ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ผลของการควั่นกิ่งและการพ่นปุ๋ยการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและจักรพรรดิ = Effects of girdling and fertilizer spraying on flowering of lychee cv. Hong Huay and chakrapad / อรทัย ธนัญชัย / 2555 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
ลิ้นจี่ -- พันธุ์จักรพรรดิ
ลิ้นจี่ -- การออกดอก
1382 ผลของการเคลือบผิวด้วยไขผึ้งต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บรักษาและอายุการวางจำหน่ายของผลมะนาว = Effects of bee wax coating on postharvest quality, storage life and shelf life of lime (Citrus aurantifolia Swingle) / เกศรัตน์ วิศวไพศาล / 2555 /Full Text
Subject
มะนาว -- การเก็บและรักษา
สารเคลือบผิว
ไขผึ้ง
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
1383 ผลของการเคลือบผิวด้วยอีพอกซีและอีพอกซีนาโนคอมโพสิตต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของกระเบื้องแก้วปูพื้น = Effects of Epoxy and Epoxy Nanocomposite coatings on physical and mechanical properties of glass floor tiles / ปรัชญา โพธิยาสานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
การเคลือบผิวด้วยแก้ว
กระเบื้องปูพื้น
1384 ผลของการโคชต่อการคงไว้ซึ่งนมมารดาของมารดาทารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of coaching on maintaining breast milk among mothers of preterm infants / วิภาจรี แก้วนิล / 2555 /Full Text
Subject
Breast
Infant, premature
1385 ผลของการจัดการความไม่พึงพอใจของผู้พักอาศัยหอพักแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Results of unsatisfaction management of dormitory residents in Suthep Sub-district, Mueang Chiang Mai District / ธนสรณ์ ธนพิทักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
หอพัก -- ความพอใจของผู้อยู่อาศัย
หอพัก -- การจัดการ
ห้องชุด -- การจัดการ
1386 ผลของการจัดการไฟป่าต่อพฤติกรรมของไฟแบบจำลองในป่าเ๖็งรังโดยโปรแกรมฟาไซต์ = Effects of forest fire management on simulated fire behavior in deciduous dipterocarp forest by FARSITE / ณัฐพล อัตตาธนากร / 2555 /Full Text
Subject
ไฟป่า
1387 ผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus flavus และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุงด้วยกรรมวิธีแตกต่างกัน = Effect of radio frequency treatment for controlling aspergillus flavus contamination and quality of rice var. Khao Dok MaLi 105 in different treatment packagings / จิตรมาศ นากา / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ 105
ข้าว -- พันธุ์
คลื่นความถี่วิทยุ
เชื้อรา -- การควบคุม
1388 ผลของการใช้จ่ายในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Impact of information and communication technology expenditures on technology change in South-East Asian Countries / อนุรักษ์ ปรารมภ์ / 2555 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่าย
1389 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community management of solid waste / สุรารักษ์ ขาวอิ่น / 2555 /Full Text
Subject
Refuse disposal
1390 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดของพยาบาล = Effects of implementing an action plan based on AIC technique on prevention practices and incidence of needlestick or sharp injuries among nurses / วนิดา คนซื่อ / 2555 /Full Text
Subject
Syringes
Accident prevention
1391 ผลของการเต้นแอโรบิกแบบมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความพึงพอใจ = Effect of aerobic dance with Thai boxing style on physical fitness and satisfaction / ณัฐพล ประภารัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Boxing
แอโรบิก (กายบริหาร)
มวยไทย
การออกกำลังกาย
1392 ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดต่อระดับความเจ็บปวด ระยะเวลาของการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ = Effects of childbirth preparation on pain level, duration of labor, and perception of childbirth experience among adolescent pregnant women / พรรณทิพย์ โชมขุนทด / 2555 /Full Text
Subject
Pain
Pregnancy -- in adolescent
Labor
1393 ผลของการเติมซิลิกาจากเถ้าแกลบต่อสมบัติของพอร์ซเลนเคมี = Effects of Rice-Husk-Ash silica addition on properties of chemical porcelain / สุรพัฒนพงษ์ กุลธรรม / 2555 /Full Text
Subject
ซิลิกา
แกลบ
พอร์ซเลนเคมี
1394 ผลของการเติมอนุภาคนาโนโลหะออกไซด์ต่อสมบัติของไฮดรอกซีอะพาไทต์ = Effects of metal oxide nano-particles addition on properties of hydroxyapatite / นฤมล เลิศคาฟู / 2555 /Full Text
Subject
วัสดุศาสตร์
ไฮดรอกซีอะพาไทต์
1395 ผลของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งโฟม-แมทที่มีต่อความคงตัวของสารสกัดจากใบเตยหอม ชนิดผง = Effect of foam-mat freeze-drying on the stability of of powdered pandan (Pandanus amaryllifolius) extract / เสาวรัชรี รินอุตย์ / 2555 /Full Text
Subject
การทำแห้งแบบเยือกแข็ง
สารสกัดจากพืช
ใบเตย
1396 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว Trotzer ที่มีต่ออิสระแห่งตนของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด = Effects of trotzers group counseling on autonomy of adolescent drug users getting rehabilitation at therapeutic community / ศิริพร ยาวิราช / 2555 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม -- เชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
1397 ผลของการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าสู่ตาแหน่งภายใต้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ของกานันต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Inpact of accessing to sub-district headman position under the provincial affairs law (number 11) of B.E. 2551 on people's participation in Sanpatong District, Chiang Mai Province / ธนพร เหมแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
กำนัน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1398 ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effect of core muscle strength training on dynamic balance of Chiang Mai University Demonstration School football player / ณัฐภูมิ จันทราช / 2555 /Full Text
Subject
นักกีฬาฟุตบอล -- เชียงใหม่
กล้ามเนื้อ
การทรงตัว
1399 ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะจาเพาะของนักกีฬาบาสเกตบอล = Effects of core muscle strength training to skill-related fitness of basketball players / หัสดิน เชยบาล / 2555 /Full Text
Subject
บาสเกตบอล -- การฝึก
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
สมรรถภาพทางกาย
1400 ผลของการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวต่อการทดสอบตารางเก้าช่องในนักกีฬาเทเบิลเทนนิส = Effect of agility training on nine-square test in table tennis players / กิตติภูมิ บริสุทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Exercise
เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส -- การฝึก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84