ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การจำแนกเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมในไก่พันธุ์ประดู่หางดำ โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี = Individual Genetic Identification in Praduhangdam Chicken Breed Using AFLP Technique / สุนิตย์ สนโชติ / 2555 /Full Text
Subject
ไก่ประดู่หางดำ
ไก่ -- พันธุศาสตร์
เครื่องหมายพันธุกรรม
ดีเอ็นเอ
102 การจำลองการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ = Elecctromagnetic wave propagation siulation using graphics processing unit / ปกรณ์ภพ บุญยืน / 2555 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การประมวลผลข้อมูล
คอมพิวเตอร์กราฟิก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
103 การจำลองเชิงตัวเลขของการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในท่อระบายความร้อนภายในแผ่นกราไฟต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง = Numerical modeling of heat transfer in cooling tubes within graphite plate for fuel cell / พัชราพรรณ พุทธเจริญ / 2555 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
ความร้อน -- การถ่ายเท
104 การจำลองแบบของฟิล์มบางแมกนีไทต์ด้วยทฤษฎีเชิงฟังก์ชัน ของความหนาแน่น = Simulation of magnetite thin films by density functional theory / สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู / 2555 /Full Text
Subject
แมกนีไทต์
105 การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Work related illnesses and injuries among farmers in huamuang Sub-district, Song District, Phrae Province / ธนาวุฒิ ธรรมจักร / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
ชาวนา -- ลอง (แพร่)
106 การชักนำการกลายพันธุ์ของอัญชันโดยไอออนบีมพลังงานต่ำ = Mutation induction of butterfly pea (Clitoria ternatea) by low-energy ion beams / ชรัยย์รัชฏ์ บวรวัฒนะ / 2555 /Full Text
Subject
อัญชัน -- การปรับปรุงพันธุ์
อัญชัน -- พันธุศาสตร์
การกลายพันธุ์พืช
107 การใช้กลวิธีการใช้ภาพเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดนำเสนอภาษาอังกฤษและความมั่นใจของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using visual thinking strategies to promote oral presentation and self-confidence among Mathayom Suksa 4 students / กิตติกันยา ลิมปริวัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
108 การใช้กลวิธีการร่างภาพเพื่อขยายความคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of sketch to stretch strategy promote English reading and summary writing abilities among Mathayom Suksa 4 students กิ่งกาญจน์ ตูมอินทร์ / กิ่งกาญจน์ ตุมอินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
109 การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Use of vocabulary learning strategies to promote English reading ability and vocabulary knowledge among Prathom Suksa 6 students / กรกนก ภู่ฉ่ำ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
110 การใช้กลวิธีการอ่านแบบอาร์อีเอพี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using REAP reading strategies to promote english reading, summary writing abilities and analytical thinking skill among Mathayom Suksa 4 students / เพียรศิลป์ ปินชัย / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ทักษะทางการคิด
111 การใช้กลวิธีความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using comprehension strategies to promote English reading and summary writing abilities among Mathayom Suksa 5 students / นภาภรณ์ ไชยรัง / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
112 การใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using metacognitive strategies to promote english reading and writing abilities among undergraduate students / ชนิกานต์ สิทธิฟอง / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
113 การใช้การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using Cornell Note-taking From to promote english reading ability and interests among Mathayom Suksa 4 students / ปณิดา มัณยานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
114 การใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of problem-based learning to promote the English writing skill and critical thinking of Mathayom Suksa 4 students / จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ความคิดและการคิด
115 การใช้การเรียนรู้แบบคละชั้นในการเรียนการสอน เรื่อง รูปเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านกะพี้ จังหวัดนครราชสีมา = Using Multigraded - classroom learning on geometric figures for Prathom Suksa 2 and 3 students, Bankapee school, Nakhon Ratchasima province / กฤติยาภรณ์ นุชกระโทก / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกะพี้
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา
116 การใช้การสนทนาออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Use of online chat to develop English speaking skill and self-confidence among undergraduate students / กัลยาณี ภู่เจริญ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
117 การใช้การสอนเขียนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคมและการให้ข้อมูลย้อนกลับทางเฟซบุ๊ค เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของพระนิสิต = Using social constructivism and feedback provision via facebook to enhance English writing ability and motivation among Monk students / พงศ์ทวี ทัศวา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ -- พระนิสิต
118 การใช้การสอนแบบมุ่งเนื้อหาร่วมกับเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Applying content-based instruction with Facebook to enhance the English oral presentation and seft-assessment ability of Mathayom Suksa 4 students / ตรัยธนา เชาวนปรีชา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
สื่อการสอน
119 การใช้การสอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of reciprocal teaching to promote English reading ability, writing ability and vocabulary retention among Mathayom Suksa 4 students / อัญชนา พรรณรังษี / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
120 การใช้การแสดงแทนหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการเรียน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Using multiple representations to promote learning for understanding on complex number of mathayom suksa 5 students, Wattanothaipayap school, Chiang Mai province / นภาวัลย์ ประวัง / 2555 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนเชิงซ้อน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84