ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1601 ลักษณะและบทบาทของกลุ่มสตรีในเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Characteristics and roles of women groups in Tambon Kohkha Municipality, Kohkha District, Lampang Province / กรพินธุ์ วงษ์พานิช / 2555 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- เกาะคา (ลำปาง)
การพัฒนาชุมชน
1602 ลิเกไทใหญ่ในบริบทของกระบวนการสร้างจิตสำนึกทางชาติพันธุ์ กรณีศึกษาคณะจ๊าดไตยยอดแซงแลงใหม่ หมู่บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Shan Folk Drama in the context of creating ethnic consciousness : a case study of Jad Tai Yond Sang Lang Mai at Piang Luang Village, Viang Hang District, Chiang Mai Provinces เกียรติก้อง ศิลปะสนธยานนท์ / เกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
ไทใหญ่
ไทใหญ่ -- ประวัติศาสตร์
ไทใหญ่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
วัฒนธรรมไท
ลิเก
1603 ลื้อชายแดน: ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และความเป็นถิ่นฐานของชาวลื้อที่เมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก = Lue Bonderlanders : history, economy and locality among the Lue in Mae Sai-Tachileik border towns / เสาวรีย์ ชัยวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
ลื้อ -- ประวัติ
ลื้อ -- แง่เศรษฐกิจ
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1604 วรรณกรรมขับขานในสังคมไทขืน เชียงตุง = Verse in Thai Khuen society at Chiang Tung / พัทธ์ธีรา เล่ห์สิงห์ / 2555 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทเขิน
วรรณกรรมพุทธศาสนา
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
1605 วรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Thai literature with sufficiency economy philosophy approach / สุภาวดี ยาดี / 2555 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
1606 วัจนกรรมทักทายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Chiang Mai University students speech act of greetings อธิพงษ์ เพช็รเกิด / อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
วัจนกรรม
การพูด
1607 วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคลากรทางการแพทย์ในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Political culture of medical personnel in Provincial Public Health Office, Chiang Mai Province / พลรบ เตจ๊ะสิงห์ / 2555 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
การเมือง -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
1608 วาทกรรมความเป็นอื่นในวรรณกรรมล้านนา = Discourse of the otherness in lanna literary works / วัชรินทร์ แก่นจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
วจนะวิเคราะห์
1609 วาทกรรมอัตลักษณ์ไทใหญ่ชุมชนบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Discourse of identity of Tai Yai Mohluang Community, Maemoh Sub-district, Maemoh District, Lampang Province จินตนา แปบดิน / จินตนา แปบดิบ / 2555 /Full Text
Subject
ชาติพันธุ์วิทยา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ไทใหญ่
วจนะวิเคราะห์
1610 วิเคราะห์ทางเลือกการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าเชิงกลยุทธ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Analysis of altenative for demand-side strategic management choices of The Electricity Generating Authority of Thailand / ประกรณ์เกียรติ ญาณหาร / 2555 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การใช้พลังงานไฟฟ้า
1611 วิเคราะห์เนื้อหาข่าวและบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันของจังหวัดเชียงใหม่ = Content analysis of news and articles on promotion and conservation of environmental quality as seen in Chiang Mai's Daily Newspapers / สุธิดา สมบูรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
ข่าว -- การวิเคราะห์
ข่าวหนังสือพิมพ์
1612 วิเคราะห์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กออทิสติก = Analysis and development of interactive learning materials for creative development for children with autistic disorder / คงฤทธิ์ รีวงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
การสอนด้วยสื่อ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เด็กออทิสติก
1613 วิธีการใช้อุปมาในการสอนของพระพุทธเจ้า = The Application of metaphor in Buddha's teaching / พระสมัคร มุลทากุล / 2555 /Full Text
Subject
สุภาษิตและคำพังเพย
ธรรมะ
1614 วิธีการดุลภาระงานการร้องขอข้อมูลของระบบเว็บแคชแบบกระจายศูนย์ = Load balancing method for data request in decentralized web cache / พงศธร ฟองตา / 2555 /Full Text
Subject
หน่วยความจำแคช
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
เวิลด์ไวด์เว็บ
1615 วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน : กรณีศึกษาสถานประกอบกิจการขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น = The Best practice on labour relations and labour welfare : a case study of the small enterprisce in Chiang Mai Province reciving outstanding enterprise award / นวรัตน์ ชมชื่น / 2555 /Full Text
Subject
แรงงานสัมพันธ์
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
การจ้างงาน -- เชียงใหม่
หลวงพระบาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1616 วิธีแห่งอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม่ = Professional path of jewelry designer in Chiang Mai Province ;Professional path of jewelry designer in Chiang Mai Province / ณิชกมล โพธิ์แก้ว / 2555 /Full Text
Subject
การออกแบบเครื่องประดับ
นักออกแบบ -- เชียงใหม่
การออกแบบ
1617 เวลาที่เหมาะสมภายหลังการยืดกล้ามเนื่อแบบเคลื่อนไหวต่อการวิ่งเร็ว 100 เมตรและความยืดหยุ่น = Effective time after dynamic stretcing on 100 meter sprint and flexibility / กัลลิกา นาคะพงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
Muscle Stretching Exercises
Muscles
Exercise
การออกกำลังกาย
การวิ่ง
กล้ามเนื้อ
1618 เวลามาตรฐานและภาระงานของเภสัชกรในการบริการความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Standard time and workload of pharmacists in medication reconciliation service for in-patients, ChiangKham Hospital, Phayao Province / รุ่งนภา ชุ่มคำลือ / 2555 /Full Text
Subject
Pharmacist and patient -- Phayao
Pharmaceutical services
Chiangkham Hospital
เภสัชกร
การบริบาลทางเภสัชกรรม
ยา
1619 ศักยภาพการชะละลายของซัลเฟต กรด และโลหะหนักจากดินเหนือชั้นแร่เหมืองยิปซัม = Leaching potential of sulfate acid and heavy metals from overburden soil of gypsum mine / ตรีทเศศ กุลวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
การซึมชะละลาย
ดิน
ซัลเฟต
โลหะหนัก
1620 ศักยภาพการชะละลายของโลหะหนักจากกองเถ้าหนักลิกไนต์ = Leaching potential of heavy metals from lignite bottom ash dump / ปฐมาภรณ์ ตั้งสุนทรขัณฑ์ / บัณฑฺตวิทยาลัย 2555 /Full Text
Subject
การซึมชะละลาย
โลหะหนัก
ลิกไนต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84