ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาบ้านพิมุกต์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting house buying : a case study of Baan Pimuk, Sansai District, Chiang Mai Province / เกียรติศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
การซื้อบ้าน -- สันทราย (เชียงใหม่)
บ้านจัดสรร
1222 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting consumers choice for purchasing Eco - cars in Chiang Mai Municipality / ปารมี คำชมภู / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1223 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of study master of business administration program in marketing, Chiang Mai University / ปิยวรรณ เจริญสุขโสภณ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สาขาวิชาการตลาด
การศึกษา -- หลักสูตร
1224 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ปิ้งย่างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing in consumption of grill in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / นันทิภา เจิดจำรัส / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1225 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดลำปาง = Factors affecting the performance of Krung Thai banks Employees in Lampang Province / วรรณนิภา จันทร์ตาศรี / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
การทำงาน
1226 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับสภาวะอากาศด้วยสารดูดความชื้นไตรเอทิลีนไกลคอลร่วมกับระบบทำความเย็นแบบอัดไอ = Factors affecting air conditioning by triethylene glycol desiccant with vapor compression refrigeration system / วริยา ภูกองไชย์ / 2555 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์ -- การควบคุม
1227 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตถั่วเหลืองภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting adoption of soybean production under contract farming of agricultural cooperative member, Chiang Mai Province / สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ / 2555 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การผลิต -- เชียงใหม่
ถั่วเหลือง -- การปลูก -- เชียงใหม่
เกษตรพันธสัญญา -- เชียงใหม่
1228 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับรูปแบบการผลิตพืชของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง = Factors affecting the farmers' adoption of crop production patterns of Royal Project Foundation areas / ขวัญชนก สืบเสม / 2555 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการหลวง
ผลิตผลเกษตร
สินค้าเกษตร
1229 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอไอเอสของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumers selection of the AIS mobile phone network in Sankamphaeng District, Chiang Mai Province / ภัสสรกรณ์ ลังกาฟ้า / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
1230 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่ปลูกในจังหวัดสิงห์บุรี = Factors affecting purchasing of syzygium samarangense (Bl.) Merr. & Perry'Thabtimchan' grown in Sing Buri Province / ปฐมพงศ์ สุธารักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
ชมพู่ -- พันธุ์ทับทิมจันท์ -- การจัดซื้อ
ชมพู่ -- พันธุ์ทับทิมจันท์ -- สิงห์บุรี
ชมพู่ -- การตลาด
1231 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Factors affecting the choice of buying female cloth through internet / ภัทรี ตันติไชยปิยะ / 2555 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1232 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยโดยวิธีแพเนลโคอินทิเกรชัน = Factors affecting Thailand's major agricultural exports using panel cointegration method / ฐิตาพร ลีละวัฒนพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- ไทย -- การส่งออก
สินค้าเกษตร -- ไทย
1233 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานเอกชนในจังหวัดภูเก็ต = Factors Affecting the Saving of Private Employees in Phuket Province / พิชามญชุ์ ไพรพฤกษลักษณ์ / 2555 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
พนักงานบริษัท
1234 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้บริการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting consumers demand of mobile phone technology 3G in Mueang District, Lampang Province / มาริสา เจริญไพศาลสัตย์ / 2555 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
เทคโนโลยี 3 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) -- ลำปาง
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
1235 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด กรุงเทพมหานคร = Factors affecting engagement of employees at natural rubber thread company limited, Bangkok / เฉลิมภัทร วิชกูล / 2555 /Full Text
Subject
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ
พนักงานบริษัท
1236 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเครือวสันต์สตูดิโอ = Factors affecting engagement of wasant studio group employees / อิทธิ มงคลลาภกิจ / 2555 /Full Text
Subject
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ
การบริหารงานบุคคล
1237 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด = Factors affecting engagement of employees at Globo Foods Company Limited / ศศิชา ขาวล้ำเลิศ / 2555 /Full Text
Subject
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์
ความผูกพันต่อองค์การ
1238 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอิร์ธ ฟู๊ดส์ แมนูแฟคทอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting engagement of employees at Earth Food Manufacturing Company Limited, Samut Sakhon Province / รัชจิฎา เสี่ยงบุญ / 2555 /Full Text
Subject
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ
พนักงานบริษัท -- สมุทรสาคร
1239 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทกฤษณะมงคล จำกัด = Factors affecting engagement of employees at Krishna Mongkol company limited / ภัทรภา ธัญทวีภิรมย์ / 2555 /Full Text
Subject
บริษัทกฤษณะมงคล
ความผูกพันต่อองค์การ
1240 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมบางกอกไฟเบอร์กลาส = Factors affecting to employee engagement at Bangkok Fiberglass Industrial Limited Partnership / มลฤดี เฮงแสงชัย / 2555 /Full Text
Subject
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84