ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อแบรนด์องค์กรของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดลาพูน = Factor affecting corporate brand engagement of bank for agriculture and agriculture cooperatives employees in Lamphum Province / พิพัฒพงศ์ ดำรงค์ภิญโญ / 2555 /Full Text
Subject
ภาพลักษณ์องค์การ
พนักงานธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ลำพูน
1282 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในแบรนด์ของพนักงานโอเอซิส สปา สาขาเชียงใหม่ และสาขาลานนา = Factors affecting brand engagement of oasis spa Thailand employee : Chiangmai and Lanna Branches / อังคณา หลักฐาน / 2555 /Full Text
Subject
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
1283 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมของข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 = Factor affecting ethics of police officers in investigation division, Provincial Police Region 5 / ปิยะรัตน์ ทรัพย์มามูล / 2555 /Full Text
Subject
จริยธรรม
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่
1284 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting elderly health in Ban Mueang Kid community, Kid Chang sub-district, Mae Taeng district, Chiang Mai province / กุลทรัพย์ อ่างนิลพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมสุขภาพ
1285 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to good agricultral practice of litchi growers, Fang District, Chiang mai Province / เจริญ ท่าระเบียบ / 2555 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่
เกษตรกร
1286 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Enable factors in community development achievement based on the sufficiency economy philosophy of Ban Monhinkeaw Community, Wangprao Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province / กัญญารัตน์ กิ่งก้ำ / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- เกาะคา (ลำปาง)
เศรษฐกิจพอเพียง -- เกาะคา (ลำปาง)
1287 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล้กในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consummers' decision purchasing new-subcompact cars in Chiang Mai Municipality / ศิวลี อินทรวัตร / 2555 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1288 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจากโรงงานรับทำวัสดุจากเหล็กกล้าไร้สนิมในจังหวัดเชียงใหม่ = Mixed marketing foctors affecting the use of service from factory producing stainless steel materials in Chiang Mai Province / เสกสรรค์ มโนวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
โรงงาน
1289 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสีพ่นรถยนต์ ระบบ 2K ของผู้ประกอบการธุรกิจทาสีรถยนต์ ในจังหวัดลำพูน = Marketing mix affecting the purchasing of vehicles with 2K paint color of the car business in in Lamphun Province / ทวิร โตวิชัย / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
รถยนต์ -- การพ่นสี
1290 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารทะเลปรุงสำเร็จแช่แข็งจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี = Marketing mix factors affects customers towards purchasing of ready-to-eat frozen seafood of modern retail stores in Thon Buri areas / นวลจันทร์ สุคำภา / 2555 /Full Text
Subject
อาหารทะเลแช่แข็ง -- การตลาด
อาหารสำเร็จรูป -- การตลาด
อาหารทะเลแช่แข็ง -- การจัดซื้อ
1291 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักลงทุนในการซื้อขายทองคำแท่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting investors towards trading gold bullion in Mueang Chiang Mai District / ธนัชชา วัฒนากูล / 2555 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
กาลงทุน -- เชียงใหม่
ทอง -- การขาย
1292 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ำยาล้างจาน = Marketing mix factors affecting consumers in Bangkok towards purchasing dishwashing liquid / วิโรจน์ ถาวรประชา / 2555 /Full Text
Subject
การตลาด
น้ำยาล้างจาน
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1293 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยในการซื้อพื้นไม้ลามิเนตในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting small-sized contractors towards purchasing Laminate Flooring in Mueang Chiang Mai District / อนุตร ฉัตรศิริกุล / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
1294 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์โรงพยาบาลในอำเภอเมืองพิษณุโลกในการสั่งใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Marketing mix factors affecting physicians in Mueang Phitsanulok district towards prescribing oral hypoglycemic agents for Type 2 diabetes mellitus patients / พัชรินทร์ มายัง / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
แพทย์ -- พิษณุโลก
ยา -- การจัดซื้อ
1295 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers towards purchasing condominiums in Mueang Mai District / ทิพย์พาภรณ์ อมรเวชกุล / 2555 /Full Text
Subject
อาคารชุด -- การจัดซื้อ
อาคารชุด -- การตลาด -- เชียงใหม่
อาคารชุด -- เชียงใหม่
1296 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers towards purchasing house from housing projects along the Third Ring Road, Chiang Mai Province ณัฏฐา จาตุประยูร / อภิรัทธ วงค์ปัน / 2555 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- ความพอใจของผู้บริโภค
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
การซื้อบ้าน
1297 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสถานประกอบการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์ = Services marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards selecting auto air conditioner maintenance shops / วณิชชา ธันว์ธนะ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เขียงใหม่
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ -- การซ่อมแซม
1298 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจของพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองลำปาง = Services marketing mix factors affecting sale representatives towards selecting hotels in Mueang Lampang District / ชัยญา สัชฌะไชย / 2555 /Full Text
Subject
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำปาง
โรงแรม -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
1299 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเมืองลำปางในการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว = Service marketing mix factors affecting decision of customers in Amphoe Mueang Lampang towards investing in a Retirement Mutual Fund or a Long Term Equity Fund / วศิน อินทรผูก / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1300 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อบ้านราคาสามถึงสิบล้านบาทในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting consumers towards buying houses priced between three and ten million bath within Khet Sai Mai, Bangkok / ตรีจักร ตี๋ภิญโญ / 2555 /Full Text
Subject
บ้าน -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84