ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) = The Convenience bank image of Krungthai bank public conpamy limited / วิไลรัตน์ เกรียท่าทราย / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพลักษณ์องค์การ
ธนาคารและการธนาคาร
1542 ภาพลักษณ์ของตำรวจเชียงใหม่ในความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Image of Chiang Mai traffic police in the opinion of people in Chiang Mai Municipality / บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ / 2555 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
1543 ภาพลักษณ์ตามทัศนะของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 305 กรุงเทพมหานคร = Image from customer perspectives of Bank of Ayudhya Public Company Limited, Region 305 Bangkok / อรพินท์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ภาพลักษณ์องค์การ
ธนาคารและการธนาคาร
1544 ภาวะในระหว่าง..... = State of in Between.. / ชเวศพล บุญศิริ / 2555 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
1545 ภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Leadership of graduate students in executive MBA program, faculty of business administration, Chiang Mai University / อนงค์นาถ ยุวพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
การบริหารธุรกิจ
1546 ภาวะผู้นำของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Leadership of social sciences students, Chiang Mai University / ทศพล กระต่ายน้อย / 2555 /Full Text
Subject
ผู้นำนักศึกษา
ผู้นำทางการศึกษา
ภาวะผู้นำ
1547 ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Mental health and associated factors in Chiang Mai University Medical Student / ยศมน มณีสว่างวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Mental health
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
สุขภาพจิต
1548 ภาวะหนี้สินของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Non commissioned police officers' debt conditions of Chiang Khong Police Station, Chiang Rai Province / ณัฐพล จันมะโน / 2555 /Full Text
Subject
ตำรวจชั้นประทวน -- เชียงราย
หนี้สิน(การบัญชี)
1549 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการลดเคราะห์และเสริมดวงชะตาที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom on rituals and beliefs related to reducing bad fate and supporting good fortune affecting health of people in Hang Dong district, Chiang Mai province / จรัญ ฝนขาว / 2555 /Full Text
Subject
คติชาวบ้าน -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
สุขภาพ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1550 มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง : ศึกษากรณีการเฝ้าตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์ = Legal opinions on the violation of Lampang Rajabhat University Students' privacy rights : a case study of stalking after the termination of a relationship / ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช / 2555 /Full Text
Subject
กฎหมายอาญา
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- ลำปาง
การคุกคามทางเพศ
1551 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก = Participative sufficiency economy philosophy extension strategies of Mae Ra Wan local wisdom network center, Sam Ngao district, Tak province / ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น / 2555 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกร -- ตาก
ชุมชนแม่ระวาน (ตาก)
1552 ระดับการตอบสนองของผู้ซื้อในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการสื่อสารการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล = Responses of buyers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards marketing communication of personal car manufacturers / ฐิติพงศ์ นามติ๊บ / 2555 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
การตลาด
1553 ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในสูตรอาหารสำหรับไก่ฟ้าคอแหวนที่ผลิตในเชิงการค้า = Optimum protein and energy levels in diet for commercial ring-necked pheasianus colchicus / ยุทธนา สุนันตา / 2555 /Full Text
Subject
ไก่ฟ้า -- การเลี้ยง
ไก่ฟ้า -- อาหาร
1554 ระบบการจองการใช้บริการสปา โดยใช้เว็บเซอร์วิส = Spa booking system using web service / นริศ ภาชนะพรรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
เว็บเซอร์วิส
ธุรกิจสปา
1555 ระบบการจัดการการลาบนอุปกรณ์พกพาโดยใช้ปฏิทินกูเกิ้ลเพื่อการแสดงผล = Mobile leave management system using Google calendar for representation / ศราฤทธิ์ ไหวเคลื่อน / 2555 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
การลา -- การประมวลผลข้อมูล
1556 ระบบการแนะนำการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการกรองข้อมูลแบบพึ่งพา = Travel recommendation system using collaborative filtering / อภิสิทธิ์ พรหมจรรยา / 2555 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- ข้อมูล
การท่องเที่ยว
1557 ระบบการแนะนำเชิงตำแหน่งแบบข้อมูลเพิ่มขึ้น = Data incremental location-based recommendation system / นรินทร์ จันทรประภา / 2555 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
1558 ระบบการเลี้ยง ความแปรปรวนของรายได้ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของเกษตรกรในการเลี้ยงสุกรแบบมีพันธะสัญญาและไม่มีพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Production systems, income variation and factors influencing farmers' income in swine production with and without contract farming in Chiang Mai and Lamphun Provinces / สุกัญญา โคตรปัญญา / 2555 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
สุกร -- การเลี้ยง -- ลำพูน
สุกร -- ต้นทุนการผลิต
สุกร -- อัตราผลตอบแทน
เกษตรกร -- รายได้
1559 ระบบค้นหาด้วยภาพสำหรับการโฆษณาแบบวิดีโอผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคนิคฟาสต์ = Video advertisement searching system using FAST technique on mobile phone / พรชนก ธรรมสอน / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภาพ
โฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
1560 ระบบค้นหาสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้บริการระบุตำแหน่ง = Product searching system for tourist on mobile phone using location-based service / ปิยณัฐ ธนะสมบัติ / 2555 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84