ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 นโยบายสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Elderly income insurance policy and the quality of life of the elderly in Ban Klang Tambon Municipality, San Pha Tong District, Chiang Mai Province / ชวกร ชมภูคำ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- รายได้
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
1082 นิติสำนึกต่อ โทษจำคุก ของพลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมายประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Legal consciousness of civil disobedieace on imprisonment issues of natural resource management / กฤษณ์พชร โสมณวัตร / 2555 /Full Text
Subject
การดื้อแพ่งของพลเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การลงโทษ
การจำคุก
1083 แนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม = Perspectives, models and methods of school administration under the multicultural context / วสันต์ อัศววิริยะกุล / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
พหุวัฒนธรรมนิยม
1084 แนวคิดเรื่องกรรมสิทธิ์และประโยชน์สาธารณะ กรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในคาพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด = Private ownership and public interest of decision The supreme administrative court a study immovable property / ชนิสรา คำมามูล / 2555 /Full Text
Subject
การเวนคืนที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์
1085 แนวคิดเรื่องความงามของคาลิล ยิบราน = Kahlil Gibrans concept of beauty / กนกนภ นามวงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
สุนทรียศาสตร์
สุนทรียภาพ
ปรัชญา
1086 แนวคิดเรื่องเงินในพุทธปรัชญา = Concept of money in Buddhist philosophy / สุมาลย์ นบนอบ / 2555 /Full Text
Subject
พุทธปรัชญา
เงินตรา
1087 แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำในชาดก = Concept of leadership in the Jatakas / พระทศพล พรมมินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
ชาดก
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ
1088 แนวคิดและกระบวนการในการสร้างพลังชุมชนของ บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Concept and process in community-empowerment of Sam-Kha Village, Mae Tha district, Lampang province / นิชนันต์ มูลภาที / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1089 แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลำห้วยแม่ซ้าย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย = Guidelines for water management for agriculture in Mae Sai Water Shed Area, Dongmahawan Sub-district, Wiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province / วรนาถ เกติมา / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ -- เชียงราย
เกษตรกรรม -- เชียงราย
1090 แนวทางการจัดการฟาร์มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 = Chicken farm management approach of Pradu Hangdam Chiang Mai 1 / ชนะภัย ชัยชนะ / 2555 /Full Text
Subject
ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1
การจัดการฟาร์ม -- เชียงใหม่
ไก่ -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
1091 แนวทางการใช้บริการข้อความสั้นในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Approach for using short message service in agricultural extention work of extention agents in Chiang Mai Province : / คมสัน นวนิธิกร / 2555 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
ข้อความโฆษณา
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
1092 แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับกลางในกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effective management guidelines for the middle-level administrators of the humanities and Social Sciences Faculties, Chiang Mai University / ปิยะวัน จันทราภานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
1093 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานด้วยแนวคิดการขนส่งอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเขตการศึกษาสวนสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Environmental and management guidelines for walking and biking encouragement toward sustainable transportation: A Case study of Suansak Campus, Chiang Mai University / รัฐพร บุญทองดี / 2555 /Full Text
Subject
การออกแบบภูมิทัศน์ -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดิน
1094 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังลุง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Guidelines for developing management information system of Banwanglung school, Chiang Mai primary education service area 5 / อมรรัตน์ พวงทอง / 2555 /Full Text
Subject
สารสนเทศ
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านวังลุง
1095 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Guideline for promoting people's particpation in the implementing of Makhunwhan Tambon Administrative Organization, Basic Health Insurance Fund, Sanpatong District, Chiang Mai Province / พรพิมล การญาณ / 2555 /Full Text
Subject
หลักประกันสุขภาพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- เชียงใหม่
1096 แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายในสภาวะราคาที่ผันผวนของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Managing direction of Sainampueng orange production under the fluctuated price of Orchard Farmers at Fang District / จุฑามณี อารียะ / 2555 /Full Text
Subject
ส้มสายน้ำผึ้ง
การจัดการธุรกิจ
ส้ม -- ราคา
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1097 บทบาท ข้อย (ทาส) ในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านช้างระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-23 = Roles of the slave in history of Lan Xang Kingdom during the 15-17th centuries / ขนิษฐา บุญสนอง / 2555 /Full Text
Subject
ทาส
อาณาจักรล้านช้าง -- ประวัติศาสตร์
ลาว
ลาว -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1098 บทบาทการใช้การแต่งหน้าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร = The role of make up usage to encourage corporate image / จักรพันธ์ มิสุธา / 2555 /Full Text
Subject
การแต่งหน้า
บุคลิกภาพ
ภาพลักษณ์องค์กร
1099 บทบาทของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในอำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of local health security fund administrative committees, Mae Tang District, Chiang Mai Province / ลภัสรดา รติกันยากร / 2555 /Full Text
Subject
กองทุนหลักประกันสุขภาพ -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
หลักประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
การจัดการองค์การ
1100 บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน = The Role of social studies teachers in promoting environmental conservation activities among Mathayom Suksa 5 students, Suanboonyopatham Lamphun school / ธันยพร กันทะวังอิน / 2555 /Full Text
Subject
ครู -- ลำพูน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สังคมศึกษา -- แง่สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84