ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย = Roles of information and communication technology on export competitiveness of Thai SMEs / วีรุทัย เดชอำนวยพร / 2555 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร
การแข่งขันทางการค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อินเตอร์เน็ต
1102 บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้า แม่ทะลบหลวง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of people in watershed forest conserving under the responsibility of Mae Thalop Luang Watershed Station, Chai Prakan District, Chiang Mai Province / ทวนทอง ทองประเสริฐ / 2555 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
1103 บทบาทของประธานชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนในแขวงศรีวิชัยเทศบาลนครเชียงใหม่ = Role of the community head on community development in Srivichai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ธิดารัตน์ กิติเลิศภักดีกุล / 2555 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
1104 บทบาทของผู้นำชุมชนในกระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Role of community leaders in learning process for community forest management in Hua Thung Village, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อรดาวัลย์ ธนาวุฒิ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ป่าชุมชน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
1105 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับชาติ และท้องถิ่น อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Role of local leaders in general elections and local elections, Prasard Districts, Surin Province / เดชา คำเกิด / 2555 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- สุรินทร์
ผู้นำชนบท -- สุรินทร์
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งท้องถิ่น
1106 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในอำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Roles of administrators in supporting classroom research of school in Fang district, Chiang Mai primary educational services area 3 / อรัญญา พลเจียง / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
วิจัย
โรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
1107 บทบาทของผู้พิพากษาในการนำแนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อมาใช้ในการไกล่เกลี่ยในคดีอาญา ศึกษาเปรียบเทียบในศาลอาญาธนบุรีและศาลจังหวัดเชียงใหม่ = The Role of judges in applying the restorative justice in mediate in criminal cases : comparison between Thonburi Criminal Court and Chiang Mai provincial Court / วันรพี นันทวศิน / 2555 /Full Text
Subject
ผู้พิพากษา
กระบวนการยุติธรรม
คดีอาญา
1108 บทบาทของผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of long stay Japanese elderly on the local community in Mueang Chiang Mai District มิวา โคชิจิ / โคชิจิ, มิวา / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- ญี่ปุ่น
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต
1109 บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการเป็นผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of village headman as local leader in Baan Luang Municipal Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / โยษิตา ใจฟูโน / 2555 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน
1110 บทบาทของรัฐต่อการส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = State's role in strengthening rice Farmer groups in Yuwa Sub-district, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / พินิจ สมหาร / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1111 บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น = The Role of Mueang Mae Hong Son municipality council members in strengthening local community / วันเฉลิม ณะรงค์ชัย / 2555 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
การพัฒนาชุมชน -- แม่ฮ่องสอน
1112 บทบาทของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติต่อการช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในเขตตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = The role of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) toward karens flee fighting in Mae Lah Sub - district, Tha Song Yang District, Tak Province / วชิรพันธ์ จงวัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ลี้ภัย -- ท่าสองยาง (ตาก)
กะเหรี่ยง -- ท่าสองยาง (ตาก)
1113 บทบาททหารกองหนุนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ = The Role of military reserves in Mueang Chiang Mai District in national security problems solving / ไพรัฐ แก้วแดง / 2555 /Full Text
Subject
ทหารกองหนุน -- เชียงใหม่
ความมั่นคงแห่งชาติ
1114 บทบาททางการเมืองของสื่อหนังสือพิมพ์ในจังหัวดเชียงใหม่ต่อเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. 2553 = Political roles of newspapers in Chaing Mai Province on the may B.E. 2553 incident / ธารทิพย์ บูรณุปกรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์กับการเมือง -- เชียงใหม่
สื่อมวลชนกับการเมือง -- เชียงใหม่
การเมือง
1115 บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มทุนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2518 - 2553 = Economic and political roles of local capital groups in Phrae Province B.E. 2518 - 2553 / ถิรายุส์ บำบัด / 2555 /Full Text
Subject
ชนชั้นนำ -- แพร่
แพร่ -- การเมืองและการปกครอง
แพร่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
1116 บทบาทนายกเทศมนตรีในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน ศึกษากรณี ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จัวหวัดเชียงใหม่ = The Role of mayor in strengthening community economy of Rim Neur Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / เปรมกมล ทิพย์โปธา / 2555 /Full Text
Subject
นายกเทศมนตรี -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่
1117 บทบาทผู้นำกลุ่มในการอนุรักษ์อาชีพทอผ้ายกดอกของกลุ่มอาชีพทอผ้าวัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Role of group leaders in the conservation of Pha Tho Yok Dok of Ton Kaew Temple Textile Group Wiang Young Sub-district, Mueang District, Lumphun Province / ปาณิสรา ขวัญชู / 2555 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ลำพูน. ตำบลเวียงยอง
ผู้นำชุมชน
นักเรียน -- เชียงใหม่
1118 บทบาทผู้นำสตรีในการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงราย = The Role of women as leaders in local government of Chiang Rai Municipality / อุดมเดช ดวงแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ผู้นำสตรีในจังหวัด -- เชียงราย
สตรีกับการเมือง -- เชียงราย
เชียงราย -- การเมืองและการปกครอง
1119 บทบาทหญิงชายในระบบการผลิตอาหารเพื่อบริโภคของชุมชนเผ่าม้ง = Gender roles in the food production for family consumption system in a Hmong community / กาญจนา มณีเนียม / 2555 /Full Text
Subject
ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ม้ง -- ภาวะสังคม
ม้ง
1120 บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Roles of the local newpapers in encouraging people's political participation in Chiang Mai Municipality / ธนโชต ศรีแจ่ม / 2555 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- เชียงใหม่
หนังสือพิมพ์กับการเมือง
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84