ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกตลาดสดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumers towards selecting fresh markets in Chiang Mai District / ภัทรพล ตั้งสุทธิธรรม / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงใหม่
1302 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ออุปกรณ์กันขโมยรถยนต์ = Service marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying car anti-theft devices / ปวิณ วิลาสินีวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- อุปกรณ์ -- การจัดซื้อ
รถยนต์ -- อุปกรณ์ -- การตลาด
โจรกรรมรถยนต์ -- การป้องกัน
1303 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้า ในการเลือกผู้ให้บริการด้านการจัดการบ้านพัก ตากอากาศในจังหวัดภูเก็ต = Service marketing mix factors affecting customers towards choosing vacation home management providers in Phuket Province / ธนกฤต เสกจินดา / 2555 /Full Text
Subject
บ้านพักตากอากาศ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บ้านพักตากอากาศ -- ภูเก็ต
การจัดการตลาด
1304 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกันชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Marketing mix factors affecting decision making on the purchase of personal pick-up truck bumpers for commercial purposes of the customers in Mueang Chiang Mai District / เกวลิน สวัสดิ์รักษ์พงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
รถบรรทุก -- การตลาด
รถบรรทุก -- เชียงใหม่
1305 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ = Marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing car batteries / สุรกฤษฏ์ นาทธราดล / 2555 /Full Text
Subject
แบตเตอรี่ -- การจัดซื้อ
แบตเตอรี่ -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1306 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสาคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Important service marketing mix factors affecting entrepreneurs of small and medium sized enterprises towards selecting advertising agencies in Mueang Chiang Mai District / จิตราวดี รัศมีจันทร์ มัวร์ / 2555 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
รัฐวิสาหกิจ -- การตลาด
โฆษณา
1307 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทยในอำเภอเมืองลำพูน = Services marketing mix factors affecting customer decision towards using loan services of personal loan companies under monitoring of Bank of Thailand in Mueang Lumphun District / สิริพร ปวนคำมา / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
สินเชื่อ -- การตลาด
สินเชื่อ -- ลำพูน
1308 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักลงทุน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า = Service marketing mix factors affecting investors in Mueang Chiang Mai District towards investing in gold futures / กาญจนา วัฒนากูล / 2555 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
ทอง -- การขาย
1309 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกสถานบริการทางทันตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting customers towards selecting dental services in Khet Bangkhae, Bangkok / พิมล รัตนวิจิตร / 2555 /Full Text
Subject
ทันตกรรม -- กรุงเทพฯ
สถานพยาบาล -- กรุงเทพฯ
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
การจัดการตลาด
1310 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดวิการที่กีบของโคนมในฟาร์มโคนมเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Risk factors associated with claw lesions of cows in dairy farms in the upper north of Thailand / ภาคภูมิ อิสระพงศ์พันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
โคนม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ฟาร์มโคนม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1311 ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้านการบินของนักบิน ฝูงบิน 411 กองบิน 41 = Risk factors and risk assessmant in the Field of Aviation of 411 Squadron Wing 41 Pilots / เกริกเกียรติ สุวรรณโณ / 2555 /Full Text
Subject
นักบิน -- การประเมินความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
1312 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของฟาร์มกบนาเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Success factors of rana tigerina commercial farms in Chiang Mai Province / สุภาวฎีส์ สุริยะบุญ / 2555 /Full Text
Subject
ฟาร์มกบ
กบ -- การเลี้ยง
1313 ปัญหาการแก้ไขการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of recidivism of youths drugs abuse in the regional juvenile vocational training centre 7, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ จันดี / 2555 /Full Text
Subject
การกระทำผิดซ้ำ
เยาวชน -- เชียงใหม่
ยาเสพติด
1314 ปัญหาการขอใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of work permits application and permission to work outside the Area in San Sai District Chiang Mai Province / วรันญา เมธีรัตนาพิพัฒน์ / 2555 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- สันทราย (เชียงใหม่)
การจ้างงาน
1315 ปัญหาการใช้งานระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ของตำรวจ (E-cop) ของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ = The Porblems using electronic computer operation police network system (E-cop) of police stations under Phrae Province Police / ทมพการ จินดาธรรม / 2555 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- แพร่
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1316 ปัญหาการใช้อำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in controlling defendats of the office of the narcotics control boaed officers, Chaing Mai Province / สิทธิศักดิ์ ทวีการไถ / 2555 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
ผู้ต้องหา
1317 ปัญหาการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนของรัฐ = Internal audit problems of Government Public Organization / รสสุคนธ์ สมบูรณ์ชัย / 2555 /Full Text
Subject
การตรวจสอบภายใน
1318 ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการสำนักงานอัยการภาค 5 ในการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ = Problems of attorney generals of office of the attorney aeneral 5 the prosecution of human trafficking / มนูญ มุ่งพาลชล / 2555 /Full Text
Subject
การค้ามนุษย์ -- คดีอาญา
อัยการ
1319 ปัญหาการพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัด เชียงใหม่ = Problems of improving quality of accounting firms in Chiang Mai Province / ภูริชญา ตาวิญโน / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการองค์การ
สำนักงานจังหวัด -- เชียงใหม่
1320 ปัญหาการวิเคราะห์งบการเงินของนักตรวจสอบภาษีในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Problems of financial statement analysis of tax auditors within Chiangmai area revenue office 1 / ผ่องพักตร์ เทพินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
งบการเงิน
ภาษี -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84