ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างของหน่วยราชการประเภทสถาบันอุดมศึกษา = Factors causing delay in construction project of higher education institution / กรรณิการ์ สุจริตจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- อุตรดิตถ์
1202 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors associated with non-adherence to antipsychotic drugs in schizophrenia patients at Sanpaton Hosptial Chiang Mai Province / หทัยรัตน์ มูลารัตน์เสถียร / 2555 /Full Text
Subject
Psychotherapy patients -- Chiang Mai
Psychoses -- Chemotherapy
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
จิตเภท
การรักษาด้วยยา
1203 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานก่อสร้างฐานรากชนิดเสาเข็มตอกของผู้รับเหมาก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factor effecting driven pile foundation construction in Mueang Chiang Mai district / ศักดิ์สิทธิ์ โชติกนันท์ / 2555 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
ฐานราก
เสาเข็ม
1204 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีเออาร์ดีแอล = Factors affecting the rate of return of securities in the health care services sector of the stock exchange of Thailand using ARDL method / นิชาภา ตั้งจิตบุญสง่า / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทน
1205 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องงอกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting adoption process of consumers on germinated brown rice in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province / ณิชาภัทร ขัดสาย / 2555 /Full Text
Subject
ข้าวกล้องงอก -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1206 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 = Factors affecting the income distribution in Thailand during the 9th national social and economic development plan / กาญจนา หลวงมอย / 2555 /Full Text
Subject
การกระจายรายได้ -- ไทย
1207 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมในกำลังแรงงานและ การเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทย = Factors affecting labor force participation and labor market transitions in Thailand / ปลิดา ปภาธนารัชต์ / 2555 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ไทย
อุปทานแรงงาน
แรงงาน
1208 ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม = Factors affecting the border trade between Thailand and Laos, Mueang District, Nakhon Phanom Province / ทท พ่อสาร / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นครพนม
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
นครพนม -- เขตแดน
1209 ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ = Factors affecting the border trade between Thailand and Cambodia at Kab Choerng district, Surin province / ประวิช มุ่งสันติ / 2555 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- กัมพูชา
1210 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of mobile banking services of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / อัญชลิกา พาภิรมย์ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1211 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = Factors affecting the use of automobile loan of customers from Kiatnakin Bank (Public) Co.,Ltd. in the Chiang Mai Branch / ศุภกิจ ฐิตญาโณ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ
รถยนต์ -- เช่าซื้อ
1212 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Factors affecting acquiring credit of small and medium-sized enterprise of one commercial Bank in Mueang District, Phrae Province / เจษฎา ดวงแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์ -- แพร่
ธุรกิจขนาดกลาง
1213 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ = Factors affecting tourists decision-making in consuming Chiang Mai Zoo service / บัญชา จันทาทอง / 2555 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
1214 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม = Factors affecting consumers' decision to choose traditional trade service / ปาณิชา เทพทำพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- ความพอใจของผู้บริโภค
1215 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ = Factors affecting decision in using agricultural loan of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Chiang Mai Branch / นิรันดร์ พิสิฐเสนีย์ / 2555 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- การเงิน
1216 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของ นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting the purchasing decisions of cosmetic of undergraduate students in Chiang Mai Province / หลุยส์ วิทยาเอนกนันท์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง
การเลือกซื้อสินค้า
1217 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร = Factors affecting the demand for farmers'tractor / ฉัตรชัย น้าประทานสุข / 2555 /Full Text
Subject
แทรกเตอร์ -- การจัดซื้อ
เกษตรกร -- ลำพูน
1218 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสารกำจัดวัชพืชของเกษตรกรในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting herbicide buying decision of farmers in Pai District, Mae Hong Son Province / สุวชาติ แก้วกระจ่าง / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
เกษตรกร -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ยากำจัดศัตรูพืช
ยากำจัดวัชพืช
1219 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนำผลงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ = Factors that affect the decision making process for applying research in industry sector : a case study of thailand center of excellence in physics / พรพรรณ พุทธวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
วิจัย
อุตสาหกรรม
1220 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting decision making to serve military duty under military act B.E. 2497 of Chiang Mai population in Chiang Mai Province / ทวี เม็งขาว / 2555 /Full Text
Subject
ทหารกองประจำการ -- เชียงใหม่
ข้าราชการทหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84