ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1561 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยอุปกรณ์มือถือแบบไร้สาย = Home appliance controlling system with a Wi-Fi phone / นพดล ภูเขา / 2555 /Full Text
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
1562 ระบบช่วยพัฒนาและประเมินผลแบบสอบถามออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก = Development assistance and evaluation system for online questionnaire at Rajamangala University of Technology Lanna, Tak / เกรียงไกร แก้ววงษ์เขียว / 2555 /Full Text
Subject
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เทคโนโลยี
แบบสอบถาม -- การประเมิน
1563 ระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ = Online movie rental system / อภิรัฐ เถกิงเกียรติกุล / 2555 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
ภาพยนตร์
1564 ระบบซอฟต์แวร์การประเมินคุณภาพการศึกษาสาหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา = Software system for educational quality assessment in secondary school / เกียรติชัย แสนศรี / 2555 /Full Text
Subject
เว็บดาตาเบส
1565 ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามพันธกิจกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Performance monitoring and evaluation system for the mission staff of Education Division Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai / สุพิศ ทองซัง / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
การประเมินผลงาน -- เชียงใหม่
1566 ระบบทะเบียนนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบเอ็มวีซี = Student registration system for primary schools in Office of the Basic Education Commission, using MVC design pattern / เสฐียรพงษ์ ยอดนิล / 2555 /Full Text
Subject
ทะเบียนนักเรียน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นักเรียน
1567 ระบบธุรกิจชาญฉลาดสาหรับวิเคราะห์งบประมาณเงิน รายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Business intelligence system for analyzing revenue budget, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ทิพย์วรรณ เรืองจุติโพธิ์พาน / 2555 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบประมาณ -- การวิเคราะห์
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1568 ระบบบริหารทรัพยากรซอฟต์แวร์ งานเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Software resource management system of medical informatics section, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ศรีโสภา ชัยทา / 2555 /Full Text
Subject
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1569 ระบบผู้เชี่ยวชาญการจัดการลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Expert system for apron management of Chiang Mai International Airport / ราฆพ พุทธิบูลย์ / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ท่าอากาศยาน -- เชียงใหม่
1570 ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ = Expert system for allergy diagnosis / นวพร ดีกล่อม / 2555 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชียวชาญ (คอมพิวเตอร์)
การวินิจฉัยโรค
1571 ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ โดยใช้หลักต้นไม้ตัดสินใจ = Defect diagnosis expert system for diagnosis television malfunction using decision tree / ปิยะพล ทวีวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
ทฤษฎีระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์
1572 ระบบผู้เชี่ยวชาญสาหรับจ่ายยาสัตว์โดยใช้ฟัซซีลอจิก = Expert system for animal prescriptions using fuzzy logic / พบพร กระแสชัย / 2555 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชียวชาญ (คอมพิวเตอร์)
1573 ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Geographical maps system for tourism promotion of Ban Pong Sub-district administrative organization, Hang Dong District, Chiang Mai Province / เจษฎา เสาร์แก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1574 ระบบฟัซซีลอจิกแบบอินเทอวัลไทป์ทูสำหรับการควบคุมทิศทางและความเร็วของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ = Interval type-2 fuzzy logic system for mobile robot steering and velocity control / สิทธิโชค จันทร์รัตนสิริ / 2555 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์ -- การออกแบบและการสร้าง
หุ่นยนต์
1575 ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ = Durable articles circulation system with two-dimensional barcode / อดิศักดิ์ พวงสมบัติ / 2555 /Full Text
Subject
บาร์โคด -- การวิเคราะห์การจ่ายรับ
โปรแกรมประยุกต์
1576 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการกู้ยืม เพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ = Decision support system for educational loan of sacred heart college Chiang Mai / พัชยา บัวบาน / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การกู้ยืมส่วนบุคคล
1577 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision support system for the executives of the college of arts, eedia and technology, Chiang Mai university / กนกวรรณ ไชยาโส / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ผู้บริหารระดับสูง
1578 ระบบสนับสนุนการทางานร่วมกันสาหรับหน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Collaboration support system for data management unit, research institute for health sciences, Chiang Mai University / กาญจนา ไชยรังศรี / 2555 /Full Text
Subject
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
วิจัย
1579 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสานวนคดีของสำนักกฎหมาย นายศุภชัย บุญใจเพ็ชร = Development of management information system for cases files of Suppachai Boonjaipech law office / พิสุทธิ์ อารยะรังสฤษฏ์ / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1580 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Pattern of elderly welfare administration in Nongtong Pattana Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ธารา สมพงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84