ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ปัญหาของกระบวนการผลิตและการก่อสร้างงานอาคารโดยใช้ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Production and constructural system : A Case study of Piboon concrete company limited (PCC) / วรรณศักดิ์ จันทรสุรินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
การก่อสร้างคอนกรีต
อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง
1322 ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการก่อสร้างตามแผนงานโครงการไทยเข้มแข็งที่สอง กรณีสึกษา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of local administrations in implementing construction projects understimulus package II program : A case study of Chomthong Local Administrations, Chiang Mai province / สุธี สกุลทอง / 2555 /Full Text
Subject
วิศวกรรมโครงสร้าง -- เชียงใหม่
การควบคุมโรงงาน (วิศวกรรมศาสตร์)
การปกครองท้องถิ่น
1323 ปัญหาทางกฎหมายในระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The Legal problems on tax payable collection management system of local government / วันธยา สุวรรณอักษร / 2555 /Full Text
Subject
การจัดเก็บภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1324 ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือดาเนินการตาม โครงการบูรณาการภาคสังคมระหว่างเรือนจา จังหวัดลาพูนกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Problems and Obstacle in Collaboration for Implementing Social Integration Project Between Lamphun Province Prison and the Local Government Network / ธีรเชนทร์ เดชา / 2555 /Full Text
Subject
เครือข่ายสังคม
เรือนจำ -- ลำพูน
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1325 ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชกฤษฎีการาคาปานกลางของที่ดิน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 = Problems and obstacles of Chiang Dao Tambon Administrative Organization in collecting local maintenance tax under the royal land price assessment B.E. 2521-2524 / นิวัตร จำปี / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ภาษีบำรุงท้องที่ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การเก็บภาษี -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
1326 ปัญหาและอุปสรรคในการขอรับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลบนพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in applying for consideration the petition Thai Nationality of Highlander in Phrao District, Chiang Mai Province / สลีล คำภาแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
สัญชาติ -- ไทย
ชาวเขา -- พร้าว (เชียงใหม่)
1327 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in working of the child and youth counell committee of Maepong Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Provinve / วีราภา บุญหมื่น / 2555 /Full Text
Subject
สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่โป่ง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- การบริหาร
เด็ก
เยาวชน
การจัดการองค์การ
1328 ผลกระทบการค้าชายแดนภาคเหนือตอนบนด้านอำเภอเชียงของที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้การเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน = Impact of northern border trade on Chiang Khong District on local economy for under the ASEAN community preparation / อัมราภรณ์ ศรีกาญจนพัฒน์ / 2555 /Full Text
Subject
การค้าระหว่างประเทศ
การลงทุน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1329 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ = The effects of structural demographic change on economic growth / สุภาวดี ไชยชมภู / 2555 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐศาสตร์
1330 ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศสมาชิกอาเซียน = The Impact of economic growth on carbon dioxide emissions in ASEAN members / ศิวนันท์ โสภาภูมิ / 2555 /Full Text
Subject
คาร์บอนไดออกไซด์ -- แง่สิ่งแวดล้อม
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
1331 ผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน = Impact of research and development expenditure on economic growth of ASEAN countries / วสันต์ ธรรมพิทักษ์เวช / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ
วิจัย -- ค่าใช้จ่าย
1332 ผลกระทบของการใช้จ่ายรัฐบาลที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยวิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน = Impact of government expenditure on gross domestic product of South East Asian countries using panel cointegration / ธิดารัตน์ โกไศยกานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
รัฐบาล -- ค่าใช้จ่าย
1333 ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง = Effects of internet usage on business operation of small and mediumsized enterprises following the philosophy of sufficiency economy / ณัฐ โพธิ์จันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
อินเตอร์เน็ต
เศรษฐกิจพอเพียง
1334 ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ต่อประชาชนและสถาบันการเงินในจังหวัดเชียงใหม่ = The Effects of the enforcement of deposit protection Agency Act. B.E. 2551 on customers and Financial Institutions in Mueang Chiang Mai District / ลักขณา โกวัฒนะ / 2555 /Full Text
Subject
การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เงินฝากธนาคาร
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
1335 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันต่อผู้ประกอบการเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม = Impacts of the oil price change on the fishing entrepreneurs in Samutsongkhram Province / กัญญารัตน์ สุวรรณสิงหาสน์ / 2555 /Full Text
Subject
ปิโตรเลียม -- ราคา
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
ประมง -- สมุทรสาคร
1336 ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน ต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effects of Thai-Chinese free trade areas on garlic producers in Mae Hong Son province / ธนสิน เด่นเจริญกุล / 2555 /Full Text
Subject
กระเทียม -- การปลูก
เกษตรกร -- แม่ฮ่องสอน
การค้าเสรี
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
1337 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการจ้างงานของประเทศในอาเซียน = Impacts of foreign direct investment on employment of ASEAN countries / กีรติ สีมากุล / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ
การลงทุนของต่างประเทศ
การจ้างงาน
1338 ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา พ.ศ. 2554 ที่มีต่อเศรษฐกิจชุมชนชายแดน : กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ = Impact of Thai-Cambodian conflict in B.E. 2554 on border communities economy : a case study of Chong Chom Checkpoint, Kap Choeng District, Surin Province / นพชัย ฟองอิสสระ / 2555 /Full Text
Subject
การค้าระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ไทย -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- กัมพูชา
1339 ผลกระทบของความมั่งคั่งที่มีต่อการเข้าร่วมในกาลังแรงงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย = Impact of wealth on labor force participation of elders in Thailand author / นิภาวรรณ์ ถาวรนิวัตน์ / Authorหม่ 2555 /Full Text
Subject
แรงงาน
ผู้สูงอายุ -- ไทย
ผู้สูงอายุ -- ภาวะเศรษฐกิจ
1340 ผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย โดยใช้วิธีเบย์เซียนเวคเตอร์ ออโตริเกรสชัน = The Impacts of economic and quality of life variables on income distribution in Thailand using bayesian vector autoregression method / ภิญญดา เฉียบแหลม / 2555 /Full Text
Subject
รายได้ -- ไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84