ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการทางโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ในประเทศไทย = Factors affecting the satisfaction of logistics service quality in the distribution of major surgery equipment in Thailand / ประกาศิต เจริญหิรัญ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
เวชภัณฑ์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1242 ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจของพนักงานที่มีผู้บังคับบัญชาขององค์กรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factor affecting employee' turst on supervisors in Northern Industrial Estate / ศิริลักษณ์ ศรีทอง / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
นิคมอุตสาหกรรม -- ไทย(ภาคเหนือ)
1243 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting the loan repayment ability of village fund members in Pa Sang District, Lamphun Province / อัจฉรา ยาชะวันนา / 2555 /Full Text
Subject
เงินกู้ -- ลำพูน
การชำระหนี้ -- ลำพูน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ลำพูน
1244 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในจังหวัดลำพูน = Factors affecting success of farmers in Raising Pradu Hang Dum Chiang Mai 1 chicken in Lumphun Province / วิฑูรย์ พงค์จันตา / 2555 /Full Text
Subject
ไก่ประดู่หางดำ -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- ลำพูน
1245 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จัหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the success of Chiang Mai Dairy Cooperative Limited, Chiang Mai Province / ธาดา ศรีเกษ / 2555 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนม -- เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตร
การส่งเสริมการเกษตร
1246 ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเครื่งดูดฝุ่น = Factors affecting hotels in Mueang Chiang Mai District towards purchasing vacuum cleaners / ภณีวรรณ เกศศาลี / 2555 /Full Text
Subject
การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
โรงแรม -- เชียงใหม่
1247 ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศของอิหร่านต่อสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีมะมูด อาห์มาดิเนจาด ค.ศ.2005 2008 = Factors influencing of Iran Foreign Policies (Under Mahmood Ahmadinejad 2005-2008) toward United State of America / อิศรา อร่ามวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
นโยบายต่างประเทศ -- อิหร่าน
อิหร่าน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
1248 ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย = Factor affecting Thai tourists travelling to Chiangkarn District, Loei Province / เกษรี ศรีโปฎก / 2555 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
การท่องเที่ยว
เชียงคาน (เลย) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1249 ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลือกสถานที่ดำน้ำในประเทศไทย = Factors affecting Thai tourists in Bangkok towards selecting diving place in Thailand / กุลิสรา วงศ์ประดิษฐ์ / 2555 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- กรุงเทพฯ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การดำน้ำ
การท่องเที่ยว
1250 ปัจจัยที่มีผลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสายการเรียนต่อ = Factors influencing Mathayomsuksa Three students in Mueang Chiang Mai District towards choosing a program for further study / นภาพร ยารังษี / 2555 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
1251 ปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษาภาวะเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ของไตทำหน้าที่ผิดปกติเรื้อรังโดยใช้แผนการรักษาด้วยยาเอเวอโรลิมัสเป็นหลัก = Factors affecting the treatment of chronic renal allograft dysfunction with everolimus-based regien / พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ / 2555 /Full Text
Subject
Kidneys -- Transplantation
Kidneys -- Diseases
ไต -- การปลูกถ่าย
ไต -- โรค
1252 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เช่าในการเลือกหอพัก ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting tenants towards choosing residences in Amphoe Fang, Changwat Chiang Mai / สิทธิพงษ์ วันเพ็ญ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ฝาง (เชียงใหม่)
การจัดการตลาด
1253 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Factors affecting consumer in Mueang Lampang District towards purchasing life insurance through Bangkok Bank Public Limited / ไพลิน โพธิ์ม่วง / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
ประกันชีวิต -- ลำปาง
1254 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้โปรแกรมค้นดูเว็บของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' behavior in selecting web browser in Chiang Mai Province / นคร เลิศพิสัณห์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เว็บไซต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1255 ปัจจัยที่มีผลต่อแพทย์ประจำโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ในการสั่งใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน = Factors affecting physicians of hospitals in Chiang Mai Province towards prescribing anti-osteoporosis agents / ทรายทอง มะลิสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
ยา
การรักษาด้วยยา
การรักษาโรค
1256 ปัจจัยที่มีผลต่อแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสั่งยาในกลุ่มยารักษาโรคความจำเสื่อมจากอัลไซเมอร์ = Factors affecting doctors of hospitals in Mueang Chiang Mai District towards choosing a Prescription in Anti-Alzheimer dementia drug group / ธีรารัตน์ จันทร์ศรี / 2555 /Full Text
Subject
ยา
โรคอัลไซเมอร์
1257 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Factors affecting over nutritional status in 6 th grade school children in Anuban Uttaradit School, Uttaradit Province / ณัฐกา กุลรินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
เด็ก -- โภชนาการ
1258 ปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีของเกษตรกรในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the good aquaculture practice standard of farmers in Doi Lo District, Chiang Mai Province / ปรีชา เกษสถิตย์ / 2555 /Full Text
Subject
ประมงน้ำจืด -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
การเพาะเลี้ยงในกระชัง
1259 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเด็นแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภาคตะวันออก = Factors affecting level of compliance with corporate social responsibility in labor issue of electrical and electronic industrial factories in the eastern region / ชนัญญา ใหญ่พงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
โรงไฟฟ้า
1260 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา = Factors affecting the gold bullion price in Thailand before and after the economic crisis of the U.S.A. / อัคษราภัค ประภาพักตร์ / 2555 /Full Text
Subject
ทอง -- ราคา -- ไทย
สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84