ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ : Consumer s behavior of purchasing a house from housing estates in ChiangMai Province / พงศ์ภัคธนา วงศ์ไชยลึก / 2555 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โครงการหมู่บ้านจัดสรร
1502 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองลำพูน = Consumer behavior towards buying goods from traditional retail stores in Mueang Lamphun District / วรฉัตร แสงกิติสุวัฒน์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
การเลือกซื้อสินค้า
1503 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อหนังสือธรรมะทางพุทธศาสนา = Consumer behaviors in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing buddhism dhamma books / พัชรินทร์ มณีขัติย์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธรรมะ
พุทธศาสนา
1504 พฤติกรรมของผู้ประกอบการในการใช้สินเชื่อขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Entrepreneurs' behavior in applying Kasikorn Bank's microloan in Chiang Mai Province / สิริพันธุ์ กันธา / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ
สินเชื่อ
1505 พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of entrepreneurs in small and medium enterprises for sustainable development: A Case study of the chicken meat and egg industry in Chiang Mai Province / ษรอัตถ์ อินทรทัต / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
อุตสาหกรรมไก่ -- เชียงใหม่
1506 พฤติกรรมของผู้เล่นเกมออนไลน์: กรณีศึกษา ผู้เล่นเกมออนไลน์ในร้าน อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The behavior of online gamers: a case study of gamer in internet cafe, in city area of Chiang Mai Province / สุธิดา วรรธนะปกรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
เกมคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1507 พฤติกรรมของผู้สูงวัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันชีวิต = Behavior of the elderly in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Life Insurance / สุพัตรา ณ หนองคาย / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- การจัดซื้อ
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรม
1508 พฤติกรรมของผู้หญิงในการใช้บริการนวดแผนไทยใน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of women towards using Thai Massage services in Mueang Chiang Mai District / ปิยะพงษ์ ชุติพงษ์วิเวท / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การนวด
1509 พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อชุดราตรี = Behavior of working women in Mueang Chiang Mai District Towards purchasing dress / ณฐา อาสนจินดา / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสตรี -- การจัดซื้อ
1510 พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อแลกเงินของธนาคารธนชาตในจังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using thanachart bank's cash your car loan in Chiang Mai Province / เมลดา ธีรภัทรเมธ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค
บริการลูกค้า
สินเชื่อ
1511 พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้ความรับผิดชอบของเขตท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using housing loan of Siam Commercial Bank, under responsibility Tha Phae Area, Chiang Mai Province / สุทัตตา เปล่งสิริโสภา / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1512 พฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อสินค้าอุปโภคจากห้องสรรพสินค้าแจ่มฟ้าพล่าซ่า อำเภอเมืองลำพูน = Customer behavior towards purchasing consumer goods form Jampha Plaza Department Stores, Mueang Lumphun District / จุฑามาศ วงศ์รุจิไพโรจน์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
การซื้อสินค้า
1513 พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of customers in selecting micro loans of Kasikorn Bank, in Mueang District, Chiang Mai Province / เกศินี ยะจอม / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1514 พฤติกรรมของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อขนมขบเคี้ยว = Behavior of teenagers in Mueang Chiang Mai District towards buying snacks / ปรีชา รอดอำพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ขนม -- การจัดซื้อ
1515 พฤติกรรมเชิงกลของลูกฟุตบอลผนังหลายชั้นภายใต้ภาระกดสถิต = Mechanical behaviour of multi-layer football under compressive static loading / ธนพล ลอยเมฆ / 2555 /Full Text
Subject
ฟุตบอล -- เครื่องมือและอุปกรณ์
ฟุตบอล
ความดัน
1516 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน = Ethical behavior of second year certificate of vocational education students, Pua industrial and community education college, Nan province / ชญาภา ประเสริฐศรี / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพปัว
จริยธรรม
นักศึกษา -- น่าน
1517 พฤติกรรมเชิงพลศาสตร์ของตู้โลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แรงแผ่นดินไหวโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ = Dynamic behaviorof metal cabinets for electronic equipment under seismic loading by finite element method / โอฬารี นาวิกวาณิชย์ / 2555 /Full Text
Subject
พลศาสตร์
ไฟไนต์เอลิเมนต์
แผ่นดินไหว
1518 พฤติกรรมผู้บริโคภในการซื้อยาแผนโบราณจากร้านขายยาในจังหวัเชียงใหม่ = Consumer behavior towards buying traditional medicine from Drug Stores in Chiang Mai Province / นิสารัตน์ คันธรส / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านขายยา
1519 พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = Consumer behavior towards using services at Central Plaza Chiang Mai Airport / เปรมินทร์ วีรจิตโต / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1520 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อทองคำรูปพรรณในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Purchasing behavior of consumers towards styled gold in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / รัถยา เศรษฐวุฒิไกร / 2555 /Full Text
Subject
ทองคำ -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84