ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ชนชั้นทางสังคมกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชนชั้นกลางและชนชั้นล่างในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Social class and political participation behavior : the comparative study of middle and lower classes in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ปาราวตี โอบอ้อม / 2555 /Full Text
Subject
ชนชั้นในสังคม -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
1042 ช่องว่างของข้อมูลข่าวสารระหว่างทันตแพทย์กับกลุ่ม วัยรุ่นตอนต้นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน = Information gap between dentists and early adolescents in orthodontic treatment / ธาวินี คำแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ทันตกรรมจัดฟัน
การสื่อสารทางการแพทย์
1043 เชื้อราสาเหตุโรคแมลงและประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไฟบนพริกในจังหวัดเชียงใหม่ = Entomopathogenic fungi and their efficacy for controlling thrips on chili in Chiang Mai Province / ชฎารัตน์ ชมภูพลอย / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
เพลี้ยไฟ
พริก -- โรคและศัตรูพืช
1044 ดัชนีความสุขของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Happiness index of Kasikorn Bank employees in Mueang District, Chiang Mai Province / พนารัตน์ วิริยา / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ความสุข
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
1045 ดัชนีความสุขของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Happiness index of workers in northern region industrial estate / ธันยนันท์ อินต๊ะวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
ความสุข
คุณภาพชีวิต
1046 ต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Cost of producing graduates in multidisciplinary programs of Graduate School, Chiang Mai University / มยุรี ปัญญาแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
ต้นทุนการผลิต
บัณฑิต -- ต้นทุนและประสิทธิผล
บัณฑิต -- เชียงใหม่
1047 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน = Cost of nursing activities in inpatient unit, Maetha hospital, Lamphun province / อรุณศรี คำบุรี / 2555 /Full Text
Subject
Cost
Acitity -- based costing
1048 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน = Cost of nursing activities in private medical unit, Lamphun hospital / จารุวรรณ ตันน้อย / 2555 /Full Text
Subject
Cost
Activity -- based costing
1049 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดและเด็ก โรงพยาบาลลำพูน = Cost of nursing activities in neonatal and prdiatric intensive care unit, Lamphun hospital / อัญชลี ศรีสุตา / 2555 /Full Text
Subject
Cost
Activity -- based costing
1050 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน = Cost of nursing activities in medical intensive care unit, Lamphun hospital / ศรีวรรณ เรืองวัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
Cost
Activity -- based costing
1051 ต้นทุนและผลตอบแทน จากการลงทุนผลิตหน่อไม้อัดปี๊ปในจังหวัดลำปาง = Cost and return on investment for canned bamboo shoots industry in Lampang province / ปวีณา ฉิมพลี / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
หน่อไม้ปิ๊ป -- ต้นทุนการผลิต
หน่อไม้ปิ๊ป -- ลำปาง
1052 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบนาโยนของกลุ่มเกษตรกร บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Costs and returns on parachute rice growing of agriculturalists in Ban Dok Bua Tambon Ban Tun Mueang Phayao district / ไผทเทพ ตุทานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- ต้นทุนการผลิต
ข้าว -- อัตราผลตอบแทน
ข้าว -- การปลูก -- พะเยา
เกษตรกร -- พะเยา
1053 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตกระดาษใยกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชร = Cost and returns on producting golden banana paper in Kamphaeng Phet Province / ณัฐพัชร์ องกาเส / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
กระดาษ -- การผลิต -- กำแพงเพชร
1054 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตน้ำเสาวรสในจังหวัดพะเยา = Costs and returns on passion fruit juice products in Phayao Province / จิราภรณ์ สกุลเจียมใจ / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
น้ำเสาวรส
น้ำผลไม้ -- การผลิต
1055 ต้นทุนและผลตอบแทนของฟาร์มเลี้ยงกบในจังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns of frog farms in Chiang Mai Province / ประมวล ฟ้ารุ่งเรือง / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ฟาร์มกบ
กบ -- การเลี้ยง
1056 ต้นทุนและผลตอบแทนของร้านขายยาแผนปัจจุบันในอำเภอเมืองตาก = Costs and returns on modern drugstores in Mueang Tak District / ชณิษฐา พิชญวงศ์กุลชัย / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทน
ร้านขายยา -- ตาก
1057 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำลิ้นจี่อบแห้งของกลุ่มแปรรูปผลไม้ของสหกรณ์ผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ จำกัด จังหวัดพะเยา = Costs and returns on oven-dried lychee production of fruit processing association of Mae Chai Lychee Cooperative, Phayao Province / อัจฉราภรณ์ จารุวัฒนกุล / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ลิ้นจี่ -- การอบแห้ง
ลิ้นจี่ -- พะเยา
1058 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแลของเกษตรกรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Costs and returns on long laplae durian cultivation of farmers in laplae distrisct, Uttaradit Province / ณัฐหทัย ป้อมสนาม / 2555 /Full Text
Subject
ทุเรียน -- ต้นทุน
ทุเรียน -- อัตราผลตอบแทน
ทุเรียน -- การปลูก
ทุเรียน -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
1059 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกลองกองของเกษตรกร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Costs and returns on Long Kong Cultivation of farmer in Laplae District, Uttraradit Province / วรพรรณ รัตนทรงธรรม / 2555 /Full Text
Subject
ลองกอง -- ต้นทุนการผลิต
ลองกอง -- การปลูก
เกษตรกร -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
1060 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพันเชิง อำเภอเมืองแพร่ = Costs and returns on production of hand-stitched cloth products of Ban Phun Choeng Female Farmer Group, Amphoe Mueang Phrae / รุจิรา สฤษฎิพันธาวาทย์ / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
กำไร
ผ้าด้นมือ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84