ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1581 รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyle and social network behavior of Chiang Mai University Students / ปรัชญา หินศรีสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์
1582 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Model of long term care for the eldery in Chiangmai Neurological Hospital / อัศวิน โรจนเอิบ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
1583 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The management model of local fund health security, Cherngdoi Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Province / อนงค์ แสนสุวรรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
หลักประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- เชียงใหม่
1584 รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์แสงอรุณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Sangrrun centers model of treatment and rehabilitation for drug addicts, Amphoe Pai, Changwat Mae Hong Son / ชยานุช ชัยประเสริฐ / 2555 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- การบำบัด
คนติดยาเสพติด -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ศูนย์แสงอรุณ
1585 รูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Net woke building and participation in drug solving in Rong-Kno Sub-district, Wong-Nuer District, Lampang Province / ฉัตร์ชัย สิงห์โต / 2555 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ลำปาง
1586 รูปแบบของการรับความรู้สึกและความสนใจในกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่นตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Sensory profile and leisure interest profile in late teenagers, Mueang District, Chiang Mai Province / ภูทัย จิตตรง / 2555 /Full Text
Subject
นักเรียน -- เชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน
leisure Activities
Adolescent
1587 รูปแบบของวิหารในจังหวัดพะเยา = Patterns of vihara in Phayao province / สุธี เมฆบุญส่งลาภ / บัณทิตวิทยาลัย 2555 /Full Text
Subject
วิหาร -- พะเยา
สถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ)
ศิลปกรรมพุทธศาสนา -- พะเยา
1588 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับข้าราชการประจำของเทศบาลนครเชียงราย = Pattern of relationship between Chiang Rai Municipality's Local Politicians and government officers / วรินิล อิ่นคำ / 2555 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
นักการเมือง
ข้าราชการ
1589 รูปแบบรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Radio programming model for public health promotion, Ontai sub-district, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / สุดารัตน์ พรหมฝาย / 2555 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
รายการวิทยุ -- เชียงใหม่
1590 รูปแบบและกลไกในการจัดทำบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Model and mechanism of production of public service and social welfare for the elderly and the disabled: a case study of Muangkaenpattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ดรุณี ทิพย์ปลูก / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ผู้พิการ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บริการสังคม -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1591 แรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ที่รองรับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน = Motivation of Mathayom Suksa 3 Students for choosing further study in Vocational Education of ASEAN Community Labour Market / ศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์ / 2555 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาทางอาชีพ
ตลาดแรงงาน
1592 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 = Achievement motivation of officers in Chiang Mai area revenue office 2 / สิริกานต์ จันสา / 2555 /Full Text
Subject
ข้าราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 -- ข้าราชการ
1593 แรงจูงใจสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Public service motivation of undergraduate students, Faculty of Business Administration Chiang Mai University / พิมพ์พิศา มณีจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
การจูงใจ (จิตวิทยา)
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
1594 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเอทานอลจากใบว่านพญาวานร = Anti-inflammatory activity of Ethanol extract from the leaves of pseuderanthemum palatiferum (Nees) radlk / ทัดดาว คำปุก / 2555 /Full Text
Subject
พญาวานร (พืช)
พืชสมุนไพร
สารสกัดจากพืช
1595 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดโอลิโกเปปไทด์จากรังไหมเหลืองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน = Hypoglycemic effects of oligopeptides extract from bombyx mori cocoon on streptozotocin-induced diabetic rats / ชลธิชา พืชสิงห์ / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Hypoglycemic Agents
Oligopeptides
CSTI protein, Bombyx mori
รังไหม
สารสกัด
เบาหวาน
น้ำตาลในเลือด
1596 ละลายตน = Dissolving self / วิสุทธิศักดิ์ บุตรดี / 2555 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
1597 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่ = Social and cultural characteristics affecting the learning of Shan Migrant workers / ปวีณา ราชสีห์ / 2555 /Full Text
Subject
ไทใหญ่ -- ภาวะสังคม
ไทใหญ่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การดำเนินชีวิต
ไทใหญ่
1598 ลักษณะบล็อกที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์โอเคเนชั่น = Characteristics of popular blogs in OK Nation website / ขวัญชนก แก้วกันทา / 2555 /Full Text
Subject
บล็อก
เว็บไซต์
1599 ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้นำของบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น = Traditional trait theory and leadership of Wangchin Hospital personnel / กชพรรณธ์ อ่อนสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ -- บุคลากร
บุคลากรโรงพยาบาล
1600 ลักษณะมุ่งอนาคตของนักศึกษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Future orientation characteristic of Japanese students in The Far Eastern University อิซาโอะ ยามากิ / ยามากิ, อิซาโอะ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -- นักศึกษา
นักศึกษา -- ญี่ปุ่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84