ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษในอำเภอเมือ จังหวัดลำพูน = Consumer behavior of purchasing pesticide-free vegetables in Mueang District, Lamphun Province / จิรฐา วังแจ่ม / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
ผักปลอดสารพิษ -- การจัดซื้อ
1522 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อวัสดุสร้างในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing construction materials in Mueang Chiang Mai District รชฏ ตันวิระ / รชฎ ตันวิระ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
1523 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อที่นอน = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing mattress / หทัยภรณ์ พงษ์อินต๊ะ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องนอน -- การจัดซื้อ
1524 พฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายค่าเช่าของผู้ขายในกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย = Behaviors and willingness to pay for rent of vendors at walking street activity, Chiang Rai Province / วิรัญญา มาลารัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
ถนนคนเดิน (เชียงราย)
การขาย -- ความพอใจ
1525 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of international tourists in choosing accommodation in Chiang Mai Province / อนุพัชร์ ตันบรรจง / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่พักนักท่องเที่ยว -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1526 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี = Behavior and satisfaction of Thai tourists on tourism in Kanchanaburi Province / สินารถ สรรพกิจ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว -- ไทย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- กาญจนบุรี
1527 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Consumer behavior and satisfaction of electronic banking services of Kasikornbank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Rai Province / รณกร วรรธนะพงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ธนาคารและการธนาคาร -- เครื่องมือและอุปกรณ์
1528 พฤติกรรมและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ในสภาพกักขังในสวนสัตว์เชียงใหม่ = Behavior and cortisol hormone level of captive serow (Capricornis sumatraensis) in Chiang Mai Zoo / มณิสร เตือนธรรมรักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
เลียงผา -- เชียงใหม่
เลียงผา -- พฤติกรรม
1529 พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของพนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ = Health behavior and nutritional status of Payap University staff / สุรีย์วัลย์ คำไชย / 2555 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โภชนาการ
1530 พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านอุมลอง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Health behavior and health status of elderly in Ban Oomlong Community, Thoen District, Lampang Province / สุดารัตน์ จาดจีน / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ลำปาง
ผู้สูงอายุ -- ลำปาง
พฤติกรรมสุขภาพ
1531 พลวัตการช่วงชิง พื้นที่ท่องเที่ยว ของคนชายแดนด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. 2520-2552 = Dynamics of contesting Tourist space of Dan sai border people, Loei Province, 1977-2009 / นพพล แก่งจำปา / 2555 /Full Text
Subject
ด่านซ้าย (เลย) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เลย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ด่านซ้าย (เลย) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1532 พัฒนาการของการขนส่งทางรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = Railroad transportation development in the Lower Norteastern Region / อาทิตย์ อินธาระ / 2555 /Full Text
Subject
การขนส่งทางรถไฟ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1533 พัฒนาการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะสถาบันทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2553 = Development of Kamnan and Puyaiban a political institution since B.E. 2535 - 2553 / สุริยา สุภาเดช / 2555 /Full Text
Subject
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
1534 พัฒนาการของดอกและหัวของกล้วยไม้ดินว่านจูงนาง = Floral and bulb development of Terrestrial Orchid Geodorum / นฤมล โสตะ / 2555 /Full Text
Subject
ว่านจูงนาง
กล้วยไม้ดิน
1535 พัฒนาการทางพื้นที่ ความเชื่อมโยง และการตอบสนองต่อวิกฤติเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Spatial development, linkages and responses to economic crises of electronic industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province / ภูมิ สาทสินธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- พระนครศรีอยุธยา
พิกัดภูมิศาสตร์ -- พระนครศรีอยุธยา
1536 พัฒนาการและการจัดการเครือข่ายผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้พิการ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development and management of networks of the elderly and the disabled: a case study of Nong Tong Pattana municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ฉันทนา พานทอง / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เครือข่ายสังคม
คนพิการ -- เครือข่ายสังคม
ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่)
คนพิการ -- หางดง (เชียงใหม่)
1537 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการตัดแผ่นเวเฟอร์ในการผลิตทรานซิสเตอร์ = Appropriate parameters of wafer sawing process in transistor production / อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี / 2555 /Full Text
Subject
ทรานซิสเตอร์
1538 พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการฑูตเชิงวัฒนะรรมในความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม = Theravada Buddhism as cultural diplomacy in Thai-Vietnam relations / พระอภินันท์ ทะสุนทร / 2555 /Full Text
Subject
พุทธศาสนาเถรวาท
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม
1539 ฟัซซีลีเนียร์โปรแกรมมิงสำหรับการมอบหมายงานของสายการผลิตไก่ตัดแต่งพิเศษ = Fuzzy linear programming for job assignment of special cutting chicken production line / ชาญชัย อภิรมย์ชัยกุล / 2555 /Full Text
Subject
การกำหนดงานการผลิต
อุตสาหกรรมไก่ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
1540 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจากมุมมอง ประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น = Tourism image of Chiang Rai Province from perspectives of local and non- local people / จารุณี ทรัพย์บุญโต / 2555 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงราย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84