ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้การอ่านอย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using extensive reading to promote English reading comprehension and vocabulary knowledge among Prathom Suksa 6 students / สาริศา แก้วอินตา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
122 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนากระบวนการทางสถิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Use of integrated learning activities to develop statistical procedures of Mathayom Suksa 3 students at Uttaradit school, Uttaradit province / ประดิษฐ์พร ดิษบรรจง / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- อุตรดิตถ์
กิจกรรมการเรียนการสอน
123 การใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงใหม่ = Using inquiry cycle activities to development of Thai grammar concepts for Prathom Suksa 3 students at Ban Sob Chaem Fang Sai School, Chiang Mai Province / พรรณี กันใหม่ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
124 การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของพระนิสิต = Using extensive reading activities to promote english vocabulary knowledge and writing ability among monk students / ภาณุวัฒน์ รังสรรค์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
125 การใช้กิจกรรมดาราทีบีเอ็มเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using DARA TBM activities to develop Thai language skills of Mathayom Suksa 2 students at Dara Academy, Chiang Mai Province / กาญจนา สุนันตา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
126 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยสวกับเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ จังหวัดเชียงใหม่ = Using life skill activities to enhance understanding on sexual relationship for teenagers at Imjai House, Chiang Mai Province / พันธพร วุฒิ / 2555 /Full Text
Subject
เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น -- เชียงใหม่
เพศสัมพันธ์
127 การใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Using cultural activities to promote attitude towards Japanese language learning of upper secondary school students / วิไลรัตน์ ทาโส / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
128 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Use of guidance activities to develop self - esteem of Prathom Suksa 6 Students at Ban San Khamphaeng School, San Khamphaeng District, Chiang Mai Province / อรุณวรรณ สุวรัตนากุล / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
129 การใช้กิจกรรมพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ = Use of multisensory activities to promote English listening and speaking abilities of ethnic group students / สุนิสา เบทส์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
130 การใช้กิจกรรมสมุดบันทึกความดีเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน = Using merit diary activities to promote public mind of Prathom Suksa 6 students at Rajaprachunukhro 26 school, Lamphun province / พลับพลึง วงศ์คำมูล / 2555 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพจิต
จิตวิทยาการศึกษา
นักเรียน -- จิตวิทยา -- ลำพูน
131 การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการออกแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of creativity-by-Design activity to promote English writing ability and creative thinking of Mathayom Suksa 2 Students / จิรัชญา โคศิลา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
132 การใช้กิจกรรมอภิปรายรายกลุ่มย่อยหลังการชมภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using small group discussion activities preceded by movie viewing to promote English speaking and analytical thinking abilities among Mathayom Suksa 4 students / เอนก โชคศิริวุฒิกุล / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
133 การใช้ดัชนีชีวภาพและเคมีเพื่อประเมินผลกระทบของฟาร์มปลาเรนโบว์เทราต์ต่อลำธารสองพี่น้อง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ = Use of biological and chemical indices to assess impacts of rainbow trout farm on Song Pee Nong Stream, Doi Inthanon National Park / ศุภิสรา สุวรรณประเสริฐ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
ปลาเรนโบว์เทราต์ -- การเลี้ยง
ฟาร์มสัตว์น้ำ
134 การใช้ดัชนีชีวภาพและดัชนีเคมีเพื่อประเมินผลกระทบจากมนุษย์ต่อคุณภาพน้ำของแม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Use of biotic and chemical indices for assessment of anthropogenic impacts on water quality of Pai river, Mae Hong Son province / รัชดาภรณ์ จันทร์ถา / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพน้ำ -- แม่ฮ่องสอน
น้ำ -- การวิเคราะห์
แม่น้ำปาย
135 การใช้เทคนิคจินตภาพในการสอนตัวอักษรคันจิภาษาญี่ปุ่น = Using visualization techniques for teaching kanji characters in Japanese language / สารนิช พละปัญญา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาญี่ปุ่น -- ตัวอักษร
การสอน
136 การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Use of lexical approach to promote English vocabulary knowledge, reading ability, and motivation among higher vocational certificate students / ชลฤทัย ชื่นบาน / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
137 การใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Using role play develop social skills of Mathayom Suksa 2 students, Chiangmai University Demonstration school / น้ำอ้อย ทวีการไถ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
ทักษะทางสังคม
138 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง = Using the computer-based exercises to solve cluster pronunciation problems of Mathayom Suksa 3 students at Bunyawat Wittayalai school, Lampang Province / นวพร พันธุ์ขาวสอาด / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- ลำปาง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
139 การใช้บล็อกย่อยและเครื่องกลั่นไอน้ำในวิธีโมดิฟายด์ คอมพรีเฮนซีฟสำหรับการวิเคราะห์ไนโตรเจนในปุ๋ย = Use of Digestion Block and Steam Distillation Apparatus in Modified Comprehensive Method for Nitrogen Analysis in Fertilizer / พงศ์พัฒน์ วัยวัฒน์ / 2555 /Full Text
Subject
ปุ๋ยไนโตรเจน
ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์
สารเชิงซ้อน
140 การใช้ใบปาล์มน้ำมันกับหญ้ากินนีสีม่วงเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม = Use of Oil Palm Fronds and Purple Guinea Grass as Sources of Roughages of Dairy Cows / ชลนภา มุ่งดี / 2555 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
ปาล์มน้ำมัน
หญ้ากินนีสีม่วง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84