ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสับปะรดในตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย = Costs and returns on investment of pineapple production in Tambon Nang Lae, Amphoe Mueang Chiang Rai / อาวียา เขื่อนเพชร / 2555 /Full Text
Subject
สับปะรด -- ต้นทุนการผลิต
สับปะรด -- อัตราผลตอบแทน
สับปะรด -- การปลูก -- เชียงราย
1062 ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสีในห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Logistics costs of rice mill operators in the supply chain of organic rice in Chiang Mai and Lamphun Province / นราพันธ์ จันทร์กระจาย / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
โรงสีข้าว -- เชียงใหม่
โรงสีข้าว -- ลำพูน
ต้นทุนการผลิต
1063 ตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ = Marginal characters in The SEA Write Literature / ชัยเนตร ชนกคุณ / 2555 /Full Text
Subject
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม
วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
บุรุษ
1064 ท่วงทำนองการเขียนในกฎหมายล้านนาโบราณ = Styles in the Lanna Ancient Law / นลินภัสร์ พิทักษ์อโนทัย / 2555 /Full Text
Subject
กฎหมายล้านนา
ภาษาไทย -- การเขียน
1065 ทัศนคติของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการทำเกษตรอินทรีย์ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี = Attitudes of farmers in San Sai District, Chiang Mai Province towards organic farming with good agricultural practice / พรรณ์ภิภักดิ์ รฐารัตนสกุล / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรอินทรีย์ -- สันทราย (เชียงใหม่)
เกษตรกร7 -- สันทราย (เชียงใหม่)
1066 ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายการจัดการปัญหาหมอกควันของจังหวัดลำปาง = Attitudes of people toward the policy to manage the smog problem in Lampang Province / พิลาสลักษณ์ ชุ่มตา / 2555 /Full Text
Subject
หมอกควัน
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
ลำปาง -- ประชากร -- ทัศนคติ
1067 ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย = Attitude of people in Mueang Chiang Mai District towards eys and organ domation to Thai Red Cross / นวรัตน์ ศิริพงค์ / 2555 /Full Text
Subject
การบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ
การสำรวจทัศนคติ -- เชียงใหม่
1068 ทัศนคติของประชาชนวัยทำงานในภาคเหนือของประเทศไทยต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล = Attitude of working people in northern Thailand towards personal financial planning / พิราวรรณ จิระนันทราพร / 2555 /Full Text
Subject
การเงินส่วนบุคคล -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเงิน -- การวางแผน
ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1069 ทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว = Attitude of people in Luang Prabang District, Luang Prabang Province, towards investment in Lao Securities Exchange / ดารุณณี อินดาวง / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์ -- ลาว
การลงทุน -- ลาว
ทัศนคติ -- ลาว
1070 ทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับสตรี = Attitudes of female group consumers in Chiang Mai Province towards energy drink for ladies / ดนัยวัฒน์ ใจบาน / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มชูกำลัง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
สตรี -- เชียงใหม่
1071 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer attitude towards studying standard Mandarin in Mueang Chiang Mai district / อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน
1072 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส้มสายน้ำผึ้งที่ผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards Sai Nam Phueng tangerine produced through good agricultural practice in Mueang Chiang Mai District / ชุติมา พิชญกุล / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
ส้มสายน้ำผึ้ง -- เชียงใหม่
1073 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมกระบือในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Attitudes of customers towards buffalo's milk products in Mueang Chiang Mai District / จันทัปปภา ทารักษา / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
น้ำนม
1074 ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อบรรจุภัณฑ์บรรจุโยเกิร์ต = Attitudes of consumers in Bangkok district towards yogurt packages / ธนากร ชาตินราสิน / 2555 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1075 ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรถยนต์เครื่องไฮบริด = Attitude of consumers in Bangkok towards Hybrid Cars / ดาวนภา ชัยชนะชัยชาญ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- กรุงเทพฯ
รถยนต์ไฮบริด
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1076 ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรถยนต์นั่งแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากลอีโคคาร์ = Attitude of consumers in Bangkok towards Eco Cars / ดารณี คชสาร / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- กรุงเทพฯ
รถยนต์
1077 ทัศนคติของลูกค้าต่อระบบบัตรคิวในกระบวนการบริการของธนาคารไทย = Customer attitudes towards card queuing system in service process of Thai bank / ชุติกาญจน์ เรือนพระจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1078 ทัศนคติผุ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพงาขี้ม้อน = Attiudes of consumers in Chiang Mai Province towards functional food products from perilla frutescens / วิทวัส นิ่มสกุล / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารเพื่อสุขภาพ
งาขี้ม้อน
1079 ทัศนคติผู้ประกอบการร้านยาในอำเภอเมืองลำปางต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้ายยาของสภาเภสัชกรรม = Attitude of drugstore entrepreneurs in Mueang Lampang District towards joining community pharmacy development and accreditation program of the Pharmacy Council / ชวลิต การหมั่น / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
ร้านขายยา -- ลำปาง
1080 ธรรมาธิบาลในการดำเนินการโครงการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance in Thai Kemkang Project implementaion of Taladkwan Tambon Administrative Organization, Doisaket District, Chiang Mai Province / ประกฤต คำดวงดาว / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น
ธรรมรัฐ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84