ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 ผลของแคดเมียมต่อการงอกและการเติบโตของข้าวบางสายพันธุ์ = Effects of cadmium on germination and growth of some rice varieties / รัชนีวรรณ นาคศิริ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- การเจริญเติบโต
แคดเมียม
1422 ผลของไคโตซานและโซเดียมแอซิเทตต่อการผลิตสาร 1,2-Didehydrostemofoline ของต้หนอนตายหยากในหลอดทดลอง = 1Effects of chitosan and sodium acetate on 1,2-Didehydrostemofoline production of In Vitro Stemona sp. / เกล็ดนที จัตวัฒนกุล / 2555 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
1423 ผลของเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา = The Effect of foreign aid on economic growth and human development of developing countries / ธัญญลักษณ์ ดุลิกานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเทศที่กำลังพัฒนา
1424 ผลของชนิดตัวกลางอินทรีย์ที่มีต่อสมรรถนะการกำจัดซัลเฟตออกจากน้ำระบายจากเหมืองที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยพีอาร์บี = Effects of organic media types on performance of sulfate removal from acid mine drainage by PRB / ปานิฐชา คำมาโมงค์ / 2555 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
ซัลเฟต
1425 ผลของชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงซิงก์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์ = Effect of ZnO Anti-reflection layer to efficiency of ZnO Dye-sensitized solar cells / เอกชัย จันทร์ตา / 2555 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานไฟฟ้า
1426 ผลของโซเดียมคลอไรต์และกรดแอสคอร์บิกต่อการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลำไยพันธุ์ดอระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ= Effects of sodium chlorite and ascorbic acid on pericarp browning of Daw longan fruit during low temperature storage / เกียรติศักดิ์ อินราษฎร / 2555 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- พันธุ์ดอ
โซเดียมคลอไรด์
กรดแอสคอร์บิค
1427 ผลของโซเดียมและโพแทสเซียมไอออนต่อสมรรถนะของระบบยูเอเอสบี = Effects of sodium and potassium ions on performance of UASB system / ไกรเวศ กาพย์ตุ้ม / 2555 /Full Text
Subject
โซเดียม
โพแทสเซียม
ไอออน
ยูเอเอสบี
1428 ผลของน้ำออกซิไดส์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าที่มีต่อการลดโรคแอนแทรกโนสบนผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ = Effects of electrolyzed oxidizing water on reduction of anthracnose disease on fruit of mango cv. Nam Dok Mai / จามรี เกติมา / 2555 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้ -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช
1429 ผลของปัจจัยของลมร้อนและความชื้นวัสดุที่มีต่ออัตราการอบแห้งลำไยคว้านเมล็ด = Effect of hot air parameters and moisture content on drying rate of seeded longan / โชติวรรณ พัฒนจันทร์ / บัณฑฺตวิทยาลัย 2555 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
การอบแห้ง
1430 ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน = effects of a transitional care program on health behaviors and functional capacity among acute coronary syndrome patients / สุดคะนึง ดารานิษร / 2555 /Full Text
Subject
Health behavior
Coronary disease
1431 ผลของโปรแกรมการเตรียมพยาบาลต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of the nurse preparation program on nurses' practices regrading promoting mother and preterm infant feeding interaction / มโนนาฎ วัฒนะโชติ / 2555 /Full Text
Subject
Breast feeding
Infant premature
1432 ผลของโปรแกรมการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบมีน้ำหนักถ่วงและไม่มีน้ำหนักถ่วงต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการกระโดดแนวดิ่งและการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอล = Effect of muscle power training program with weights and without weights on leg muscle strength, vertical jumping ability and shooting under the hoop of basketball player / นิตินัย สงวนศรี / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
กำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
บาสเกตบอล -- การฝึก
นักกีฬา -- เชียงใหม่
1433 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of a self-efficacy enchancement and social support program on exercise behavior among pregnant women / สุวิสา ปานเกษม / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Self -- efficacy
Pregnancy
1434 ผลของพรีไบโอติกและระดับน้ำตาลต่อการเหลือรอดของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และ Lactobacillus casei ในไอศกรีมซินไบโอติก = The Effect of prebiotic and sugar levels on the survival of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei in synbiotic ice cream / ศุภนิช สิทธิบุศย์ / 2555 /Full Text
Subject
พรีไบโอติก
โพรไบโอติก
แล็กโตบาซิลลัส
ไอศกรีม
1435 ผลของพีวีพีต่อประสิทธิภาพการกรองของเมมเบรนเส้นใยกลวงที่ผลิตจากพีวีดีเอฟ = Effect of PVP on filtration performance of hollow fiber membrane produced from PVDF / จักรพงษ์ ทองพิทักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ -- การกรอง
เครื่องกรองน้ำ
1436 ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวายเอียสกุล = Effects of calcium and magnesium levels on growth and development of dendrobium 'Earsakul' / ภราดร สกุลพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
แคลเซียม
แมกนีเซียม
1437 ผลของระยะเวลากักเก็บส่วนของเหลวต่อการสร้างกรดไขมันระเหยได้จากต้นข้าวโพดหมักโดยจุลินทรีย์จากกระเพาะหมักของโคนมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ = Effect of hydraulic retention time on volatile fatty acid production from corn silage by rumen microorganisms of dairy cows for biogas production / อภิชาติ ศรีภัย / 2555 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ข้าวโพด
1438 ผลของระยะเวลาการแช่ อุณหภูมิ และพีเอชของน้ำโอโซนต่อการลดปริมาณอีไทออนตกค้างและคุณภาพของผลส้มสายน้ำผึ้งหลังการเก็บเกี่ยว = Effect of immersing duration, temperature and pH of ozonated water on ethion residue reduction and quality of tangerine cv. Sai Nam Pung Fruit after harvesting นันทิยา วงศศิริศักดิ์ / นันทิยา วงศ์ศิริศักดิ์ / 2555 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
โอโซน
1439 ผลของโลหะทองแดงในเคลือบประกายโลหะต่อการสะท้อนแสง = Effects of copper metal in metallic luster glaze on light reflection / ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล / 2555 /Full Text
Subject
ทองแดง
โลหะผสมทองแดง
1440 ผลของวัฏจักรการขับขี่ตอการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองเชียงใหม่ = Effect of driving cycle on fuel consumption and carbon dioxide emissions in chiang mai city / ชุตินันท์ อยู่สุข / 2555 /Full Text
Subject
คาร์บอนไดออกไซด์
การอนุรักษ์พลังงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84