiang Mai District / พรประภา ยงสถาพรพิสิฐ / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
เจ้าของสัตว์เลี้ยง
การตลาด
1643 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์จาก ร้านขนมบ้านอาจารย์ = Marketing mix affecting consumers in Chiang Mai province towards purchasing products from Kanom Ban Arjarn / สุปิยะชาติ วรรณสูตร / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า
การตลาด
1644 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อทองรูปพรรณจากร้านทองรูปพรรณในอำเภอปง จังหวัดพะเยา = Marketing mix affecting consumers towards buying gold ornament from gold shops in Pong District, Phayao Province / วิทวัส ฉวีกัลยากุล / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- พะเยา
การเลือกซื้อสินค้า
ทอง
1645 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัด เชียงใหม่ในการซื้อแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing tablet computers / สุวิดา ศรีสวัสดิ์ / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
1646 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อน้ำพริกพร้อมบริโภค = Marketing mix affecting customers in Chiang Mai Province towards purchasing ready-to-eat chili paste / ธนวัฒน์ คงทอง / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
น้ำพริก -- การจัดซื้อ
1647 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อไข่ไก่ = Marketing mix affecting consumers in Chiang Mai Province towards purchasing chicken eggs / สุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า
การตลาด
ไข่
1648 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์ในการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารในโรงพยาบาล ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting physicians towards prescribing proton pump inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District / ขนิษฐา วัฒนโรจนกิจ / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การตลาด
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การตลาด
1649 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าธุรกิจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting business customers towards purchasing motorcycle lubricants in Chiang Mai Province กฤษดา คาแสน / กฤษดา คำแสน / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธุรกิจ -- การตลาด
1650 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อบ้านใน โครงการบ้านจัดสรรดิเออบาน่า จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting customers towards purchasing houses from the Urbana housing development projects, Chiang Mai Province / วัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา / 2555 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การซื้อบ้าน
1651 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าฟาร์มขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนบนในการซื้ออาหารสุกร = Marketing mix factors affecting large farms in Upper Northern Region towards purchasing swine feed / สมชาย บริรักษ์เลิศ / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
ฟาร์มสุกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
สุกร -- อาหาร
1652 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อสตรีในการซื้อเครื่องสาอางแต่งหน้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting women towards buying facial make-up cosmetics in Mueang Chiang Mai District / กมลวรรณ จักรศรี / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การตลาด
1653 ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ค้าปลีกที่ถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ตในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ เสื้อผ้าแฟชั่นสตรี = Marketing mix affecting retailers at greenmarket walking street in Mueang Chiang Mai district towards buying fashioned lady clothes / วรรษมล จายแปง / 2555 /Full Text
Subject
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่) -- การตลาด
1654 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคชาวไทยในการเลือกโรงแรมในอำเภอเมืองลำปาง = Services marketing mix affecting Thai consumers towards selection hotels in Mueang Lampang District / เหมนิภา หรรษ์หิรัญ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
โรงแรม -- การตลาด
1655 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอำเภอเมืองราชบุรี = Services marketing mix affecting consumers towards selecting restaurants in Mueang Ratchaburi District / โกวิท ไกรศรินท์ / 2555 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- การตลาด
ร้านอาหาร -- ราชบุรี
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ราชบุรี
1656 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers towards selecting wedding gown rental shops in Chiang Mai District / นุชนันท์ สมสุข / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ชุดแต่งงาน -- การเช่า
การจัดการตลาด
1657 ส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดน่านในการ ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ = Service marketing mix affecting vocational certificate students in Nan Province towards decision to further study / อัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ / 2555 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
การศึกษาทางอาชีพ -- น่าน
1658 สัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมข้ามของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด = Morphology and crossability of some Habenaria and Pecteilis, Terrestrial Orchids / ชิดชนก ก่อเจดีย์ / 2555 /Full Text
Subject
สัณฐานวิทยา
กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้พันธุ์ผสม
1659 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้การแสดงหนังตะลุงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ตชด. บ้านท่าขาม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = Electronic instructional media for learning shadow play of Grade 1 Frontier Police Banthakam School, Cha-Uat District Nakornsrithammarat / ธราธิป ขวัญคีรี / 2555 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
การสอนด้วยสื่อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังตะลุง
การศึกษาขั้นมัธยม -- นครศรีธรรมราช
1660 องค์ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินสำหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงในตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge and parctices in soil fertility improvement for highland maize production in Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ชลธิชา สุริยวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การปลูก -- เชียงใหม่
ความสมบูรณ์ของดิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84