ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีต่อการไหลของเงินทุนจากต่างประเทศสู่ประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยและช่วงวิกฤตซับไพร์มของ ประเทศสหรัฐอเมริกา = Impacts of economic and financial variables on foreign capital flow to Thailand during Thai economic crisis and the U.S. subprime crisis / ทัศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
1342 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงปี พ.ศ.2548-2554 ที่มีต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีเวกเตอร์ออโต้รีเกรสชั่นแบบไม่เชิงเส้นตรง = Impact of economic variables and political event during 2005-2011 on the stock exchange of Thailand using nonlinear vector autoregression approach / จินดา ตียาคม / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1343 ผลกระทบของนโยบายโครงการขนาดใหญ่ที่มีต่อท้องถิ่น ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จาก พ.ศ. 2544-2554 = The Impacts of megaproject policy on Mae Hia Sub-district, Mueang Chiang Mai District local area from B.E. 2544-2554 / ศราวุธ กองเขียว / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่ -- ผลกระทบต่อสังคม
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่ -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
นโยบายของรัฐ -- ไทย
1344 ผลกระทบของแนวคิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการจับ การค้นของตำรวจ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน = The Impact of human rights concepts on how the police arrest and search comparing between Thailand and the people's republic of China / สุพรรณิการ์ กิตติวรากูล / 2555 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- ไทย
สิทธิมนุษยชน -- จีน
สิทธิผู้ต้องหา
ตำรวจ -- พฤติกรรม
1345 ผลกระทบของบรรยากาศการแบ่งปันความรู้และความพึงพอใจในการสื่อสารต่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด กิจการซีแพคภาคเหนือ = Impacts of knowledge sharing climate and communication satisfaction towards work outcome of employees at the concrete products and aggregate company limited, CPAC Northern Business / ปริญญ์ นันทกสิกร / 2555 /Full Text
Subject
การสื่อสารในองค์การ
การบริหารงานบุคคล
1346 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์อินโดนิเซีย = Effects of macroeconomics factors on index of the stock exchange of Thailand and the Indonesia stock exchange / ชลลดา เบ็ญพาด / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- ราคา
ดัชนีราคา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1347 ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพคล่องของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี 2543 และ 2553 = Effects of macroeconomic factors towards corporate liquidity of listed companies in the stock exchange of Thailand between 2000 and 2010 / พัชราพรรณ ลิ้มศักดากุล / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเงิน
สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์)
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1348 ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน = Impacts of crime and violence in Southern Provinces of Thailand on border trade / มูฮำหมัดกัฟดาฟี มะทา / 2555 /Full Text
Subject
อาชญากรรม -- ไทย (ภาคใต้)
อาชญากรรม -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- มาเลเซีย
1349 ผลกระทบของภัยแล้งและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of drought on langan farmers' and their adaptation in mae soi sub-district, Chom Thong district, Chiang mai Province / กฤษนันท์ ทองทิพย์ / ชียงใหม่ 2555 /Full Text
Subject
ภัยแล้ง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ลำไย -- การปลูก -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1350 ผลกระทบของมลภาวะของฟาร์มไก่ไข่ต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านแพะ แม่แฝกใหม่และบ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชสา คงอภิรักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ฟาร์มไก่ -- สันทราย (เชียงใหม่)
1351 ผลกระทบของระบบค่าแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพการผลิตในบริษัทผลิตเครื่องประดับ = Impact of incentive pay system on production efficiency in jewelry manufacturing company / นฤมล เฉลิมพิชัย / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องประดับ -- การผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
1352 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกสินค้าข้าวของประเทศไทยไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Effect of exchange rate on Thai rice export volume to the united states of America and China using cointegration approach / ฐานิต ศาลติกุลนุการ / 2555 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
ข้าว -- การส่งออก
1353 ผลกระทบของอุตสาหกรรมเซรามิกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Effects of ceramic industry on economic growth of Thailand / วรรณิภา ปัญญาคง / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา
1354 ผลกระทบควมผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนของประเทศไทยโดยวิธีมัลไทวาริเอทการ์ช = The effect of exchange rate volatility of capital flow volatility of Thailand Using Multivariate GARCH / อนุธิดา ปัญญา / 2555 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
1355 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในราคาน้ำมัน และนโยบายการเงินต่อตัวแปร เศรษฐกิจมหภาคของไทย = Effects of oil price and monetary policy shock on Thai Macroeconomic Variables / จีระยุทธ สาระบุตร / 2555 /Full Text
Subject
น้ำมัน -- ราคา
นโยบายการเงิน
เศรษฐศาสตร์มหภาค
1356 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนต่อดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาริเอทการ์ช = The Effects of interest rate and exchange rate volatility onthe stock exchange index in the stock exchange of Thailand using bivariate GARCH / ธนวัฒน์ อภิโกมลกร / 2555 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- ดัชนี
1357 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่สมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Economic impacts of modern retailers on small scale local retailer in Mueang District, Chiang Rai Province / อรวรรณ บุโพธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
การค้าปลีก
ธุรกิจ
ร้านค้าปลีก -- เชียงราย
1358 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกร่วมกับโทษปรับของเรือนจำและทัณฑสถานในจังหวัดเชียงใหม่ = Social-economic impacts on prisoners sentenced to imprisonment and fines in jail and prison in Chiang Mai Province / ณัฐพล ไชยรินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
นักโทษ -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
นักโทษ -- ผลกระทบต่อสังคม
ทัณฑสถาน -- เชียงใหม่
1359 ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการสร้างปางช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social economics impacts elephant camp: a case study of Tambon Kuedchang, Amphoe Maetang, Changwat Chiang Mai / ธงชัย ประเทือง / 2555 /Full Text
Subject
ปางช้าง -- ผลกระทบต่อสังคม
ปางช้าง -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ช้าง -- เชียงใหม่
1360 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนจากโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโซนกลาง บ้านป่าตึงน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Social and environmental impacts on community from integrated waste management middle zone, Ban Pa Thung Noi village, Doi Saket district, Chiang Mai province / วีรียา ใบโพธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
ขยะ -- การจัดการ -- เชียงใหม่
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84