ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ผลกระทบทางสุขภาพจากขยะมูลฝอยในหมู่บ้านป่าลานดอนแก้ว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ =Health impact from solid waste in Palandonkaew village, Tungsatok subdistrict, Sanpatong district, Chiang Mai province / ลาวัลย์ วิภาพรพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Health impact
1362 ผลกระทบนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ต่ออุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานของบริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเชียงใหม่ : กรณีศึกษาพนักงานทำความสะอาด = The Impact of 300 baht minimum wage policy on labor demand and supply of the Siam Administrative Management Co.,Ltd. Chiang Mai Office : a case study cleaning staff / ทิวาพร มูลคนธ์ / 2555 /Full Text
Subject
นโยบายแรงงาน -- เชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
1363 ผลการใช้กิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย = Effects of using mathematical problem solving activities for developing critical thinking of Prathom Suksa 6 students, Ban Sanpuloei school / กาญจนา พายุมั่ง / 2555 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
1364 ผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง ดู พูดของนักเรียนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับต้น = Results of using role play to promote listening, viewing and speaking skills for learners of Thai as a foreign language at the beginner level / ยุวดี มากพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- การฟัง
ภาษาไทย -- การพูด
1365 ผลการใช้โครงการสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Results of using the good quality life support program among family members of terminally ill patients at Nakornping hospital, Chiang Mai province / อภิญญา ไชยวงศา / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1366 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Results of using activity packages for promoting science process and higher - order thinking skills of Mathayom Suksa 2 gifted science students at The Prince Royal's College, Chiang Mai Province / ขัติยา จันสังสา / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
1367 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบโฟร์แมท เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Results of using 4 MAT teaching model to develop analytical thinking skill of grade 9 students / ศรีนวล ไชยวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบ 4 แมท
ทักษะทางการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1368 ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการใช้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทจากธนาคารออมสิน สาขาแม่แตง = Performance of village and urban community fund in using village development loan from government savings bank, Maetang branch / หทัยรัตน์ โพธิ์นา / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
1369 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ของโรงเรียนพร้าวบูรพา จังหวัดเชียงใหม่ = Results of the implementation of One Tambon One School (OTOS): magnet school at Phraoburapa school, Chiang Mai province / รัตนา สิทธิราช / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การประเมิน
โครงการพัฒนาโรงเรียน
1370 ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก่อนและหลังได้รับค่าตอบแทนในอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร = Result of dengue hemorrhagic fever prevention and control of village health Volunteer before and after receiving compensation in Dong Charoen District, Phichit Province / วีรวิชญ์ ตรัยธนเศรษฐ์ / 2555 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- พิจิตร
อาสาสมัครสาธารณสุข -- พิจิตร
1371 ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ในเขตเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Enforcement result of the alcoholic drinks control act B.E. 2551 in Pai municipality, Mae Hong Son province / วิชัย รอดสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
1372 ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = The performance of Tambon Sanmahaphon municipality under good governance guideline Mae Tang District, Chiang Mai Province / นงลักษณ์ บุญตวย / 2555 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การบริหารรัฐกิจ
1373 ผลการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ สำหรับคนไทยต่อน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอว = Effect of practice following food dietary guidelines for Thais on body weight and waist Cirumference miss luckana pomson / ลักขณา พรหมศร / 2555 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- ไทย
น้ำหนักตัว
1374 ผลการสอนแนวสมดุลภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effects of balance literacy teaching approach on practicing Thai language skills of Mathayom Suksa 1 students, Mae Lao Wittayakom school, Mae Lao district, Chiang Rai province ดวงเด่น บุญชม / ดวงเด่น บุญชุม / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1375 ผลการให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตนกรณีว่างงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ = Results of rendering assistance to Unemployed Workers of Chiang Mai Employment Office / จรัญญา สุคนธชาติ / 2555 /Full Text
Subject
ประกันการว่างงาน -- เชียงใหม่
การว่างงาน -- เชียงใหม่
1376 ผลการออกกำลังกายในน้ำต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี = Effects of aquatic exercise on physical fitness of under 12 year old male football players / รชฏ หมอศาสตร์ / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Physical Fitness
การออกกำลังกายในน้ำ
นักกีฬา
1377 ผลของ 2,4-D และไคเนตินต่อเอมบริโอเจเนซิสในข้าว = Effects of 2,4-D and kinetin on embryogenesis in rice / จุฑาทิพย์ ทนันไชย / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
อาหารเลี้ยงเชื้อ
การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
1378 ผลของกรดซิตริก กรดเพอร์ออกซีซิตริก และกรดแอสคอร์บิกร่วมกับไคโทซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ Effects of citric acid, peroxycitric acid and ascorbic acid combined with chitosan on quality and shelf-life of lychee fruit cv. Juckapat / ปานฉัตร วงค์ไชยยา / 2555 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
กรดซิตริก
กรดเพอร์ออกซีซิตริก
กรดแอสคอร์บิค
ไคโตแซน
1379 ผลของกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อการคิ เชิงบวกของเยาวชนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง = Effect of psychological group process based on analysis theory on positive thinking in youths from divorced families / คหัชนันญ์ ภัทรกฤดา / 2555 /Full Text
Subject
กลุ่มจิตสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การหย่า
เยาวชน -- เชียงใหม่
1380 ผลของการกระจายรายได้ที่มีต่อการลดความยากจนหลังปี ค.ศ.2000 = Effect of income distribution on poverty reduction after the millennium / จีรนันท์ เตชะนันท์ / 2555 /Full Text
Subject
การกระจายรายได้
ความจน
การพัฒนาเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84