ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้แผนผังความคิดร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการพูดนำเสนอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of mind mapping and group discussion to enhance English reading and oral presentation abilities among Mathayom 5 students / สมบัติ คำมูลแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ความคิดและการคิด
อภิปราย
142 การใช้เพลงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจคำศัพท์ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Using songs to promote Thai vocabulary understanding of Chinese students learning Thai as a foreign language เฉวียน จาง / เฉวียน, จาง / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- คำศัพท์
เพลง
สื่อการสอน
143 การใช้ภาพยนตร์และบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมความสามารถการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นปีที่ 1 = Using movies and role playing to promote English listening and speaking abilities and self-confidence among first year students / กนกกร ภู่ประสาทพร / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
การแสดงบทบาท
144 การใช้ไมโครเวฟช่วยสกัดและการหาลักษณะเฉพาะของลิปิดจากสาหร่ายเทา = Microwave-assisted extraction and characterization of lipids from spirogyra algae / ศราญดา ตั๋นโน / 2555 /Full Text
Subject
ลิปิด
สาหร่าย
การสกัดด้วยสารตัวทำละลาย
145 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ในรายวิชาสาระเพิ่มผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = The Use of Davies practical skill instructional model in hill tribe embroidery product additional strand for Mathayom Suksa 3 Students, Suksasongkhro Chiangmai School / ชนันท์วิไล ธงเชื้อ / 2555 /Full Text
Subject
ลายปัก
การเย็บปักถักร้อย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
146 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนกติกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = Using of synectics instructional model to develop creative writing ability of vocational education certificate students / เรืองเดช หนองแส / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- การเขียน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียน -- แพร่
147 การใช้ลีโอนาร์ไดท์เพื่อปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักและผลผลิตคะน้า = Use of leonardite for improving compost quality and kale yield / จักรพันธ์ อินทจักร / 2555 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
คะน้า
148 การใช้และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวีรยา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Usage and management of local wisdom learning sources to promote development of students at Veeraya Kindergarten, San Sai district, Chiang Mai province / วัลยา ทองงาม / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลวีรยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร
149 การใช้วิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Using SQ4R to promote reading comprehension of Chinese students learning Thai as a foreign language ติ้งเทา ลู่ / ติ้งเทา, ลู่ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักศึกษา -- จีน
150 การใช้วิธีการเรียนแบบ ซี ไอ อาร์ ซี เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using CIRC learning method to develop english reading and writing skills among Prathom Suksa 4 students / ลภัสรดา อินทร์แดง / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
การเรียน
151 การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความรู้ทางหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using cooperative Learning to Develop Thai usage knowledge of Prathom Suksa 4 Students / อรพรรณ วังซ้าย / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำปาง
การทำงานกลุ่มในการศึกษา
152 การใช้วิธีสอนสตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟังพูดภาษาอังกฤษและทักษะสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of storyline method to develop English listening-speaking abilities and social skills among Mathayom Suksa 4 student / ชรินภรณ์ สัจจธรรมวดี / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
153 การใช้สารสกัดชาเขียวป้องกันการเกิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติเสริมรำข้าว = Use of green tea extract for oxidative prevention in rice bran fortified breakfast cereal / กมลญานันท์ ภวัฒน์เวียงนาค / 2555 /Full Text
Subject
ชาเขียว
สารสกัดจากพืช
ออกซิเดชัน
รำข้าว
154 การใช้สินเชื่อของข้าราชการบำนาญโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นประกัน = The Use of pensioner loan by using Inheritable pension as collateral / สินีนาถ หัตถกอง / 2555 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
การกู้ยืมธนาคาร
ข้าราชการ
บำเหน็จบำนาญ
155 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมผลงานเพลงของศิลปินอิสระ = Internet usage to promote songs by independent artists / วิชา เทศดรุณ / 2555 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
อินเตอร์เน็ต
เพลง
ศิลปิน
156 การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Using buddhism dhamma for leading life of Mathayom Suksa 2 students, educational opportunity extension schools, Saraphi District, Chiang Mai Province / ศตวรรษ มะละแซม / 2555 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ธรรมะ
157 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = Using good governance in administration of Thapa-Theppanom educational quality development schools group, Chiang Mai primary education service area 6 ปูรณ์ญาดา กาพย์คุ้ม / ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
ธรรมรัฐ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
158 การใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Using learning resources of Banwiangfang school, Chiang Mai province / เทวิน ธรรมลังกา / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
การศึกษา -- การบริหาร
159 การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน = The Empowerment of school administrators of schools under Mueang Lamphun Municipality / ภัคญดา คงสมัย / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
อำนาจบริหาร
160 การใช้อิมัลชันของน้ำมันดีเซล-น้ำมันปาล์ม-น้ำที่ผสมโดยเทคนิคคลื่นความถี่เหนือเสียงเป็นเชื้อเพลิงในหม้อน้ำและเตาเผาขยะติดเชื้อ = Use of ultrasonic blended diesel-plam oil-water emulsion as fuel in boiler and infections waste incinerator / พงศ์วรินทร์ เจริญกิจเกษตร / 2555 /Full Text
Subject
น้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันดีเซล
น้ำมันปาล์ม
หม้อน้ำ
เตาเผาขยะ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84