ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่ = Academic achievement and adversity quotient of Mathayom Suksa 3 students, Kowittamrong Chiang Mai School / ชลลดา ปัญญา / 2555 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การแก้ปัญหา
1462 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในเพลงไทยลูกทุ่ง = Student learning achievement from jigsaw technique teaching on analysis of figurative language of Thai country songs / ณัฐชยา พอพิน / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
ภาษาไทย -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร
1463 พฤติกรรมการจัดการตนเอง และปัจจัยทำนายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง = Self-management behaviors and predicting factors in elders with end stage renal disease undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis / สุพิชา อาจคิดการ / 2555 /Full Text
Subject
Self management
Kidney diseases
Peritoneal dialysis
1464 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Behavior of Chiang Mai University students in using mobile phone / ณัฐชรัตน์ ใหม่มามูล / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่
นักศึกษา -- พฤติกรรม
1465 พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Drug use behaviors of patient with hypertension in Mae Hoingeon Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ธิรารัตน์ ญี่นาง / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- การใช้ยา
การใช้ยา -- พฤติกรรม
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1466 พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลมของผุ้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing carbonated soft drink / รัตนะ ดาวแดน / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำอัดลม
เครื่องดื่ม
1467 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำมันไบโอดีเซลของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behaviors for biodiesel fuels of motorists in Mueang Chiang Mai District / สายฝน ชัยวุฒิ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
1468 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการค้าดอกไม้สด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The decision making behavior of flower sellers on selecting transportation modes in Mueang District, Chiang Mai / สวนสน ยอดนางคำ / 2555 /Full Text
Subject
ดอกไม้ -- การตลาด
ดอกไม้ -- การขนส่ง
ดอกไม้ -- เชียงใหม่
1469 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแบบแผนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในแหล่งท่องเที่ยวหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Behavior and expenditures pattern of foreign tourists in Patong Beach of Phuket Province / จิรัชญา ภูสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ภูเก็ต
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
1470 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผุ้บริโภคในอำเภอเมืองนครสวรรค์ = Fresh-coffee consumption behavior of consumers in Mueang Nakhon Sawan District / จุตินันท์ เรืองจุติโพธิ์พาน / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นครสวรรค์
กาแฟ
1471 พฤติกรรมการบริโภคนมและความเต็มใจจ่ายสำหรับนมอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Milk consumption behavior and willingness to pay for organic milk of consumer in Chiang Mai Province / นิตยา สง่างามวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
นมพาสเจอร์ไรส์ -- การจัดซื้อ
1472 พฤติกรรมการบริโภคและการออมของครูที่มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด = Consumption and saving behavior of indebted teachers of Lamphun teacher saving co-operative society company limited / ชนากานต์ โกมลธง / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
การประหยัดและการออม
1473 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Hazard protection behaviors From using pesticides of farmers at Mae Pae Village, Samoeng Neua Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / บุญสืบ ศรีไชยวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- พฤติกรรม
ยากำจัดศัตรูพืช
1474 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 = Behavior of people's political participation in Chiang Dao District, Chiang Mai Province toward the general election on 3 July B.E. 2554 / สิทธิชัย อินทร์บุญ / 2555 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1475 พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in habitation selection in accordance with the government policy in Chiang Mai Municipality / พิมพ์กัณฐิกา ศูนย์ตรง / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การซื้อบ้าน -- นโยบายของรัฐ
1476 พฤติกรรมการเลือกซื้อแท็บเล็ตเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Behavior choice of buying tablet versus notebook of students Chiang Mai University / จักรกฤษณ์ กิตติวรวุฒิ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
1477 พฤติกรรมการเลือกซื้อพืชอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior to buy safety food crops in Mueang District, Chiang Mai Province / พรวิสาข์ ประเสริฐแสง / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักปลอดสารพิษ -- การจัดซื้อ
1478 พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์กระบะที่ใช้ก๊าซซีเอ็นจีเพื่อการพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers behavior in purchasing commercial pickup cars using compressed natural gas in Mueang Chiang Mai Province / ศรัณยู ชนะ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1479 พฤติกรรมการเลือกศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ = Behavior choice of studying in Chiang Mai Polytechnic College / อมรเทพ วัฒนาวรสกุล / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1480 พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวบ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Forest Resource Conservation Behavior of Khunchanghian Villagers, Changphuak Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / ทิวาพร พรหมสิทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84